JOHN LENNON

OLIKO MUSIIKKILEGENDAN MURHAN TAUSTALLA SALAISIA MOTIIVEJA?

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Kun muis­te­lee, mis­sä oli kuul­les­saan jon­kin jär­kyt­tä­vän uu­ti­sen, vain John F. Ken­ne­dyn murha tai syys­kuun yh­den­nen­tois­ta kak­sois­tor­nien tu­ho ohit­ta­vat mer­kit­tä­vyy­des­sään John Lennonin murhan.

Useim­mat, jot­ka muis­ta­vat kuul­leen­sa uu­ti­sen John Lennonin mur­has­ta 8. jou­lu­kuu­ta 1980 il­lal­la, muis­ta­vat var­maan­kin, mis­sä oli­vat juu­ri sil­loin. Koko maa­il­ma jär­kyt­tyi uu­ti­ses­ta. Oli mah­do­ton­ta kä­sit­tää, mi­ten ku­kaan voi tap­paa kaik­kien ai­ko­jen suo­si­tuim­man yh­tyeen jä­se­nen. Ku­ka voi­si ha­lu­ta tap­paa Beat­le­sien jä­se­nen? Mik­si ku­kaan voi­si ha­lu­ta riis­tää maa­il­mal­ta hä­nen kal­tai­sen­sa musiik­ki­ne­ron ja vai­ku­tus­val­tai­sen rau­ha­nak­ti­vis­tin?

Leh­dis­tös­sä asi­aa se­li­tet­tiin niin, et­tä am­pu­ja Mark David Chapman oli mie­len­vi­kai­nen erak­ko, jo­ka oli sai­raal­loi­ses­ti Lennonin rii­vaa­maa ja va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä Lennon toi­mi yh­teis­työs­sä saa­ta­nan kans­sa. Kak­si kuu­kaut­ta kes­tä­neen mie­len­ti­la­tut­ki­muk­sen jäl­keen Chapman vai­ke­ni täy­sin yli vuo­dek­si ja myönsi sen jäl­keen syyllisyytensä Lennonin murhaan vain muu­ta­ma tunti en­nen kuin oikeudenkäynti hän­tä vas­taan oli­si alkanut.

Pian maa­il­man sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot täy­den­si­vät jo me­dioi­den ver­sioi­ta ta­pah­tu­mis­ta omil­la tul­kin­noil­laan traa­gi­sen yön vai­heis­ta, joi­den jäl­keen maa­il­ma oli me­net­tä­nyt yh­den kult­tuu­rin suu­ris­ta san­ka­reis­ta. Hei­dän sil­mis­sään murha ei ol­lut yk­sit­täi­nen hul­lu te­ko vaan osa val­ta­vaa po­liit­tis­ta juo­nit­te­lua.

HILJAINEN MURHAAJA

Jul­ki­suu­den­ta­voit­te­lu on yksi ta­val­li­sim­mis­ta syis­tä mur­ha­ta jul­ki­suu­den hen­ki­lö. Chap­ma­nin koh­dal­la ti­lan­ne ei ol­lut niin. Ri­kok­sen teh­ty­ään hän on kiel­täy­ty­nyt yli 60 haas­tat­te­lus­ta ja tuo­nut tois­tu­vas­ti esiin, et­tei hän ha­lua ol­la mis­sään te­ke­mi­sis­sä jul­ki­suu­den kans­sa. Hän on suos­tu­nut vain yh­teen laa­jem­paan haas­tat­te­luun, ja sii­hen­kin vain pyy­tääk­seen ar­mah­dus­ta sen jäl­keen, kun hän oli kiel­täy­ty­nyt hä­nel­le tar­jo­tus­ta eh­do­na­lai­ses­ta va­pau­tuk­ses­ta vuon­na 2003. Epä­ta­van­omais­ta oli myös hä­nen ko­ros­tu­nut rau­hal­li­suu­ten­sa pi­dä­tyk­sen jäl­keen. Si­tä­kin suu­rem­pi mer­ki­tys oli sil­lä, et­tä hän oli ta­val­la tai toi­sel­la on­nis­tu­nut kul­jet­ta­maan murha-aseen kah­den eri len­to­ken­tän me­tal­lin­pal­jas­ti­mien lä­pi mat­kus­taes­saan Ha­vai­jil­ta New Yor­kiin. Sen täy­tyi he­rät­tää pa­ho­ja aa­vis­tuk­sia niis­sä, jot­ka ha­lusi­vat se­lit­tää John Lennonin kuo­le­man sa­la­liit­to­teo­rial­la.

"CHAPMAN MYÖNSI SYYLLISYYTENSÄ LENNONIN MURHAAN VAIN MUU­TA­MA TUNTI EN­NEN KUIN OIKEUDENKÄYNTI HÄN­TÄ VAS­TAAN OLI­SI ALKANUT."

PUUTTEELLISET TIEDOT

FBI vas­tus­ti voi­mak­kaas­ti mie­li­pi­tei­tä, jois­sa il­mais­tiin vaa­ti­mus ylei­ses­tä oi­keu­des­ta tie­to­jen saa­mi­seen ja vaa­dit­tiin FBI:tä pal­jas­ta­maan kaikki tiedot, joi­ta sil­lä oli lau­la­jas­ta. Yhä vain elää epäi­lys, et­tä FBI ei kos­kaan jul­kais­sut kaik­kea sen hal­lus­sa ole­vaa tie­toa Len­no­nis­ta. Tie­to­ja väi­te­tään sa­lat­ta­van val­tion tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si, jo­ten on mah­dol­lis­ta, et­tä al­ku­pe­räi­sis­sä vai­no­har­hai­sis­sa sa­la­liit­to­teo­riois­sa on sit­ten­kin jo­tain pe­rää.

USKOTTAVAMPI SE­LI­TYS

Kai­kis­sa esi­te­tyis­sä sa­la­liit­to­teo­riois­sa va­ro­taan tar­kas­ti tuo­mas­ta esiin il­meis­tä syy­tä eli Yh­dys­val­tain löy­hää ase­lain­sää­dän­töä, jo­ka yh­dis­tet­ty­nä mie­len­ter­vey­del­tään epä­ta­sa­pai­noi­seen John Len­no­niin pak­ko­miel­tei­ses­ti suh­tau­tu­vaan mie­heen riit­tää si­näl­lään se­lit­tä­mään ta­pah­tu­nut­ta.

John Lennon jaYo­ko Ono. Lennonin ra­di­kaa­lit aja­tuk­set saat­toi­vat teh­dä hä­nes­tä maa­li­tau­lun.

© Jack Mitc­hell

Oliko Lennonin kuo­le­ma hen­ki­ses­ti sai­raan te­ko­sia vain osa laa­jem­paa sa­la­juon­ta?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.