Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

FBI

Nyt jo edes­men­nyt FBI-joh­ta­ja J. Ed­gar Hoo­ver il­mai­si yrit­tä­nyt pyy­tää vi­haa­van­sa Len­no­nia sai­raal­loi­ses­ti. Hän oli jot­ta muusik­ko pre­si­dent­ti Nixo­nin esi­kun­ta­pääl­li­köl­tä apua, tark­kai­li Len­no­nia voi­tai­siin pi­dät­tää ja kar­kot­taa maas­ta. FBI hän­tä ak­tii­vi­ses­ti koko 1970-lu­vun ajan ja yrit­ti es­tää osa Len­no­nia saa­mas­ta Yh­dys­val­tain kan­sa­lai­suut­ta. Suu­ri osit­tain kos­ke­vis­ta tie­dois­ta on yhä mer­kit­ty sa­lai­sek­si ke­rää­miä sik­si, et­tä ne ovat Ison-Britannian Len­no­nis­ta taustalla to­del­la­kin oli tie­dus­te­lu­tie­to­ja. Jos lau­la­ja­kuu­lui­suu­den murhan sii­hen. sa­la­liit­to, FBI saat­toi hy­vin­kin ol­la osal­li­se­na

Oi­keis­toak­ti­vis­te­ja/puo­lus­tus­teol­li­suut­ta

Rea­gan oli hil­jat­tain va­lit­tu pre­si­den­tik­si, ja Lennon vas­tus­ti Rea­ga­nin käyt­tää suu­ren osa val­tion bud­je­tis­ta aggres­sii­vis­ta ul­ko­po­li­tiik­kaa ja suun­ni­tel­mia se ai­heut­ti ris­ti­rii­ta­ti­lan­teen puo­lus­tus­voi­mien va­rus­ta­mi­seen. Mo­nien mie­les­tä vä­lil­le. Oi­keis­toak­ti­vis­tit pre­si­den­tin ja rau­han­työs­tään tun­ne­tun Lennonin miel­tään 1960-lu­vun pel­kä­si­vät Lennonin in­noit­ta­van nuo­ri­soa osoit­ta­maan ta­paan. Niin­pä he lyöt­täy­tyi­vät yh­teen puo­lus­tus­teol­li­suu­den kans­sa vai­en­taak­seen lau­la­jan.

CIA

Chapman oli työs­ken­nel­lyt erääl­le puo­lus­tus­tar­vik­kei­den toi­mit­ta­jal­le, viit­ta­si­vat sii­hen, et­tä hä­net oli jol­la oli tii­vis kyt­kös CIA:han. Li­säk­si mer­kit er­heel­li­ses­ti epäil­leet, et­tä CIA:n hyp­no­ti­soi­tu. Tä­tä taus­taa vas­ten mo­net ovat on luo­da jär­jes­tel­mäl­li­siä kiel­let­ty pro­jek­ti MK-Ult­ra, jon­ka tar­koi­tuk­se­na uh­ra­si san­ka­rin­sa. mur­haa­jia, on to­del­li­nen syy sii­hen, mik­si Chapman

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.