Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Sa­ta­nis­mi

Lennon am­mut­tiin Da­ko­ta-ra­ken­nuk­sen edes­sä. Se on vuok­ra­ta­lo, jo­ka nä­kyy taustalla Ro­man Po­lans­kin an­ti­kris­tuk­sen syn­ty­mäs­tä ker­to­vas­sa Ro­se­ma­ry's Ba­by -elo­ku­vas­sa. Beat­le­sin musiik­ki kie­rou­tu­neis­sa aja­tus­ku­viois­sa, jot­ka joh­ti­vat ja teks­tit oli­vat yksi osa­te­ki­jä Char­les Man­so­nin ai­van ri­tu­aa­li­mur­haan. David Mark Chapman us­koi lo­pul­ta Ro­man Po­lans­kin vai­mon Sharon Ta­ten väit­teen, syn­kät yh­teen­sat­tu­mat riit­ti­vät syn­nyt­tä­mään oikeasti Lennonin ole­van an­ti­kris­tus. Nä­mä voi­mat tai saa­ta­nan­pal­vo­jien jä­se­net, jot­ka jon­ka mu­kaan am­pu­mi­sen ta­ka­na oli­vat saa­ta­nal­li­set pak­ko­miel­le. var­mis­ti­vat, et­tä Len­no­nis­ta tu­li Chap­ma­nil­le

Fun­da­men­ta­lis­ti­kris­ti­tyt

Mark David Chapman ei ol­lut ai­noa, jo­ka us­koi Lennonin ole­van an­ti­kris­tus. Lennonin to­det­tua Beat­le­sien ole­van "suo­si­tum­pi kuin Jee­sus" osa Yh­dys­val­tain et­tä Beat­les-jä­sen edus­ti pi­mei­tä voi­mia, jo­ta fun­da­men­ta­lis­ti­kris­ti­tyis­tä oli va­kuut­tu­nut, le­vit­tä­mäl­lä rak­kau­den, huu­mei­den ja rockin omis­tau­tui­vat tur­me­le­maan ame­rik­ka­lais­nuo­ria isyys­lo­man jäl­keen, eh­kä he päät­ti­vät, ideo­lo­gi­aa. Kun Lennon saa­pui jäl­leen par­ras­va­loi­hin et­tä oli ai­ka vai­en­taa lau­la­ja lo­pul­li­ses­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.