PAUL MCCARTNEY

ONKO YKSI HISTORIAN KAIK­KEIN TÄRKEIMMISTÄ MUUSIKOISTA OL­LUT KUOLLEENA JO USEITA VUOSIKYMMENIÄ?

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Kun sat­tuu ole­maan yksi maa­il­man tun­ne­tuim­mis­ta muusikoista, jon­ka ni­men ai­van kaikki tun­te­vat, ei ole ko­vin yl­lät­tä­vää jou­tua hu­hu­myl­lyn pyör­tei­siin – se on ny­ky­maa­il­mas­sa julk­kik­sen to­del­li­suut­ta.

1960-lu­vun jäl­ki­puo­lis­kol­la leh­dis­tös­sä ja ra­dios­sa ja si­ten koko Beat­les-fa­nien maa­il­mas­sa läh­ti le­viä­mään hu­hu, jon­ka mu­kaan Paul McCartney oli kuol­lut ja et­tä mies ni­mel­tä Wil­liam Camp­bell oli alkanut esiin­tyä McCart­ney­na.

Sa­la­juo­nen pal­jas­ti maa­il­mal­le det­roi­ti­lai­nen dj Russ Gibb. Hän ke­hot­ti kuun­te­li­joi­ta et­si­mään merk­ke­jä muu­tok­ses­ta yh­tyeen musii­kis­ta, ja sen vuok­si le­vy­jä soi­tet­tiin myös vää­rin­päin. Yksi "merk­ki" oli "Num­ber ni­ne, num­ber ni­ne" -kap­pa­leen sa­noi­tuk­ses­sa Beat­le­sien Whi­te Al­bum -al­bu­mil­la, jo­ka vää­rin­päin soi­tet­tu­na kuu­los­taa englannin sa­noil­ta "turn me on, dead man" (vil­lit­se mi­nut kuol­lut mies).

Hu­hu le­vi­si liek­kien lail­la. Mil­joo­nat Beat­les­fa­nit ja muut, jot­ka ha­lusi­vat uu­den har­ras­tuk­sen elä­mään­sä, käyt­ti­vät tun­ti­kau­pal­la ai­kaa et­sies­sään uusia merk­ke­jä, joi­den pe­rus­teel­la Pau­lin oli­si voi­tu osoit­taa kuol­leen. Ihmiset hakivat vahvistusta salaliittoteorialle kaikesta mahdollisesta, mikä edes etäisesti liittyi Beatlesiin. Jo­kai­nen pie­ni to­dis­teen­mu­ru­nen vah­vis­ti ih­mis­ten epäi­lyk­siä, et­tä Paul McCartney oli kuol­lut ja et­tä suu­ri sa­la­liit­to var­je­li sa­lai­suut­ta.

SALAISIA MERK­KE­JÄ?

Klas­sik­koal­bu­mi Ser­geant Pep­per’s Lo­ne­ly Hearts’ Club Ban­din kan­nes­sa Pau­lil­la on kä­des­sään si­de, jos­sa lu­kee OPD – englan­nin­kie­li­nen ly­hen­ne sa­noil­le "Of­ficial­ly Pro­nounced Dead" eli vi­ral­li­ses­ti kuol­leek­si ju­lis­tet­tu.

VAELTELEVA RUUMIS

Mic­hi­gan Dai­ly -leh­den toi­mit­ta­ja Fred LaBour pi­ti Ab­bey Road -al­bu­min kant­ta merk­ki­nä Pau­lin kuo­le­mas­ta. Hän väit­ti, et­tä Beat­les esiin­tyi sii­nä hau­ta­jais­saat­tu­ee­na jo­ka oli pois­tu­mas­sa juu­ri hau­taus­maal­ta. John edus­ti val­keas­sa asus­saan pap­pia. George oli hau­dan­kai­va­ja ja Rin­go hau­tausu­ra­koit­si­ja. Ruu­mis­ta esit­ti tie­ten­kin Paul. Hän oli pal­jain ja­loin ja kä­ve­li eri tah­dis­sa kuin muut, mikä tar­koit­ti si­tä, et­tä hän oli pet­tu­ri hei­dän jou­kos­saan. Niin kut­sut­tu­jen to­dis­tei­den laa­tu oli siis täy­sin ala-ar­voi­nen. Ab­bey Road -al­bu­min kan­nes­sa on re­kis­te­ri­kil­pi, jos­sa lu­kee 28 IF, jo­ka viit­taa joi­den­kin mu­kaan vuo­siin, jot­ka Paul eh­ti elää. Jos Paul oli­si yhä ol­lut elos­sa, hän oli­si kui­ten­kin ol­lut 27 ei­kä 28. Jos le­vy­jä soi­te­taan ta­ka­pe­rin, lau­lut kuu­los­ta­vat usein ou­doil­ta ja eris­kum­mal­li­sil­ta, ja niis­tä voi ha­lu­tes­saan ku­vi­tel­la tun­nis­ta­van­sa mel­kein mi­tä ta­han­sa sa­no­ja. Kun et­sii tar­peek­si päät­tä­väi­ses­ti, niin löy­tää taa­tus­ti jo­tain. Yk­si­kään huijari ei sen si­jaan oli­si kyen­nyt ko­pioi­maan McCart­neyn ai­nut­laa­tuis­ta musii­kil­lis­ta lah­jak­kuut­ta, mut­ta joi­den­kin sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen mu­kaan Pau­lin soo­lou­ra on kaik­kein pa­ras to­dis­te hei­dän väit­teil­leen.

EPÄI­LYS

"IHMISET HAKIVAT VAHVISTUSTA SALALIITTOTEORIALLE KAIKESTA MAHDOLLISESTA, MIKÄ EDES ETÄISESTI LIITTYI BEATLESIIN."

To­del­li­nen Paul McCartney vai huijari ni­mel­tä Wil­liam Camp­bell?

©Corwin

Lah­ja­kas­ta ih­mis­tä on ker­ta kaik­ki­aan mah­do­ton­ta kor­va­ta? Vai onko sit­ten­kään?

Onko Beat­le­sin lau­luis­sa viit­tei­tä sii­tä, et­tä McCartney ei enää ole elos­sa?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.