Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Beat­les

Mui­ta epäi­le­väi­sem­mät sa­la­liit­to­teo­rioi­den kan­nat­ta­jat ovat esit­tä­neet aja­tuk­sen, et­tä Pau­lin kuo­le­mas­ta on näh­tä­vis­sä merk­ke­jä siel­lä täällä Beat­le­sien tuo­tan­nos­sa, mut­ta et­tä ne on upo­tet­tu musiik­kiin me­ta­fyy­si­se­nä har­hau­tuk­se­na. Hei­dän mu­kaan­sa Pau­lin hen­ki kuo­li ja syn­tyi uu­del­leen si­säl­tä päin Ma­ha­ris­hi-liik­keen ta­val­la. Teo­rian mu­kaan yh­tye al­koi ha­jo­ta jäl­keen, ja he Pau­lin hen­gel­li­sen kuo­le­man ja ai­em­man mi­nän kuo­le­man sa­noi­tuk­siin. ymp­pä­si­vät synk­kiä viit­tauk­sia sii­tä le­vy­jen kan­siin ja lau­lu­jen

Le­vy-yh­tiö

Hu­hu Pau­lin kuo­le­mas­ta ai­heut­ti mas­sa­hys­te­rian. Ihmiset et­si­vät vim­mai­si­na vai­vaa merk­ke­jä ja viit­tei­tä sii­tä ja nä­ki­vät kä­sit­tä­mät­tö­män pal­jon et­tä tuo kaikki löy­tääk­seen nii­tä. Mo­net sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot ovat esit­tä­neet, pi­tää yllä oli pelk­kää bluf­fia, ja et­tä kai­ken ta­ka­na oli le­vy-yh­tiö, jo­ka ha­lusi pi­tää paik­kan­sa, ih­mis­ten mie­len­kiin­toa Beat­le­sin musiik­kia koh­taan. Jos se ky­sees­sä oli eh­kä yksi kaik­kien ai­ko­jen hie­noim­mis­ta PR-ki­kois­ta.

CIA

Mo­net väit­tä­vät, et­tä CIA ha­lusi lo­pet­taa Beat­le­sin suu­ren vai­ku­tuk­sen ihai­li­joi­ta maa­il­maan. Eh­kä he pi­ti­vät Beat­le­sia ja yh­tyeen nais­puo­li­sia oli saa­nut uh­ka­na jär­jes­tel­mäl­le näh­ty­ään, mil­lai­sen liik­keen John Lennon kuin ai­kaan kom­men­teil­laan, joi­den mu­kaan Beat­le­sit oli­vat "suo­si­tum­pia ju­ma­lia, Jee­sus". Beat­les oli­vat kuusi­kym­men­lu­vun musii­kil­li­sia ja so­si­aa­li­sia

CIA:n ja CIA ken­ties "pi­ti hei­tä uh­ka­na val­lit­se­val­le yh­teis­kun­ta­jär­jes­tyk­sel­le". jä­sen­tä yri­tys murs­ka­ta Beat­les epä­on­nis­tui, kos­ka kol­me muuta Beat­le­sin ku­ka muis­tut­ti palk­ka­si Wil­liam Camp­bel­lin, jo­ka oli voit­ta­nut kil­pai­lun sii­tä, eni­ten Paul McCart­neya.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.