Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

El­vis Presley

Vä­hem­män pe­rus­tel­tu teo­ria poh­jau­tuu sii­hen, et­tä El­vis pyy­si CIA:ta tap­pa­maan Pau­lin. On väi­tet­ty, et­tä Presley oli pi­tä­nyt Beat­le­sia uh­ka­na me­nes­tyk­sel­leen sii­tä läh­tien, kun se oli alkanut esiin­tyä Yh­dys­val­lois­sa. Hän oli rock ‘n' rol­lin kuningas, ei­kä ku­kaan saa­nut ryös­tää hä­nel­tä tuota kun­nia­paik­kaa. Eh­kä hän oli­si men­nyt niin pit­käl­le, et­tä oli­si val­tuut­ta­nut jon­kun mur­haa­maan Paul McCart­neyn. El­vis oli suo­sit­tu myös Yh­dys­val­tain kor­keim­pien po­lii­tik­ko­jen­kin pii­reis­sä ja hä­nel­lä oli erit­täin vai­ku­tus­val­tai­sia yh­teyk­siä.

Pa­ho­lai­nen

Ame­rik­ka­lai­nen pro­fes­so­ri Glazier esit­ti niin ikään mah­dol­li­sen se­li­tyk­sen, jon­ka mu­kaan saa­ta­na oli tap­pa­nut Pau­lin teh­ty­ään sii­tä so­pi­muk­sen suo­sio. McCart­neyn kans­sa. Sen tar­koi­tuk­se­na oli taa­ta Beat­le­sin val­tai­sa Rock­täh­det ei­vät siis mi­tä il­mei­sim­min ol­leet ai­noi­ta hal­pa­mai­sia otuk­sia 1960-lu­vul­la. Paul ko­ki sa­man koh­ta­lon kuin Rol­ling Sto­ne­sin Brian Jo­nes, jo­ka sai mak­saa me­nes­tyk­ses­tään kal­liis­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.