KURT COBAIN

OLIKO YH­DEN SUKUPOLVEN IDOLIN TAP­PA­NUT KUO­LE­MA ITSEMURHA?

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Kel­lo 8.40 8. huh­ti­kuu­ta 1994 säh­kö­mie­het saa­pui­vat asen­ta­maan tur­va­va­lais­tus­ta seatt­le­lai­seen luk­sus­ko­tiin ja löy­si­vät siel­tä Kurt Co­bai­nin ruu­miin. Hän­tä oli am­mut­tu hau­li­kol­la pää­hän. Ruu­miin vie­res­tä löy­tyi laa­ti­kos­ta huu­mei­den käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja tar­vik­kei­ta. Laa­ti­kos­sa oli muun muas­sa ruis­ku­ja ja no­ki­sia lusi­koi­ta. Hau­lik­ko oli poi­kit­tain hä­nen rin­ta­ke­hän­sä pääl­lä ja hä­nen ker­ro­taan kir­joit­ta­neen jää­hy­väis­kir­jeen, jo­ka löy­tyi sa­mas­ta huo­nees­ta. Oliko ky­se il­mei­ses­tä it­se­mur­has­ta? Po­lii­si päät­te­li niin. Sa­la­liit­to­teo­riois­ta vieh­ty­neet ei­vät tyy­ty­neet Seatt­len po­lii­sin ul­ko­koh­tai­siin tut­ki­muk­siin ei­vät­kä me­dian sen­saa­tio­ha­kui­siin kir­joi­tuk­siin Co­bai­nin ai­van lii­an var­hain ta­pah­tu­nee­seen kuo­le­maan.

Nir­va­nan 27-vuotias lau­la­ja ja lau­lun­te­ki­jä oli kan­sain­vä­li­nen rock­täh­ti ja sa­mal­la mo­nien 1960- ja 1970-lu­vul­la syn­ty­nei­den sym­bo­li ja in­noit­ta­ja. Fa­nit pi­ti­vät hän­tä suu­rem­mas­sa ar­vos­sa kuin ta­val­li­sia täh­tiä: hän oli heil­le joh­ta­ja ja san­ka­ri. Hautajaiset aiheuttivat Seattleen liikenneruuhkan, ja kaik­kial­la maa­il­mas­sa alettiin teh­dä itsemurhia hä­nen tyylillään. Cobain oli suo­sion­sa hui­pul­la kuollessaan.

Hä­nen musiik­kin­sa oli mer­ki­tyk­sel­lis­tä mil­joo­nil­le ih­mi­sil­le. Val­tai­san me­nes­tyk­sen­sä an­sios­ta hä­nes­tä oli tul­lut koko sukupolven ja myös grun­ge­roc­kin ää­ni­tor­vi.

Punk oli Cobain pa­ko­kei­no ja huu­meet si­tä­kin suu­rem­pi pa­ko­kei­no. En­si al­kuun Co­bai­nin per­soo­naan tun­tui so­pi­van se, et­tä hän oli­si va­lin­nut kuo­le­man lo­pul­li­sek­si rat­kai­suk­si kär­si­myk­siin­sä ja ma­sen­nuk­seen, jot­ka oli­vat pi­tä­neet hän­tä kaikki nuo­ruus­vuo­den ku­ri­muk­ses­saan. Vaik­ka Co­bai­nin tie­det­tiin ole­van on­ne­ton, mo­nien on sil­ti ol­lut vai­kea us­koa, et­tä hän oli­si riis­tä­nyt it­sel­tään hen­gen. Sen vuok­si hä­nen kuo­le­maan­sa kos­ke­vat sa­la­liit­to­teo­riat ovat ku­kois­ta­neet ja hä­nen musiik­kin­sa myy­nyt yhä hy­vin.

Mo­nis­sa tu­le­vis­sa väit­teis­sä oli yksi kan­ta­va tee­ma. Mie­len­ter­vey­son­gel­mis­taan huo­li­mat­ta Cobain, jo­ka oli kuu­kaut­ta ai­em­min mel­kein kuol­lut he­roii­nin ylian­nos­tuk­seen roo­ma­lai­ses­sa ho­tel­lis­sa, oli kuin oli­kin nouse­mas­sa aal­lon­poh­jas­ta ja ryh­ty­nyt suun­nit­te­le­maan muu­tok­sia koh­ti pa­rem­paa elä­mää. Me­neil­lään oli rii­tai­sa ero­pro­ses­si rock­täh­ti Court­ney Lo­ves­ta ja huomiota he­rät­tä­vä huol­ta­juus­kiis­ta hei­dän yh­tei­ses­tä tyt­tä­res­tään, mut­ta Cobain ei an­ta­nut sen pe­lo­tel­la. Hän oli ai­em­min­kin osoit­tau­tu­nut ole­van­sa sit­keä. Oli­han hän sen­tään pon­nis­tel­lut tien­sä kult­tuu­rie­lä­mäl­tään köy­häs­tä pien­kau­pun­kiym­pä­ris­tös­tä ja saa­vut­ta­nut kan­sain­vä­li­sen täh­den ase­man. Mo­ni asi­aan up­pou­tu­nut on tuo­nut esiin, et­tä Seatt­les­sa val­lit­si synk­kiä voi­mia, jot­ka ha­lusi­vat Co­bai­nin pää­se­vän hen­ges­tään ikia­joik­si. Väi­tet­tyyn it­se­mur­haan on lii­tet­ty mo­nia le­vot­to­muut­ta herättäviä kysymyksiä.

AJATTELEVAINEN VAIMO?

Pal­musun­nun­tai­na (3. huh­ti­kuu­ta) 1994 Court­ney Lo­ve soit­ti ka­li­for­nia­lai­sel­le yk­si­tyi­set­si­vä Tom Gran­til­le. Edel­li­se­nä päi­vä­nä Cobain oli paen­nut Exo­dus-vie­roi­tuskli­ni­kan muu­rin yli ja len­tä­nyt ko­tiin Seattleen. Vaik­ka Lo­ven mie­hel­lä ker­rot­tiin ole­van itsemurha-aja­tuk­sia ja vaik­ka hän oli lä­hes kuol­lut ylian­nos­tuk­seen va­jaa kuu­kausi ai­em­min ja oli mat­kal­la koh­ti ko­ti­aan, jos­sa hä­nel­lä oli hau­lik­ko, Lo­ve ei läh­te­nyt Seattleen et­si­mään mies­tään. Sen si­jaan hän palk­ka­si Gran­tin jäl­jit­tä­mään Co­bai­nia ja te­ki sen vie­lä­pä eri­koi­sel­la ja hy­vin sar­kas­ti­sel­la kom­men­til­la: "Pe­las­ta ame­rik­ka­lai­nen iko­ni, Tom." Grant et­si Co­bai­nia 7. huh­ti­kuu­ta Seatt­len ta­los­ta kah­teen ot­tee­seen, mut­ta ei löy­tä­nyt ruu­mis­ta, jo­ka oli au­to­tal­lin pääl­lä ole­vas­sa kas­vi­huo­nees­sa. Ruumis löy­det­tiin seu­raa­va­na päi­vä­nä.

TO­DIS­TE

Pai­kan pääl­lä oli pal­jon jäl­kiä, jois­ta pys­tyt­tiin päät­te­le­mään, et­tä ky­se ei ol­lut it­se­mur­has­ta. Yksi Co­bai­nin luot­to­kor­teis­ta oli pois­sa, ja joku oli yrit­tä­nyt käyt­tää si­tä hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen, mut­ta en­nen kuin ruumis löy­det­tiin. Asees­sa tai am­muk­sis­sa ei ol­lut sor­men­jäl­kiä, mikä viit­ta­si

sii­hen, et­tä aseen pin­ta oli pyy­hit­ty. Ruu­miis­sa oli niin pal­jon he­roii­nia, et­tä hä­nen oli­si ol­lut mah­do­ton­ta am­pua it­sen­sä. "It­se­mur­ha­kir­je" oli it­se asias­sa vies­ti, jos­sa hän ker­toi lo­pet­ta­van­sa le­vyt­tä­mi­sen, ja useat kä­sia­loi­hin eri­kois­tu­neet asian­tun­ti­jat us­ko­vat­kin, et­tä vies­tin nel­jä vii­meis­tä ri­viä oli­vat jon­kun toi­sen kir­joit­ta­mat. Niis­sä mai­ni­taan vaimo ja ty­tär.

TIKITTÄVÄ POMMI

Cobain oli on­ne­ton mies, jol­la oli va­ka­va huu­meon­gel­ma. Li­säk­si hän har­ras­ti asei­ta. Tä­tä taus­taa vas­ten on help­po us­koa, et­tä Cobain riis­ti it­sel­tään hen­gen. Ker­ran hä­nes­tä otet­tiin va­lo­ku­va aseen piip­pu suus­saan. Ei eh­kä ole niin häm­mäs­tyt­tä­vää, et­tä Cobain lo­pet­ti oman elä­män­sä. Vaik­ka Kurt Co­bai­nin liit­tyy erikoisia piir­tei­tä, itsemurha lie­nee sil­ti us­kot­ta­vin se­li­tys.

"HAUTAJAISET AIHEUTTIVAT SEATTLEEN LIIKENNERUUHKAN, JA KAIK­KIAL­LA MAA­IL­MAS­SA ALETTIIN TEH­DÄ ITSEMURHIA HÄ­NEN TYYLILLÄÄN."

Kur­tin les­ki Court­ney Lo­ve palk­ka­si yk­si­tyi­set­si­vän et­si­mään ka­don­nut­ta mies­tään.

© P.B. Ra­ge

Kurt Cobain – oliko hä­nen kuo­le­man­sa itsemurha vai murha?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.