Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Kur­tin lä­hei­nen

Tom Grant, jon­ka Lo­ve palk­ka­si seit­se­mäk­si kuu­kau­dek­si sel­vit­tä­mään Co­bai­nin kuo­le­maa, vain yksi mo­nis­ta, on jot­ka us­ko­vat, et­tä Co­bai­nin mur­ha­si joku hä­nel­le lä­hei­nen ih­mi­nen. Mur­haa­jan tai mui­den juo­nit­te­li­joi­den luot­to­hen­ki­löi­tä, täy­tyi ol­la Co­bai­nin jot­ka pää­si­vät hel­pos­ti lä­hel­leen. Mo­ni hä­nen sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko et­tä ky­se oli us­koo­kin, per­heen­jä­se­nes­tä, työn­te­ki­jäs­tä. ys­tä­väs­tä tai

Le­vy-yh­tiön po­mo

Hu­hu­jen mu­kaan Cobain oli enem­män kuin kuo­le­mas­ta. huo­lis­saan musiik­kia­lal­ta Kuol­lut rock­täh­ti li­sää läh­te­mi­ses­tä pa­rem­min kuin elä­vä van­ho­jen al­bu­mien rock­täh­ti, jo­ka ei myyn­tiä pal­jon ole enää kiin­nos­tu­nut uras­taan. Le­vy­alan joh­ta­jil­la ker­ro­taan ai­em­mas­ta sel­kä­ran­kaa kuin ole­van vä­hem­män kur­jil­la kul­ku­kis­soil­la. mo­raa­lis­ta Jos pe­lis­sä on mil­joo­nia murha saat­taa tun­tua kan­nat­ta­vam­mal­ta dol­la­rei­ta, siir­tää ki­ta­ran syr­jään rat­kai­sul­ta kuin se, et­tä Cobain ja jää eläk­keel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.