Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Jim Morrison

Hu­hu­jen mu­kaan jot­kut Morrisonin yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta us­koi­vat hä­nen la­vas­ta­neen oman kuo­le­man­sa vält­tääk­seen huo­no­ja so­pi­muk­sia, joi­den eh­dot hä­nen oli­si ol­lut pak­ko täyt­tää, jos oli­si yhä elos­sa. Tie­det­tiin myös hy­vin, et­tä Morrison naut­ti sii­tä, et­tä hän­tä ei tun­net­tu Pa­rii­sis­sa. Hän vält­te­li tark­kaan sel­lais­ten mai­nos­ku­vien ot­ta­mis­ta, jois­ta kä­vi il­mi, mil­tä hän näyt­ti Los An­ge­le­sis­ta muu­ton jäl­keen. Näin hän var­mis­ti, et­tei hän­tä häi­ri­tä. Hän pu­hui usein, et­tä oli­si ha­lun­nut eroon kuu­lui­suu­des­ta. Oman kuo­le­man ai­heut­ta­mi­nen saat­toi ol­la täy­del­li­nen ta­pa teh­dä se.

Jim Morrisonin ys­tä­vät

epä­sel­vyy­det

Mo­net ovat poh­ti­neet, et­tä syn­tyi­kö Morrisonin kuo­le­maan liit­ty­vät ha­lusi­vat salata, et­tä kuo­lin­syy­nä oli ylian­nos­tus. sii­tä, et­tä hä­nen lä­him­mät ys­tä­vän­sä pää­suun­nit­te­li­ja oli hä­nen elin­kump­pa­nin­sa, nyt Tä­män teo­rian mu­kaan juo­nit­te­lun ruu­miin pois jo edes­men­nyt Pa­me­la Cour­son. Hä­nen väi­tet­tiin kul­jet­ta­neen siip­pan­sa ja siir­tä­neen sen hei­dän vä­hä­pä­töi­ses­tä huu­me­luo­las­ta ni­mel­tä Rock 'n' Roll Circus po­lii­si­kuu­lus­te­luil­ta. Se se­lit­täi­si asun­toon­sa, jot­ta hän pys­tyi vält­ty­mään skan­daa­lil­ta ja hä­nen käyt­täy­ty­mi­sen­sä sil­loin, kun hän "löy­si" Morrisonin kuolleena kyl­vys­tä. Hän soit­ti ni­mit­täin en­sin ys­tä­vil­leen ja vas­ta sit­ten am­bu­lans­sin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.