Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Kii­na­lai­sia de­mo­ne­ja

Leen ker­rot­tiin us­ko­neen, et­tä hä­nen per­heen­sä hen­get yl­le oli lan­ge­tet­tu van­ha ki­rous, jon­ka mu­kaan pa­hat et­si­vät kä­siin­sä jo­kai­sen sukupolven esi­koi­sen. Tämä kä­si­tys an­net­tiin eli hä­nen su­vus­saan niin vah­va­na, et­tä Brucel­le hä­mää­mi­sek­si. syn­ty­mä­het­kel­lä lem­pi­ni­mi pa­ho­jen hen­kien teo­ri­aa tu­kee se, Mo­nien sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen mie­les­tä tä­tä et­tä Bruce Leen poi­ka Bran­don me­neh­tyi The Crow -elo­ku­van ku­vauk­sis­sa mys­ti­seen va­hin­ko­lau­kauk­seen.

Bruce Lee

Si­tä­kin hul­lum­pi sa­la­liit­to­teo­ria pe­rus­tuu sii­hen us­ko­muk­seen, et­tä Lee elää yhä ja et­tä hän la­vas­ti oman kuo­le­man­sa pääs­täk­seen eroon jul­ki­suu­den nur­jas­ta puo­les­ta ja pa­koon tria­di­ryh­mien pa­han­suo­vil­ta suun­ni­tel­mil­ta. Tä­män hy­po­tee­sin tul­la jos­sain kan­nat­ta­jat us­ko­vat myös, et­tä Lee saat­taa pi­det­ty sil­mäl­lä vai­hees­sa uu­del­leen jul­ki­suu­teen. Lee­tä ei sa­maan ta­paan kuin El­vis­tä.

Leen poi­ka Bran­don kuo­li sa­la­myh­käi­sis­sä olo­suh­teis­sa The Crow -elo­ku­van ku­vaus­ten yh­tey­des­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.