Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

CIA

CIA val­voi Ma­ri­ly­nia, kos­ka hä­nen tuol­loin jo lop­pu­nut suhteensa John F. Ken­ne­dyyn oli uh­ka maan turvallisuudelle. On epä­sel­vää, liit­tyi­kö se sii­hen, et­tä CIA oli käyt­tä­nyt apu­naan ma­fi­aa pyr­kies­sään pää­se­mään eroon Ca­stros­ta ja se, et­tä CIA pai­nos­ta­maan mui­den mai­den joh­ta­jia. Sel­vää on kui­ten­kin oli oli kiin­nos­tu­nut täs­tä sek­si­pom­mib­lon­dis­ta ja et­tä val­tion agen­teil­la mah­dol­li­suus suo­rit­taa murha niin, et­tä se ei pal­jas­tui­si.

Mafia

Monroe oli ol­lut in­tii­mis­sä suh­tees­sa se­kä pre­si­dent­ti John F. Ken­ne­dyn, oi­keus­mi­nis­te­ri Robert F. Ken­ne­dyn et­tä joi­den­kin ma­fian mah­ti­hah­mo­jen, hän oli­si ku­ten suu­ren Sam Gianca­nan kans­sa ja tie­si si­ten asioi­ta, joil­la hä­nes­tä ei enää voi­nut tu­ho­ta Yh­dys­val­tain vai­ku­tus­val­tai­sim­pia mie­hiä. Kun lop­pui, ol­lut hyö­tyä ma­fial­le eli kun hä­nen suhteensa Robert F. Ken­ne­dyyn päi­vil­tä. jär­jes­tö saat­toi aja­tel­la, et­tä hän oli rie­sa, jo­ka pi­ti siir­tää pois

FBI

Marilyn oli yrit­tä­nyt pai­nos­taa Robert F. Ken­ne­dya jat­ka­maan uh­kaa­mal­la, suh­det­ta. Ken­ties hän oli alkanut pai­nos­taa myös John F. Ken­ne­dya – mafia et­tä pal­jas­tai­si tä­män pääs­seen pre­si­den­tik­si sik­si, et­tä Chica­gon Ken­ne­dyn oli muun­nel­lut ää­ni­mää­riä. FBI-joh­ta­ja J. Ed­gar Hoo­ver ei ol­lut rat­kais­ta per­heen ys­tä­vä, mut­ta suu­re­na pat­rioot­ti­na hän saat­toi ha­lu­ta hei­dän­kin on­gel­man­sa sa­mal­la kuin pe­las­ti kan­sa­kun­nan skan­daa­lil­ta. Marilynin kuo­le­man jäl­keen J. Ed­gar Hoo­ver sai suo­si­tut ja lu­paa­vat sii­hen, Ken­ne­dyn vel­jek­set hal­lin­taan­sa. Hän pai­nos­ti hei­dät suos­tu­maan et­tä hä­net va­li­taan yhä joh­ta­maan FBI:tä, jos­ta hän oli käy­tän­nös­sä muo­kan­nut oman yk­si­tyi­sen po­lii­si­voi­man­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.