Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJEN -

Har­maat

Har­maat ovat ta­val­li­sin ava­ruuso­len­to­tyyp­pi, sie­pa­tut ker­to­vat ta­van­neen­sa. joi­ta Pie­niä olen­to­ja, joil­la on me­lo­nin­muo­toi­nen pää ja suu­ret, mus­tat, vi­not sil­mät. Nä­mä olen­not ovat kes­kei­ses­sä ase­mas­sa useis­sa ulkoavaruudesta pe­räi­sin sa­la­liit­to­teo­riois­sa. ole­via voi­mia kos­ke­vis­sa Ny­kyi­sin on val­lal­la eri­lai­sia hei­dän te­ke­mis­tään kid­nap­pauk­sis­ta: teo­rioi­ta op­ti­mis­ti­sia toi­vei­ta sii­tä, et­tä he ovat ih­mis­kun­nan pe­ril­li­siä ja pe­las­ta­vat maa­pal­lon tu­hou­tu­mi­sel­ta ja toi­saal­ta synk­kiä epäi­ly­jä ih­mi­sil­tä sie­men­nes­tet­tä sii­tä, et­tä he va­ras­ta­vat Uu­dem­pien ja mu­na­so­lu­ja var­mis­taak­seen oman la­jin­sa tu­le­vai­suu­den. nä­ke­mys­ten mu­kaan har­maat me­net­tä­neet ky­kyn­sä li­sään­ty­vä ovat jon­kin­lai­sia kloo­ne­ja, jot­ka ovat su­vul­li­ses­ti ja yrit­tä­vät luo­da omas­ta la­jis­taan ja ih­mi­sis­tä, uu­den jot­ta voi­vat jat­kaa elä­mää. hyb­ri­din

USA

Ma­jes­tic 12 – eli MJ-12 – on Yh­dys­val­tain hal­lin­nos­sa jo­ka ken­ties te­kee yh­teis­työ­tä toi­mi­va sa­lai­nen mistä har­mai­den kans­sa ja ryhmä, ryhmä saa heil­tä kor­vauk­se­si an­taa nii­den jat­kaa ko­kei­taan, eri­lais­ten asei­den, ku­ten tek­niik­kaa. Se on ken­ties B-2-häi­ve­len­to­ko­neen teh­nyt mah­dol­li­sek­si ke­hit­tä­mi­sen. Mo­net kid­na­pa­tut F-117-ke­vyt­pom­mi­ko­neen ja ker­to­vat näh­neen­sä so­ti­las­hen­ki­lös­töä so­ti­laal­li­sia lait­tei­ta usein myös il­man ava­ruuso­len­to­ja. ja ky­se pel­käs­tään yh­teis­työs­tä (Täs­tä he­rää ky­sy­mys, vi­ran­omais­ten har­mai­den kans­sa vai mah­dol­li­ses­ti onko omis­ta toi­mi­jois­ta, jot­ka Yh­dys­val­tain ovat ot­ta­neet ih­mi­siä hen­ki­ses­ti hal­lin­taan­sa?) Le­vit­tä­mäl­lä tai­dok­kaas­ti vää­riä tie­to­ja tut­ki­van­sa ufo­ja ja har­mai­ta. ryhmä kiel­tää ko­ko­naan Sa­mal­la se huo­leh­tii sii­tä, jat­kua, mikä on va­hin­gol­lis­ta et­tä siep­pauk­set voi­vat Yh­dys­val­loil­le. tu­han­sil­le yk­sit­täi­sil­le ih­mi­sil­le ja tek­ni­ses­ti hyö­dyl­lis­tä

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.