ROSWELL

MYS­TI­NEN KULKUVÄLINE HAAKSIRIKKOUTUU ERÄMAAHAN JA MAA­IL­MA MUUTTUU KO­KO­NAAN.

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Oli 31. hei­nä­kuu­ta 1947, kun W.W. "Mac" Brazel sa­tu­loi he­vo­sen­sa ja läh­ti rat­sain tar­kis­ta­maan lam­mas­kat­ras­taan suu­ren ti­lan­sa mail­le New Mexicos­sa. Yöl­lä oli ol­lut uko­nil­ma ja Brazel oli huo­lis­saan eläin­ten tur­val­li­suu­des­ta. Mat­kal­la hän tör­mä­si eri­koi­siin hy­lyn­kap­pa­lei­siin, joi­ta lo­jui siel­lä täällä maas­sa. Hän oli löy­tä­nyt jon­kin­lai­sen haak­si­rik­kou­tu­neen aluk­sen hy­lyn. Se oli saa­nut maahan ai­kaan syvän kuopan. Häm­men­ty­nee­nä Brazel ot­ti mu­kaan­sa yh­den kap­pa­leen tuota tun­te­ma­ton­ta ma­te­ri­aa­lia, jo­ka oli pa­la­si­na pit­kin lä­hi­maas­toa. Hän näyt­ti si­tä yh­del­le naa­pu­ril­le, mut­ta miet­ti sit­ten, et­tä ky­se oli var­maan­kin jos­tain hal­li­tuk­sen pro­jek­tis­ta tai ken­ties ufos­ta, ja niin­pä hän päät­ti läh­teä lä­hei­seen Roswel­lin kau­pun­kiin ja pu­hu­maan asias­ta se­rif­fi George Wilcoxil­le. Sil­lä ta­voin hän tu­li luo­neek­si poh­jan yh­del­le kaik­kien ai­ko­jen pit­käi­käi­sim­mäs­tä sa­la­liit­to­teo­rias­ta.

Totuus Roswel­lin ta­pah­tu­mis­ta on vi­ran­omais­ten toi­mes­ta sa­lat­tu, ja myö­hem­pien to­dis­ta­jien lausun­to­ja ei pi­de­tä luo­tet­ta­vi­na. Kiis­tä­mä­tön totuus on se, et­tä Wilcox ra­por­toi tun­nol­li­se­na hy­lys­tä len­to­tu­ki­koh­dan tie­dus­te­luup­see­ri Jes­se Marce­lil­le. Seu­raa­vi­na vuo­ro­kausi­na alue oli eris­tet­ty sil­lä ai­kaa, kun il­ma­voi­mat vei siel­tä kaikki hy­lyn osat pois. Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien leh­dis­tö­tie­dot­tees­sa 8 hei­nä­kuu­ta 1947 ker­rot­tiin, et­tä hy­lyn osat oli­vat pe­räi­sin "len­tä­väs­tä lau­ta­ses­ta". Vi­ran­omai­set ve­ti­vät kui­ten­kin lausun­non ta­kai­sin he­ti seu­raa­va­na päi­vä­nä. Sen si­jaan il­moi­tet­tiin, et­tä mys­ti­set jään­teet ei­vät ol­leet pe­räi­sin len­tä­väs­tä lau­ta­ses­ta vaan maahan pu­don­nees­ta tie­dus­te­lu­pal­los­ta. Ta­pah­tu­ma kui­tat­tiin sil­lä. Niin vi­ran­omai­set ai­na­kin luu­li­vat. Sen si­jaan al­koi liik­kua eris­kum­mal­li­sia ta­ri­noi­ta, jois­ta ar­mei­jan ja vi­ran­omai­nen täy­si hil­jai­suus ruok­ki en­ti­ses­tään. Ker­rot­tiin, et­tä ky­se to­del­la­kin oli len­tä­väs­tä lau­ta­ses­ta, jo­ka oli haak­si­rik­kou­tu­nut, et­tä vi­ran­omai­set sa­lai­li­vat asi­aa ja et­tä ava­ruusa­luk­ses­ta oli löy­ty­nyt ava­ruuso­lion ruumis. Jot­kut väit­ti­vät avaruusolentojen jo­pa sel­vin­neen elä­vä­nä haak­si­ri­kos­ta. Roswel­lin ta­pauk­ses­ta on ku­lu­nut 70 vuot­ta. On esi­tet­ty sa­la­liit­to­teo­rioi­ta, ja ne ovat saa­neet pal­jon huomiota me­diois­sa ja jat­ku­vaa pään­sär­kyä vi­ran­omai­sil­le.

Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mat jul­kai­si 24. ke­sä­kuu­ta 1994 ta­pah­tu­mis­ta ra­por­tin – The Roswell Re­port: Ca­se Clo­sed – se oli vii­mei­nen yri­tys si­ne­töi­dä lo­pul­li­ses­ti kiin­ni sa­la­liit­toin­toi­li­joi­den Pan­do­ran li­pas.

Se­hän ei tie­ten­kään on­nis­tu­nut.

AVARUUSOLENTOJEN RUUMIINAVAUS

Kun Roswel­lin pai­kal­li­ses­sa hau­taus­toi­mis­tos­sa työs­ken­te­le­vä Glenn Den­nis oli mu­ka­na ke­rää­mäs­sä hy­lyn osia, hän sai pu­he­lun lä­hei­sen len­to­tu­kia­se­man ruu­mis­huo­neel­ta pu­he­lun. Sen vas­taa­va työn­te­ki­jä tie­dus­te­li, mikä on pa­ras me­ne­tel­mä säi­lyt­tää useita vuo­ro­kausia ul­koil­mas­sa ol­lut ruumis niin, et­tä ku­dok­set ei­vät ha­joai­si enää enem­pää. Hän ti­la­si li­säk­si pie­niä tii­viis­ti sul­jet­ta­via ruu­mi­sark­ku­ja.

JÄL­KIÄ

Il­ma­voi­mien tar­ve teh­dä vi­ral­li­nen lop­pu­ra­port­ti pal­jas­ti sen, et­tä sil­lä ei ol­lut puh­taat jau­hot pus­sis­sa. Jos Roswel­lin ta­pah­tu­mis­sa ei ol­lut mi­tään ou­toa, oli­si ol­lut tur­haa näh­dä se vai­va, käyt­tää va­ro­ja ja ot­taa nau­ru­na­lai­sek­si jou­tu­mi­sen ris­ki kir­joit­ta­mal­la ja jul­kai­se­mal­la ky­sei­nen ra­port­ti? Epäi­lyk­siä he­rät­ti­vät pian Roswell-haak­si­ri­kon jäl­keen teh­dyt yl­lät­tä­vät tek­ni­set kek­sin­nöt, ku­ten tran­sis­to­rit.

HURJIA TA­RI­NOI­TA

Eri­lai­set toi­nen tois­taan hul­lum­mat ver­siot "sil­min­nä­ki­jöi­den" se­los­tuk­sis­ta ja Roswel­lin ava­ruuso­len­non ole­te­tus­ta ruu­mii­na­vauk­ses­ta teh­dyt elo­ku­vat li­sää­vät ta­pah­tu­man viih­dear­voa huo­mat­ta­vas­ti. Tämä on El­vik­seen liit­ty­vien sa­la­liit­to­teo­rioi­den ava­ruuso­lio­ver­sio.

"SE OLI SAA­NUT MAAHAN AI­KAAN SYVÄN KUOPAN."

Ny­kyi­sin Roswell on vuo­den 1947 ta­pah­tu­mien vuok­si mat­kai­lu­mag­neet­ti ufo­jen met­säs­tä­jil­le.

© CGP Grey

Täl­tä Roswel­la­va­ruuso­len­not saat­toi­vat näyt­tää.

Har­ry Tru­man oli tuol­loin Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.