Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

USA

Haak­si­rik­kou­tu­nut oli­si ufo oli­si ol­lut kul­ta­kai­vos taa­tus­ti ha­lut­tu salata Yh­dys­val­tain et­tä Roswel­lin kai­kin mah­dol­li­sin hal­lin­nol­le. haak­si­rik­ko kei­noin. Sel­lai­nen rat­kai­sua Mo­net us­ko­vat­kin, hy­lys­tä. pa­kot­ti Yh­dys­val­tain Sen oli ana­ly­soi­ta­va ar­mei­jan et­si­mään uu­den­lai­sia asei­ta ja vie­ras­ta tek­niik­kaa mys­tee­riin ker­ro­taan tais­tel­la pai­no­voi­maa voi­dak­seen ke­hit­tää vie­rail­leen vas­taan. Pre­si­dent­ti hen­kiin jää­nei­den haak­si­rik­ko­pai­kal­la Tru­ma­nin ja jo­pa kom­mu­ni­koi­neen et­tä ava­ruuso­lioi­den kaikki hy­lyn jään­teet kans­sa. Pian sen haak­si­ri­kos­sa syn­di­kaa­tin toi­mi­tet­tiin jäl­keen Tru­man hal­tuun, yh­teen ja sa­maan huo­leh­ti sii­tä, vi­ran­omai­sia jo­ka hal­lit­see ny­kyi­sin ano­nyy­min mo­ni­kan­sal­li­sen on syy­tet­ty sii­tä­kin, kaik­kea ufo-tek­no­lo­gi­aa. elä­vä­nä sel­vin­nei­tä et­tä ne ovat Yh­dys­val­tain ava­ruuso­len­to­ja tai ki­dut­ta­neet Roswel­lin saa­pu­nei­den olen­to­jen mu­ki­loi­neen hei­dät haak­si­ri­kos­ta Hie­man koh­te­lua kos­ke­vien hen­gil­tä ulkoavaruudesta tol­kul­li­sem­pien teo­rioi­den sa­lais­ten oh­jei­den sa­lai­set len­to­ko­ne­tes­tit, mu­kaan ta­pah­tu­mien mu­kaan. kent­tä­teo­rian joi­den koh­tee­na oli­vat taustalla mu­kaan ovat ar­mei­jan ra­ken­ne­tut Al­bert Eins­tei­nin gra­vi­taa­tion eri­tys­len­to­ko­neet.

Har­maat

Pu­laa ei myös­kään hio­ak­seen ole teo­riois­ta, joi­den pa­rem­mak­si mu­kaan har­maat käyt­tä­vät la­jin­sa tu­le­vai­suu­den. gee­ni­ma­ni­pu­laa­tio­tek­nii­koi­ta, ih­mis­kun­taa Vuon­na 1945 he joil­la ne voi­vat pe­las­taa käyt­tä­mään ydin­a­sei­ta, al­koi­vat tul­la le­vot­to­mik­si, oman sa­maan ta­paan kuin kun ihmiset koe­la­bo­ra­to­rion hii­ri me tu­li­sim­me, op­pi­vat tie­dus­te­lu­ret­kiä pi­te­lee ko­ne­ki­vää­riä jos huo­mai­sim­me, kä­pä­lis­sään. Har­mai­den et­tä eh­kä sa­la­ma is­ki so­ti­las­tu­ki­koh­tiin. on aluk­seen. Eh­kä kak­si alus­ta tör­mä­si väi­tet­ty te­ke­vän toisiinsa Roswel­lin lä­hel­lä – tai

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.