Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Neu­vos­to­liit­to

Kyl­män so­dan voi­mal­li­sim­man alettiin epäil­lä, et­tä vai­no­har­hai­suu­den ai­ka­na nat­sien ve­nä­läi­set ovat ke­hit­tä­neet luo­man tek­nii­kan oh­juk­si­aan on oletettu ole­van poh­jal­ta eteen­päin. epä­on­nis­tu­neen Roswel­lin hy­lyn oh­jus­ko­keen jään­tei­tä.

Maa­na­lai­sia olioi­ta maan sy­vyyk­sis­tä

Yh­den teo­rian mu­kaan ja au­rin­ko. maan­pal­lon si­säl­lä on ti­la, jos­sa on maa­ta, Siel­lä elää la­ji, jo­ka avaruusolentojen on alkanut me­riä ta­paan, kos­ka muut­tua le­vot­to­mak­si ai­van ydin­a­sei­ta. Maa­na­lais­ten maan­pääl­li­set olen­not yh­dis­tä­vät väi­te­tään tul­leen ovat al­ka­neet ke­hit­tää maan pin­nan ulos suu­rien hei­dän ja si­sä­osan toisiinsa. mont­tu­jen kaut­ta, jot­ka haak­si­rik­kou­tu­nut Roswel­lin hy­lyn tie­dus­te­lua­luk­sen­sa. ar­vel­laan ole­van

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.