LASKEUTUMINEN RENDLESHAMIIN

RENDLESHAMIN METSÄN TAPAHTUMIA KUTSUTAAN TOI­SI­NAAN "ENGLANNIN ROSWELLIKSI".

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Pa­han­suo­pien kyy­nik­ko­jen mu­kaan sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot elä­vät vain si­tä het­keä var­ten, et­tä pää­se­vät hie­ro­maan kä­si­ään ja to­tea­maan. et­tä "mi­täs mi­nä sa­noin­kaan?". Kun on ky­se ava­ruuso­len­to­ja kos­ke­vis­ta sa­la­liit­to­teo­riois­ta, on vain yksi ta­paus, jos­ta sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot voi­vat kii­ruh­taa kii­reen vilk­kaa il­moit­ta­maan: "Mi­tä mi­nä sa­noin? Nyt on osoi­tet­tu, et­tä ky­se oli kuin oli­kin sa­la­lii­tos­ta!" Ky­se on Rendleshamin ta­pauk­ses­ta.

Englannin Ipswic­hin Rendleshamin met­säi­sel­le au­kiol­le Yh­dys­val­tain Bentwa­ters­ja Woodb­rid­ge-len­to­tu­ki­koh­tien lä­hel­le las­keu­tui 27. jou­lu­kuu­ta 1980 tun­nis­ta­ma­ton len­tä­vä esi­ne. Len­to­tu­ki­koh­dan va­ra­ko­men­ta­ja yli­luut­nant­ti Char­les Halt oli yksi las­keu­tu­mi­sen sil­min­nä­ki­jöis­tä. Sa­moin mo­net hä­nen mie­his­tään. Ison-Britannian ar­mei­jan tut­kat ha­vait­si­vat ta­pah­tu­man myös, ja sii­tä jäi myös fyy­si­siä merk­ke­jä. Kak­si­tois­ta vuot­ta myö­hem­min Ison-Britannian par­la­men­tin val­von­tae­lin il­moit­ti, et­tä maan vi­ran­omai­set oli­vat yrit­tä­neet salata kaikki edel­lä mai­ni­tut tiedot. Vuon­na 2002 par­la­men­tin pu­he­mies Ann Ab­ra­hams il­moit­ti, et­tä Ison-Britannian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö oli kiel­täy­ty­nyt an­ta­mas­ta kaik­kia sil­min­nä­ki­jä­tie­to­ja Rendleshamin ta­pah­tu­mis­ta ja juo­nit­te­le­mal­la es­tä­nyt tiet­ty­jen asi­aa kos­ke­vien si­vu­jen pää­syn jul­ki­suu­teen.

Tä­tä "Englannin Roswelliksi" kut­sut­tua ta­pah­tu­maa pi­de­tään yh­te­nä kaik­kien ai­ko­jen mer­kit­tä­vim­mis­tä UFO-ha­vain­nois­ta. Saat­taa ol­la pelk­kää sat­tu­maa, et­tä kum­mas­sa­kin ta­pauk­ses­sa oli yh­teyk­siä Yh­dys­val­tain ar­mei­jaan ja kum­pi­kin ta­pah­tu­ma­paik­ka oli tiu­kas­ti suo­jel­lus­sa ar­mei­jan tu­ki­koh­das­sa, jot­ka ovat yh­tey­des­sä Yh­dys­val­to­jen ydin­a­seoh­jel­maan. Ol­koon­kin, et­tä tämä on ai­noa ulkoavaruudesta pe­räi­sin ole­viin il­miöi­hin liit­ty­vä sa­la­liit­to­teo­ria, jon­ka vi­ran­omais­ta­hon sa­laa­mis­yri­tyk­set ja peit­te­lyt on voi­tu to­dis­taa, mis­tään muus­ta ta­pauk­ses­ta ei myös­kään ole yh­tä pal­jon luo­tet­ta­vil­ta ar­mei­ja­hen­ki­lö­kun­nan edus­ta­jil­ta saa­tu­ja yl­lät­tä­viä sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja.

Ta­pa­nin­päi­vä­nä pian kes­kiyön jäl­keen Nor­fol­kin Ison-Britannian il­ma­voi­mien tu­ki­koh­dan, RAF Wat­to­nin tut­kas­sa nä­kyi yl­lät­täen esi­ne Rendleshamin metsän lä­hel­lä. Kos­ka kum­mas­sa­kin Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mil­le vuok­ra­tus­sa len­to­tu­ki­koh­das­sa oli val­ta­va ase­va­ras­to, tun­nel­ma muut­tui vä­lit­tö­mäs­ti le­vot­to­mak­si, kun esi­ne pian sen jäl­keen hä­vi­si tut­kas­ta ja nä­kyi­kin il­man en­nak­ko­va­roi­tus­ta pian sen jäl­keen Bentwa­ter-len­to­tu­ki­koh­dan tut­kas­sa. Sa­maan ai­kaan, kun tut­ka­ha­vain­to­ja teh­tiin mo­nil­la muil­la­kin tut­ka-ase­mil­la, kol­me so­ti­las­po­lii­sia nä­ki va­loil­miön ta­ka­por­tin ta­ka­na ole­van metsän luo­na. He säi­käh­ti­vät, et­tä ky­se oli pu­toa­vas­ta len­to­ko­nees­ta, ja pa­ke­ni­vat pai­kal­ta. Yli­luut­nant­ti Halt kir­joit­ti ra­port­tiin­sa näin: "He il­moit­ti­vat näh­neen­sä kum­mal­li­sen lois­ta­van esi­neen met­säs­sä. Se näyt­ti me­tal­li­sel­ta ja oli muo­dol­taan kol­mio­mai­nen. Se oli kool­taan noin kak­si ker­taa kol­me met­riä le­veä ja noin kak­si met­riä kor­kea. Se va­lai­si koko metsän val­koi­sek­si. It­se esi­neen pääl­lä oli pu­nai­nen vilk­ku­va va­lo ja ala­puo­lel­la ri­vis­tö si­ni­siä va­lo­ja. Se lei­jui il­mas­sa tai keik­kui jon­kin­lais­ten tu­kien pääl­lä. Kun par­tio läh­ti liik­ku­maan koh­ti esi­net­tä, se suun­ta­si koh­ti met­sää ja ka­to­si. Sa­mal­la erään lä­hei­sen maa­ti­lan eläi­met vauh­koon­tui­vat täy­sin."

Seu­raa­va­na il­ta­na evers­ti­luut­nant­ti Halt par­tioi­neen löy­si maas­ta kol­me jäl­keä sii­tä koh­das­ta, jos­sa tun­te­ma­ton esi­ne oli näh­ty. Ko­dis­ta mi­tat­tiin kym­me­nen ker­taa ta­val­lis­ta voi­mak­kaam­paa sä­tei­lyä, ja juu­ri kun mit­tauk­sia ol­tiin suo­rit­ta­mas­sa, alus il­mes­tyi jäl­leen pai­kal­le. Mon­ta vuot­ta ta­pah­tu­mien jäl­keen Halt jul­kai­si 18 mi­nuut­tia pit­kän ää­nit­teen yöl­tä, jo­na par­tio koh­ta­si aluk­sen. Ää­ni on ra­hi­se­va eri­tyi­ses­ti sii­nä koh­das­sa, kun yksi par­tion jä­se­nis­tä ha­vait­see aluk­sen ja huu­taa: "Kat­so­kaa noi­ta vä­re­jä! Per­ke­le!" Nau­hal­la kuu­luu myös mies­ten pa­nii­kin­omai­nen reak­tio, kun he nä­ke­vät aluk­ses­ta läh­te­väs­sä va­lo­kei­las­sa elekt­ro­ni­sia lait­tei­ta, ja mi­ten muu lä­his­töl­lä ole­va ar­mei­jan hen­ki­lö­kun­ta tal­tioi ta­pah­tu­maa va­lo­ku­viin ja fil­mil­le.

Kos­ka sil­min­nä­ki­jät oli­vat niin us­kot­ta­via ja ta­pah­tu­mas­ta jäi niin pal­jon fyy­si­siä to­dis­tei­ta, oli ym­mär­ret­tä­vää oi­val­taa suu­ren ylei­sön vä­hi­tel­len saa­van tie­tää, et­tä tun­te­mat­to­mia len­tä­viä esi­nei­tä oli kuin oli­kin oikeasti ole­mas­sa. Seu­raa­vi­na vuo­si­na Ison-Britannian ja Yh­dys­val­tain puo­lus­tus­voi­mat te­ki­vät kaik­ken­sa vai­en­taak­seen pu­heet Rendleshamin metsän ta­pah­tu­mis­ta. Syn­kät voi­mat löi­vät hynt­tyyt yh­teen pi­tääk­seen kan­san pi­men­nos­sa to­tuu­del­ta. Kaikki sil­min­nä­ki­jät tai ta­pah­tu­mis­ta jo­tain tie­tä­vät kään­ny­tet­tiin, pe­lo­tel­tiin tai uh­kail­tiin pois.

Vuon­na 1983 sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot te­ki­vät en­sim­mäi­sen suu­ren lä­pi­mur­ton­sa, kun ko­pio

evers­ti­luut­nant­ti Hal­tin Ison-Britannian puo­lus­tus­voi­mil­le te­ke­mäs­tä ra­por­tis­ta vuo­si jul­kis­tet­tiin tie­don­saan­tioi­keu­den pe­rus­teel­la. Kun pa­la­pe­lin en­sim­mäi­nen pa­la­nen pal­jas­tet­tiin, al­koi vim­mai­nen tais­te­lu totuuden koko ku­van hah­mot­ta­mi­sek­si.

AERONAUTTIOLENTOJA

Yh­teyt­tä otet­tiin usei­siin Yh­dys­val­tain so­ti­las­hen­ki­löi­hin, jot­ka oli­vat it­se näh­neet aluk­sen las­keu­tu­mi­sen, ja sa­maan ai­kaan Lar­ry War­ren, jo­ka joh­ti toi­se­na yö­nä aluk­sen näh­nyt­tä par­tio­ta, ker­toi jul­ki­ses­ti, et­tä hän nä­ki kol­me "ae­ro­naut­tio­len­toa", jot­ka kom­mu­ni­koi­vat ylem­pien ko­men­ta­jien kans­sa. Seu­raa­va­na aa­mu­na he kä­vi­vät kol­le­goi­den kans­sa tar­kis­ta­mas­sa, oli­vat­ko he al­tis­tu­neet sä­tei­lyl­le, ja sil­min­nä­ki­jöi­den käs­ket­tiin al­le­kir­joit­taa lausun­to, jon­ka mu­kaan he oli­vat näh­neet "epä­luon­nol­li­sen va­loil­miön". Nä­mä sil­min­nä­ki­jä­lausun­not muo­toil­tiin val­miik­si Yh­dys­val­tain tur­val­li­suus­vi­ras­ton NSA:n pää­ma­jas­sa ja sil­min­nä­ki­jöi­tä kiel­let­tiin pu­hu­mas­ta nä­ke­mäs­tään.

MUSTAPUKUISET MIEHET

Vaik­ka alus nä­kyi tut­kas­sa, jät­ti jäl­kiä maahan ja lä­het­ti mit­ta­reis­sa voi­mak­kaa­na erot­tu­vaa sä­tei­lyä, ar­mei­ja ja muut yrit­ti­vät väit­tää, et­tä il­miö oli pe­räi­sin va­jaan kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä si­jait­se­van Or­ford Nes­sin ma­ja­kan hei­lu­vas­ta va­lon­heit­ti­mes­tä. Väi­tet­tiin, et­tä jäl­jet maas­sa oli­vat ka­nin­ko­lo­ja ja sä­tei­ly­ar­vot nor­maa­le­ja. Se­kä vi­ran­omai­set et­tä ar­mei­ja erot­ti, pa­net­te­li, vai­no­si ja uh­kai­li sil­min­nä­ki­jöi­tä va­koo­jien­sa ja mys­tis­ten "mus­ta­pu­kuis­ten mies­ten" avul­la, mikä tun­tuu lie­väs­ti sa­not­tu­na lii­oi­tel­lul­ta, kun so­ti­laat ja si­vii­lit sat­tui­vat nä­ke­mään vain ma­ja­kas­ta pe­räi­sin ole­vaa va­loa!

YDINASEET

Ei ole mi­kään ih­me, et­tä brit­ti­vi­ran­omai­set ja ame­rik­ka­lai­sar­mei­ja pyr­ki­vät vai­en­ta­maan sen, et­tä jo­tain eris­kum­mal­lis­ta oli las­keu­tu­nut suo­raan len­to­tu­ki­koh­dan alu­eel­le, mis­sä säi­ly­tet­tiin ydin­a­sei­ta, joil­la oli­si hel­pos­ti voi­nut muut­taa koko Eu­roo­pan ra­dio­ak­tii­vi­sek­si au­tio­maak­si.

©Ta­rasYoung

Näin ta­pah­tu­mat sai­vat alkunsa: Woodb­rid­gen len­to­tu­ki­koh­dan itäi­nen port­ti (2014).

Tämä ei suin­kaan ole ai­noa ta­pah­tu­ma, jo­ka on lii­tet­ty Yh­dys­val­tain ydin­a­seoh­jel­maan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.