Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

NSA

USA:n tur­val­li­suuso­sas­to oli vah­vas­ti läs­nä len­to­tu­ki­koh­dis­sa. Sil­lä oli mer­kit­tä­vä osuus las­keu­tu­mi­sen sa­lai­lus­sa. NSA on kuu­le­man mu­kaan ol­lut yh­tey­des­sä har­mai­siin ja vaih­ta­nut ih­mi­siä edis­tyk­sel­li­seen tek­no­lo­gi­aan. Rend­les­ha­mis­sa ta­pah­tui siis vain ru­tii­ni­ta­paa­mi­nen, jon­ka Halt ja hä­nen mie­hen­sä sat­tui­vat nä­ke­mään.

Phoe­nix-pro­jek­ti

Yh­dys­val­tain ar­mei­jan tut­ki­musor­ga­ni­saa­tion DARPA:n hal­lin­noi­ma ult­ra­sa­lai­nen oh­jel­ma. Yksi pro­jek­tin ta­voit­teis­ta on ken­ties ol­lut tek­ni­ses­ti edis­tyk­sel­lis­ten asei­den ke­hit­tä­mi­nen. Niis­sä voi­tai­siin hyö­dyn­tää mik­ro­aal­to­ja, la­ser­tek­niik­kaa ja ho­lo­gram­me­ja, joil­la luo­daan va­kuut­ta­via il­luusioi­ta vas­ta­puo­len hä­mää­mi­sek­si ja tais­te­lu­hen­gen rik­ko­mi­sek­si. Rend­les­ham saat­toi ol­la koe, jol­la sel­vi­tet­tiin hy­vin kou­lu­tet­tu­jen so­ti­las­hen­ki­löi­den hy­vä­us­koi­suut­ta ja ar­vioi­tiin, mi­ten aseet vai­kut­tai­si­vat eliit­ti­so­ti­lai­siin.

"NOR­FOL­KIN ISON-BRITANNIAN IL­MA­VOI­MIEN TU­KI­KOH­DAN, RAF WAT­TO­NIN TUT­KAS­SA NÄ­KYI YL­LÄT­TÄEN ESI­NE RENDLESHAMIN METSÄN LÄ­HEL­LÄ."

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.