UFO IRAKIN YLLÄ

MASSATUHOASEET OLI­VAT VARSINAISEN TOTUUDEN PEITTELEMISEEN KÄYTETTY HÄMÄYS.

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Jou­lu­kuun 16. päi­vä­nä 1998 va­lok­ra­naa­tit va­lai­si­vat Bag­da­din tai­vaan. Se oli yksi het­kel­li­ses­ti yl­ty­vis­tä tais­te­luis­ta pit­kään kes­tä­nees­sä "vai­meas­sa so­das­sa", jo­ta Sad­dam Hus­sei­nia vas­taan ol­tiin käy­ty sen jäl­keen, kun Kuwai­tin so­das­sa 1991 epä­on­nis­tut­tiin saa­maan hä­net pois val­las­ta. Liit­tou­tu­nei­den len­to­hyök­käys

Irakin pää­kau­pun­kia vas­taan oli osa ope­raa­tio aa­vik­ko­ket­tua, ja ai­van sa­moin kuin Kuwai­tin so­das­sa hyökkäys lä­he­tet­tiin suo­ra­na lä­he­tyk­sen mil­joo­nil­le te­le­vi­sion­kat­so­jil­le kaik­kial­le maa­il­maan. Sii­tä on kiit­tä­mi­nen CNN-te­le­vi­sio­ka­na­vaa. Sa­ma­na il­ta­na CNN lä­het­ti vie­lä toi­sen uu­ti­sen aa­vik­ko­ke­tus­ta: Bag­da­din yllä lei­jui ufo. Lä­he­tyk­ses­sä nä­kyi, kun ufo kään­tyi väis­tääk­seen il­ma­puo­lus­tus­tu­li­tus­ta.

Ufois­ta kiin­nos­tu­neet seu­ra­si­vat ta­pah­tu­maa ja pi­ti­vät si­tä uu­te­na, sel­vä­nä to­dis­tee­na ufo­jen ole­mas­sao­los­ta. Myö­hem­min ta­pah­tu­ma nousi vie­lä tär­keäm­pään ase­maan joi­den­kin sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen pii­ris­sä. En­tis­tä useam­mat ovat al­ka­neet us­koa, et­tä on ole­mas­sa jo­kin yh­teys Ira­kis­sa teh­ty­jen ufo­ha­vain­to­jen ja sen vä­lil­lä, et­tä Yh­dys­val­lat päät­ti­vät hyö­kä­tä maahan vuon­na 2003. Brit­ti­läis­ten ja ame­rik­ka­lais­ten il­ma­voi­mien jat­ku­vat len­to­kiel­toa­lu­eel­le suun­na­tut tie­dus­te­lu­len­not ja alu­een ra­ken­nus­ten pom­mi­tuk­set Poh­jois-Ira­kis­sa joh­ti­vat lu­kui­siin ufo­ha­vain­toi­hin. Sa­man ai­kaan teh­tiin val­ta­va mää­rä havaintoja aluk­sis­ta, joi­den no­peus ylit­ti huo­mat­ta­vas­ti kaik­kien tun­net­tu­jen tais­te­lu­len­to­ko­nei­den no­peu­den. On myös ra­por­toi­tu, et­tä liit­tou­tu­nei­den ase­voi­mat hyök­kä­si­vät ufoa koh­ti Kuwai­tin so­das­sa, kos­ka luu­li­vat si­tä ira­ki­lais­ten hä­vit­tä­jäk­si. Li­säk­si esi­tet­tiin ra­port­te­ja, joi­den mu­kaan ame­rik­ka­lais­ko­neet oli­vat 1998 am­pu­neet Sau­di-Ara­bias­sa alas tun­te­ma­ton­ta al­ku­pe­rää ole­van aluk­sen. Vi­ral­li­ses­ti sen väi­tet­tiin ol­leen hä­vit­tä­jä, jo­ka oli ajau­tu­nut vää­rään paik­kaan, mut­ta alu­een väes­tö eva­kuoi­tiin alu­eel­ta ja Yh­dys­val­tain so­ta­tek­ni­kot ke­rä­si­vät alu­eel­ta hy­ly­no­sia tut­kit­ta­vak­seen. Alu­een ihmiset väit­tä­vät, et­tä en­nen kuin hei­dät kar­ko­tet­tiin ko­ti­kon­nuil­taan, he eh­ti­vät näh­dä pyö­reän aluk­sen, jos­sa ei ol­lut moot­to­ria ei­kä nä­ky­viä sii­piä. He ker­toi­vat myös, et­tä suu­ret­kin hy­lyn­kap­pa­leet oli­vat höy­he­nen­ke­vyi­tä.

Mie­len­kiin­toi­set ker­to­muk­set sai­vat yl­lät­tä­vän kään­teen, kun ve­nä­läi­set tie­dus­te­lu­läh­teet esittivät väit­teen, et­tä Irakiin oli pu­don­nut ufo ja et­tä Sad­dam oli käyn­nis­tä­nyt yri­tyk­sen ana­ly­soi­da ava­ruu­des­ta pe­räi­sin ole­vaa tek­no­lo­gi­aa. Aluk­si ker­to­mus­ta pi­det­tiin vil­li­nä fan­t­asia­na, mut­ta vä­hi­tel­len al­koi kuu­lua ta­ri­noi­ta, joil­la oli yh­teyk­siä väit­tä­mään. Nii­den jou­kos­sa oli ra­port­te­ja sii­tä, et­tä Sad­dam oli an­ta­nut tur­va­pai­kan aluk­sen mie­his­töl­le. Hei­dät asu­tet­tiin maan tur­val­li­sim­paan asuin­paik­kaan Qa­laa­te-Ju­lun­din lin­noi­tuk­seen, jo­ka oli ku­nin­kaal­li­sen per­heen en­ti­nen lin­na. Val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen Sad­dam nousi val­taan ja käyt­ti lin­naa uu­te­na dik­taat­to­rin pa­lat­si­naan. Ole­mas­sa ole­van ra­ken­nuk­sen al­le ra­ken­net­tiin val­tai­sa bunk­ke­rien muo­dos­ta­ma maa­na­lai­nen ver­kos­to. Van­haa lin­noi­tus­ta pi­det­tiin en­tuu­des­taan­kin Irakin vai­keim­min saa­vu­tet­ta­va­na lin­noi­tuk­se­na, kos­ka se si­jait­see kor­kean vuo­ren hui­pul­la, jon­ka kol­mel­ta si­vul­ta laskeutuu äk­ki­jyr­kät rin­teet alas koh­ti Za­bin laak­soa. Pian sen jäl­keen, kun Sad­dam oli ma­joit­ta­nut vie­raan­sa lin­noi­tuk­seen Za­bin laak­son asuk­kaat al­koi­vat ker­toa eris­kum­mal­li­sis­ta va­lois­ta tai­vaal­la, öi­sin il­mes­ty­vis­tä "tans­si­vis­ta hen­gis­tä" ja se­lit­tä­mät­tö­mis­tä kuo­le­man­ta­pauk­sis­ta.

Kaikki, joi­den on vai­kea hy­väk­syä vi­ral­lis­ten ta­ho­jen il­moit­ta­mia syi­tä so­dal­le, us­ko­vat, et­tä massatuhoaseet oli­vat vain te­ko­syy Irakiin hyök­kää­mi­sel­le. Hei­dän mu­kaan­sa syy suu­reen pa­nos­tuk­seen oli es­tää Sad­da­mia ana­ly­soi­mas­ta haak­si­rik­kou­tu­nut­ta ava­ruusa­lus­ta ja hank­ki­mas­ta tek­nis­tä etu­mat­kaa Yh­dys­val­tain ar­mei­jaan näh­den sa­maan ta­paan kuin Yh­dys­val­lat oli teh­nyt suh­tees­sa Neu­vos­to­liit­toon vuon­na 1947 Roswel­lin haak­si­ri­kon jäl­keen.

UFO-SUOJAUS

Kun yh­dys­val­ta­lais­jou­kot tun­keu­tui­vat Bag­da­diin, yksi 101. las­ku­var­jo­di­vi­sioo­nan kol­man­nen pri­kaa­tin so­ti­las, jo­ka tais­te­li Za­bin laak­sos­sa, sai otet­tua va­lo­ku­va pit­ku­lai­ses­ta ufos­ta. Asuk­kaat, jot­ka nä­ki­vät ufon Na­ja­fin py­hän kau­pun­gin lä­hel­lä, us­ko­vat, et­tä "se oli tul­lut Al­la­hin au­tuu­den puu­tar­has­ta ja tul­lut suo­je­le­maan Alin hau­taa". Na­ja­fin mos­kei­ja on ra­ken­net­tu Alin hau­dan pääl­le. Hän oli Mu­ham­me­din vä­vy. So­dan ai­ka­na mos­kei­ja säi­lyi kuin ih­meen kau­pal­la eh­jä­nä 101. las­ku­var­jo­di­vi­sioo­nan pom­mit­taes­sa hau­pit­seil­la Za­bin laak­soa, jos­sa sen koh­tee­na oli Qa­laat-e-Ju­lun­din lin­noi­tus.

AR­MEI­JAN TOIMINTAA

Bus­hin väi­te, et­tä "ei ole epäi­lys­tä­kään sii­tä, et­tä Irakin hal­li­tuk­sel­la on yhä hal­lus­saan ja piilossa kaik­kien ai­ko­jen vaa­ral­li­sin ase, jo­ka uh­kaa koko ih­mis­kun­taa" he­rät­ti epäi­lyk­siä eri­tyi­ses­ti, kos­ka Irakiin so­dan jäl­keen teh­dys­sä 500 mil­joo­naa dol­la­ria mak­sa­nees­sa tar­kis­tuk­ses­sa ky­seis­tä aset­ta ei löy­ty­nyt. Vaik­ka YK:n tar­kas­ta­jat ovat ku­mon­neet kaikki Bus­hin hal­li­tuk­sen väit­teet ira­ki­lais­ten aseis­ta, USA läh­ti so­taan Ira­kia vas­taan.

ON VAIN VALITTAVA YKSI SYY

Hyök­käyk­sen taustalla vai­kut­tai­si siis ole­van jo­kin sa­lai­nen mo­tii­vi laa­jen­taa USA:n hal­lus­sa ole­vaa aluet­ta ja var­mis­taa, et­tä maa 2000-lu­vun ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä. An­taa Sad­da­mil­le ta­kai­sin sii­tä hy­väs­tä, et­tä hän on­nis­tui har­haut­ta­maan hei­tä vaa­ral­li­sel­la aseel­la. So­ta käy­tiin ame­rik­ka­lais­ten öl­jy-yh­tiöi­den puo­les­ta. George Bush jr. ha­lusi näyt­tää sel­viä­vän­sä teh­tä­väs­tä pa­rem­min kuin isän­sä. Oli­pa vuo­den 1998 pom­mi­tus­ten se­li­tys mikä ta­han­sa, haak­si­rik­kou­tu­nut ufo on niis­tä kui­ten­kin kaik­kein epä­to­den­nä­köi­sin.

Joi­den­kin yh­dys­val­ta­lais­so­ti­lai­den ker­ro­taan tais­tel­leen en­nem­min­kin va­lo­ja kuin ira­ki­lai­sia tais­te­lu­ko­nei­ta vas­taan.

On to­den­nä­köis­tä, et­tä massatuhoaseet oli­vat vain pei­teo­pe­raa­tio Yh­dys­val­tain to­del­li­sil­le ta­voit­teil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.