Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

MJ-12

Ryh­män väi­te­tään suo­rit­ta­neen Roswel­lin ufo­haak­si­ri­kon tek­ni­sen vai­en­ta­mi­sen tut­ki­muk­sen ja ol­leen sii­hen liit­ty­vien ih­mis­ten Yh­dys­val­tain taustalla. Sil­lä sa­no­taan ole­van suo­raa vai­ku­tus­val­taa ar­vel­laan ol­leen puo­lus­tus­voi­mien hen­ki­lö­kun­taan. Ryh­mäl­lä George myös tii­viit suh­teet Bus­hin per­hee­seen van­hem­man CIA:ta. Ryhmä Bus­hin kaut­ta ai­na sii­tä läh­tien, kun hän joh­ti Yh­dys­val­tain val­ta-ase­man on hyö­dyn­tä­nyt hä­nen tie­to­jaan var­mis­taak­seen voi­nut an­taa riis­tää tuota etu­lyön­tia­se­maa. ai­na vuo­des­ta 1947 läh­tien ja Sad­da­min ei Yh­dys­val­lat voi hyö­kä­tä Irakiin ja ot­taa Sik­si oli kek­sit­tä­vä te­ko­syy, jon­ka ve­ruk­keel­la haak­si­rik­kou­tu­neen aluk­sen hal­lin­taan­sa.

Ma­te­li­ja­mai­set ava­ruuso­len­not

Ma­te­li­joi­ta muis­tut­ta­via otuk­sia, jot­ka tu­le­vat Lo­hi­käär­me-täh­ti­ku­vion maa­il­mas­ta, sa­lai­sen lii­ton maa­pal­lon val­tae­lii­tin syy­te­tään usein sii­tä, et­tä ne ovat sol­mi­neet ne ovat so­das­sa usein ta­vat­tu­jen har­mai­den joi­den­kin jä­sen­ten kans­sa. Hu­hun mu­kaan pyy­tää liit­to­lai­si­aan Yh­dys­val­tain ar­mei­jas­sa kans­sa. Ma­te­li­jao­len­not ovat si­ten voi­neet asut­ta­mat har­maat. Se ta­pah­tui ja hal­li­tuk­ses­sa ha­ke­maan pois Sad­da­min luok­seen Irakin maa­pe­räl­lä oli­si käyn­nis­tet­ty ver­hoi­le­mal­la toi­min­ta so­dak­si sen si­jaan, et­tä avaruusolentojen vä­li­nen val­ta­tais­te­lu.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.