Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Rans­kan vi­ran­omai­set

Irakin ja Rans­kan hal­li­tuk­set oli­vat hy­vis­sä vä­leis­sä. Sad­dam on voi­nut teh­dä so­pi­muk­sen pa­rii­si­lais­ten ys­tä­vien­sä kans­sa sii­tä, et­tä ja­kaa avaruusolentojen jos he tek­niik­kaa kos­ke­via tie­to­ja hei­dän kans­saan, Sil­loin es­tä­vät Bus­hia syök­se­mäs­tä hän­tä val­las­ta. Rans­ka oli­si pääs­syt Eu­roo­pan val­tioi­den hui­pul­le tu­ki Ira­kia maa­il­man val­lan­ta­voit­te­lun kil­vas­sa. Rans­ka ja voi­mak­kaas­ti ai­na sii­hen as­ti, kun­nes so­ta syt­tyi ky­syt­tiin, Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri Co­lin Powel­lil­ta hän vas­ta­si myön­tä­väs­ti. pi­tää­kö Rans­kaa ran­gais­ta toi­min­nas­taan, ja

Ta­ri­nat ulkoavaruuden olioi­den vie­rai­luis­ta alu­eel­le ovat tut­tu­ja jo su­me­ri­lais­ten ajoil­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.