MUSTAPUKUISET MIEHET

ME­DIAN OVELA PEITTELYJUONI SALASI IKÄVÄN TODELLISUUDEN.

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Jos on näh­nyt ufon ja il­moit­ta­nut sii­tä po­lii­sil­le, voi va­rau­tua ai­ka­moi­seen pyö­ri­tyk­seen: nau­ru­na­la­sek­si jou­tu­mi­seen, ky­sy­myk­siin al­ko­ho­lin­ku­lu­tuk­ses­ta, ys­tä­vien vi­noi­hin kat­sei­siin, pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­jan soit­toon, kun hän et­sii pien­tä hu­vit­ta­vaa ju­tu­nai­het­ta seu­raa­van päi­vän viih­de­si­vuil­le. Vie­lä pa­hem­pi jut­tu on koh­da­ta mustapukuiset miehet.

Mustapukuiset miehet on jo pit­kään yh­dis­tet­ty ufo­ha­vain­toi­hin ja -il­miöi­hin. Hei­dän ker­ro­taan saa­pu­van ufo­sil­min­nä­ki­jöi­den luo pian sen jäl­keen, kun po­lii­sil­le tai me­dial­le on il­moi­tet­tu ufo­ha­vain­nos­ta, ja pe­lot­te­le­van sil­min­nä­ki­jän vai­ke­ne­maan ha­vain­nos­taan. Kaikki fyy­si­set to­dis­teet ufo­ha­vain­nos­ta hä­vi­te­tään vä­lit­tö­mäs­ti. Jois­sain ta­pauk­sis­sa he ovat ko­put­ta­neet myös sel­lais­ten ih­mis­ten ovea, jot­ka ei­vät ole vie­lä edes ker­to­neet ha­vain­nois­taan ke­nel­le­kään. Ai­van kuin mustapukuiset miehet tie­täi­si­vät asias­ta, en­nen kuin ha­vain­non teh­nyt ih­mi­nen on it­se­kään eh­ti­nyt su­la­tel­la nä­ke­mään­sä kun­nol­la. Mustapukuiset miehet il­moit­ta­vat vies­tin­sä eri ta­voin. Jos­kus he uh­kai­le­vat suo­raan tai te­ke­vät epä­suo­ria vih­jauk­sia, mut­ta vies­tis­sä on poik­keuk­set­ta synk­kä sä­vy: "Pi­dä suusi kiin­ni täs­tä asias­ta tai muu­ten si­nun käy huo­nos­ti ..."

Mustapukuiset miehet ovat saa­neet ni­men­sä sii­tä, et­tä he pu­keu­tu­vat ai­na mus­tiin. Mus­taan pu­kuun, mus­taan hat­tuun ja mus­tiin au­rin­ko­la­sei­hin. Hei­dän au­ton­sa nou­dat­ta­vat sa­maa hil­lit­tyä tyy­liä – van­han­mal­li­nen Buick, Ca­dil­lac tai Lincoln. Hei­dän ihon­sa ker­ro­taan vaih­te­le­van tum­man olii­vin­vä­ri­ses­tä har­maa­seen ja mus­taan. Heil­lä on hie­man kie­rot sil­mät ja mon­o­to­ni­nen ro­bot­ti­mai­nen pu­he­ta­pa. Hei­dän ikään­sä on vai­kea ar­vioi­da, kos­ka he näyt­tä­vät kaikki lä­hes­ty­vän kes­ki-ikää. He liik­ku­vat ro­bot­ti­mai­ses­ti, ja hei­tä ku­vaa­kin kaik­kein par­hai­ten sa­na "eris­kum­mal­li­nen".

Vaik­ka mus­ta­pu­kui­sia mie­hiä näh­dään usein ja he ovat lyö­mät­tö­män tai­ta­via he­rät­tä­mään ih­mi­sis­sä kau­hua, hei­dän ole­mas­sao­lo­aan on yh­tä vai­kea osoit­taa to­dek­si kuin ufo­jen, joi­ta hei­dän väi­te­tään suo­je­le­van.

TOI­NEN MAA­IL­MA

Mustapukuiset miehet tun­tu­vat ole­van ko­toi­sin jos­tain toi­ses­ta to­del­li­suu­des­ta. Mus­ta­pu­kuis­ten mies­ten on ker­rot­tu su­lat­ta­neen ko­li­koi­ta pal­jail­la kä­sil­lään ja syystä tai toi­ses­ta yrit­tä­neen lau­laa puis­sa is­tu­vil­le lin­nuil­le. Erääs­sä ta­pauk­ses­sa mus­ta­pu­kui­nen mies is­tui tuo­lil­la niin, et­tä hä­nen housun­lah­keen­sa nousi ylös ja pal­jas­ti sää­reen asen­ne­tun vih­reän joh­don. Toi­si­naan hei­dän on näh­ty kä­ve­le­vän mä­räl­lä maal­la il­man, et­tä hei­dän vaat­tei­siin­sa on tul­lut tah­raa­kaan. He pys­ty­vät liik­ku­maan pauk­ku­pak­ka­sel­la­kin ohues­sa ta­kis­sa.

VAI­KU­TUS­VAL­TAA

Hei­dän val­taan­sa ei pi­dä aliar­vioi­da. He sai­vat ai­kaan sen, et­tä ufois­ta ker­to­va leh­ti Space Re­view lak­kau­tet­tiin ei­vät­kä sel­väs­ti­kään kaih­da käyt­tää ra­ju­ja­kaan kei­no­ja: erään kar­mi­van kuu­lus­te­lun ai­ka­na he tap­poi­vat sil­min­nä­ki­jän kaa­sul­la. Elä­mäs­tä avaruudessa saat­taa ol­la kiis­tä­mät­tö­miä to­dis­tei­ta, ku­ten va­lo­ku­via, vi­deoi­ta ja oi­kei­ta ava­ruuso­len­to­ja­kin, mut­ta mustapukuiset miehet ovat ar­mot­to­mil­la kei­noil­laan pi­tä­neet ne sa­las­sa. Tut­ki­mus­ten mu­kaan mus­ta­pu­kuis­ten mies­ten his­to­rias­ta on tie­to­ja ai­na 1500-lu­vul­ta läh­tien.

MIKÄ ON JUJU?

Jos täh­del­tä toi­sel­le mat­kus­ta­maan ky­ke­ne­viä ava­ruuso­len­to­ja to­del­la­kin on ole­mas­sa ja he ky­ke­ni­vät va­ras­ta­maan siep­paa­mien­sa ih­mis­ten muis­tin, mik­si he käyt­täi­si­vät ai­kaa sii­hen, et­tä lä­het­täi­si­vät mat­kaan mie­hiä mus­tis­sa pu­vuis­sa ko­put­ta­maan ih­mis­ten ovil­le? Ei­kö asian voi­si yh­tä hy­vin hoi­taa yh­del­lä siis­tis­ti tap­pa­val­la sä­teel­lä. Sil­lä ta­voin oli­si sääs­ty­nyt hy­vät ben­sa­ra­hat ...

©Ala­my

Niin kau­an kuin mustapukuiset miehet jat­ka­vat ul­koa­va­ruu­teen liit­ty­vien tie­to­jen sa­lai­lua, em­me ken­ties kos­kaan saa tie­tää to­tuut­ta ...

Hol­lywoo­din mus­ta­pu­kui­sia mie­hiä. Onko elo­ku­va osa sa­lais­ta pro­pa­gan­da­pro­jek­tia?

On myös väi­tet­ty, et­tä mus­ta­pu­kui­sil­la mie­hil­lä on ihol­laan egyp­ti­läi­nen Ho­ruk­sen merk­ki.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.