Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Ava­ruuso­len­not

Pi­tääk­seen toi­min­tan­sa maas­sa edes jo­ta­kuin­kin sa­las­sa ava­ruuso­len­not käyt­tä­vät mus­ta­pu­kui­sia mie­hiä apu­naan ja es­tä­vät hei­dän avul­laan me­di­aa seu­raa­mas­ta toi­mi­aan pe­lot­te­le­mal­la ufo­jen sil­min­nä­ki­jöi­tä. Mus­ta­pu­kuis­ten mies­ten epä­luon­nol­li­sen liik­ku­mis­ta­van ja me­kaa­ni­sen ää­nen pe­rus­teel­la hei­tä voi­si pi­tää avaruusolentojen oh­jel­moi­mi­na androi­dei­na, jot­ka ovat it­se osa si­tä sa­mais­ta ufo­ha­vain­toa, jon­ka sil­min­nä­ki­jöi­tä he pe­lot­te­le­vat mies­ten vai­ke­ne­maan ha­vain­nos­ta. Mo­net us­ko­vat mus­ta­pu­kuis­ten ovat erään­lai­sia ole­van it­se­kin ava­ruuso­len­to­ja – har­mai­ta tai hor­lok­ke­ja, jot­ka il­mes­ty­mi­sen­sä sie­lut­to­mia ma­te­li­jan­kal­tai­sia olen­to­ja. Se se­lit­täi­si hei­dän omin­ta­kei­sen ih­mis­ten kes­kuu­teen.

USA

Yh­dys­val­lat käyt­tää yh­teis­työs­sä avaruusolentojen kans­sa mus­ta­pu­kui­sia mie­hiä miehet ovat siis kei­no­naan pei­tel­lä ja sa­lail­la UFO-ra­port­te­ja. Mustapukuiset eri­koi­si­na ja näyt­te­li­jöi­tä, jot­ka on oh­jeis­tet­tu esiin­ty­mään mah­dol­li­sim­man se­ka­vaa ja kum­mal­li­si­na ja häm­men­tä­mään si­ten sil­min­nä­ki­jän jo en­tuu­des­taan ei­vät toi­mi va­koo­ji­na tun­tei­kas­ta olo­ti­laa. Mustapukuiset miehet ovat agent­te­ja, jot­ka Sil­lä ta­voin hei­dän ei­vät­kä ole kyt­kök­sis­sä mi­hin­kään jul­ki­ses­ti tun­net­tuun jär­jes­töön. toi­mek­sian­ta­jan­sa ei­vät jou­du vas­tuuseen hei­dän ih­mi­soi­keus­rik­ko­muk­sis­taan.

"MUSTAPUKUISET MIEHET VOI­VAT OL­LA AVARUUSOLENTOJEN OHJELMOIMIA ANDROIDEJA."

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.