SALAISIA KUUASEMIA

USEIM­MAT US­KO­VAT, ET­TÄ IH­MI­NEN VALLOITTI KUUN VUON­NA 1969 – MUT­TA MITÄPÄ, JOS NATSIT EH­TI­VÄT SIT­TEN­KIN EN­SIN?

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Kuu on ai­na kieh­to­nut ih­mi­siä – ru­noi­li­joil­le se on ro­man­tii­kan läh­de ja tut­ki­joil­le astro­no­mi­nen kiin­nos­tuk­sen­koh­de. Oliko se kui­ten­kin myös Kol­man­nen valtakunnan sa­lai­nen tu­ki­koh­ta? Sil­tä se saat­taa näyt­tää.

Hu­hu­jen mu­kaan natsit las­keu­tui­vat kuu­hun jo vuon­na 1942 ra­ket­ti­moot­to­ril­la va­rus­te­tul­la len­tä­väl­lä lau­ta­sel­la. Nat­sien len­tä­vät lau­ta­set oli­vat ker­to­man mu­kaan 45 met­riä kor­kei­ta ja hal­kai­si­jal­taan 60 met­riä. Niis­sä oli 10 ker­ros­ta, jois­sa oli mie­his­töl­le oles­ke­lu­ti­lat. Las­keu­dut­tu­aan kuu­hun natsit ryh­tyi­vät kii­reen vilk­kaa ra­ken­ta­maan maan­lai­sia tu­ki­koh­tia eri puo­lil­le val­taa­maan­sa aluet­ta. Sil­lä ta­voin he vah­vis­ti­vat hal­lin­ta-aluet­taan kuus­sa sa­mal­la, kun me­net­ti­vät val­taa ko­to­na Eu­roo­pas­sa.

Ko­lo­ni­saa­tio jat­kui koko 1940-lu­vun. Sak­sa­lai­set kul­jet­ti­vat sin­ne li­sää ih­mi­siä, raa­kaa­inei­ta ja ro­bot­te­ja val­ta­vil­la pla­neet­to­jen­vä­li­sil­lä len­tä­vil­lä lau­ta­sil­laan. Kun toi­nen maa­il­man­so­ta lop­pui 1945 sak­sa­lai­set jat­koi­vat pro­jek­tia An­tark­tik­sen Neu Schwa­ben­land -tu­ki­koh­das­ta kä­sin. Ko­lo­ni­saa­tio jat­kuu yhä, ja muut suur­val­lat tie­tä­vät sen ja an­ta­vat sil­le tu­ken­sa.

Sak­san nat­sien so­dan ai­ka­na ra­ken­ta­mis­ta il­ma-aluk­sis­ta on ole­mas­sa va­kuut­ta­via va­lo­ku­via, jot­ka ovat yh­tä mer­kit­tä­viä kuin klas­si­set ku­vat len­tä­vis­tä lau­ta­sis­ta. Aluk­set, joil­la on sa­dun­omai­set ni­met Vril Odin 7 ja Hau­ne­bu II, ke­hi­tet­tiin sa­lai­sis­sa tu­ki­koh­dis­sa, jot­ka muis­tut­ta­vat Pee­nemün­den tun­net­tua ra­ket­ti­tu­ki­koh­taa. Mo­net tie­tä­vät sak­sa­lais­ten tut­ki­joi­den suun­ni­tel­leen Pee­nemün­den muut­ta­mis­ta ava­ruus­tu­ki­koh­dak­si, jo­ka toi­mi­si so­dan jäl­keen kuun asut­ta­mi­sen pon­nah­dus­lau­ta­na. Tut­ki­jat oli­vat var­mo­ja maan­sa voi­tos­ta, mut­ta so­dan jäl­keen osa heis­tä oli mu­ka­na pe­rus­ta­mas­sa NASA:aa.

ASUTETTU KUU

Mistä pi­täi­si läh­teä liik­keel­le? Hu­hun us­kot­ta­vuut­ta tu­kee kak­si to­si­seik­kaa. En­sin­nä­kin saa­daan koko ajan enem­män tie­teel­lis­tä näyt­töä sii­tä, et­tä kuus­sa on sit­ten­kin vet­tä ja jää­tä, jot­ka mah­dol­li­nen ko­lo­nia voi­si hyö­dyn­tää. Toi­sek­si NASA:n ava­ruus­len­noil­la ote­tuis­sa vi­deois­sa nä­kyy sel­väs­ti tun­nis­ta­ma­ton alus, jo­ka nousee kuun pin­nal­ta. Ihan var­mas­ti on ole­mas­sa loo­gi­nen se­li­tys, jo­hon ei lii­ty sa­la­liit­toa, mut­ta kuus­sa on ha­vait­tu ou­to­ja va­lo­ja, se­lit­tä­mät­tö­miä jäl­kiä kuun pin­nal­la ja täh­ti­tie­tei­li­jöi­den nä­ke­miä mah­dol­li­sia ra­ken­nuk­sia, mikä he­rät­tää le­vot­to­muut­ta ja kysymyksiä, joi­hin kai­va­taan ki­peäs­ti vastauksia.

KUVIA

Ai­noa to­dis­te yh­dys­val­ta­lais­ten las­keu­tu­mi­ses­ta kuu­hun ovat NASA:n jul­kai­se­mat va­lo­ku­vat. Myö­hem­min ku­vat on to­det­tu vää­ren­nök­sik­si, kos­ka niis­sä on lii­kaa yk­si­tyis­koh­tia, jot­ka ei­vät täs­mää. Var­jot ovat vää­rän­pi­tui­sia suh­tees­sa au­rin­koon, nii­den suun­ta

vaih­te­lee eri va­lo­ku­vis­sa ja mo­net väit­tä­vät, et­tä va­lo­ku­vaa­mi­ses­sa on käytetty apu­na suu­ria voi­mak­kai­ta va­lon­läh­tei­tä. Jos NASA:n ku­viin ei voi luot­taa, mi­tä kaik­kea muuta on syy­tä epäil­lä?

EPÄTODENNÄKÖISTÄ – OLISIKO MAH­DOL­LIS­TA?

Jät­ti­mäi­sen len­tä­vän lau­ta­sen lii­kut­ta­mi­seen tar­vi­taan moot­to­rei­ta, joi­ta sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot kut­su­vat "il­mai­se­ner­giak­si/ta­ky­oni­moot­to­rik­si" ja jot­ka he­rät­tä­vät väis­tä­mät­tä­kin epäi­lyk­siä. Roswel­lin haak­si­ri­kos­ta ke­rät­ty­jen tek­nis­ten ai­neis­to­jen ana­lyy­sien pii­lot­te­lu ja kuun toi­sel­ta puo­les­ta puut­tu­vat va­lo­ku­vat saa­vat kui­ten­kin väis­tä­mät­tä miet­te­li­ääk­si

"VIDEOTALLENTEESSA YHDESTÄ NASAN AVA­RUUSA­LUK­SES­TA NÄ­KYY, MI­TEN TUN­NIS­TA­MA­TON ALUS NOUSEE KUUSTA."

Oliko Neil Arm­strong sit­ten­kään en­sim­mäi­nen ih­mi­nen kuus­sa? Si­tä em­me to­den­nä­köi­ses­ti saa kos­kaan tie­tää var­mas­ti.

V2-ra­ket­ti Pee­nemün­de­tu­ki­koh­das­sa. ndeKe­hi Ke­hit­ti­vät­kö natsit niin edis­tyk­sel­li­siä aluk­sia, et­tä niil­lä oli­si voi­nut ut mat­kus­taa kuu­hun?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.