Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Sak­san nat­si­puo­lue

Jo vuon­na 1940 natsit saat­toi­vat aa­vis­taa, et­tä he voi­vat hä­vi­tä so­dan, ja sil­loin he päät­ti­vät siir­tää tu­ki­koh­dan kuu­hun var­mis­taak­seen Kol­man­nen valtakunnan säi­ly­mi­sen. Kun tie­de­tään, yli­luon­nol­li­sis­ta et­tä Hitler oli vie­hät­ty­nyt ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sis­ta il­miöis­tä, aja­tus tun­tuu kai­kes­sa hui­ken­te­le­vai­suu­des saan­kin mah­dol­li­sel­ta, mikä oli muil­le­kin Füh­re­rin pro­jek­teil­le luon­teen­omais­ta.

Ak­se­li­val­tion Ja­pa­ni ja Ita­lia

Sak­sa­lai­sil­la oli toi­ses­sa in­no­vaa­tioi­ta maa­il­man­so­das­sa tii­vis suh­de ja­pa­ni­lais­ten ja ita­lia­lais­ten liit­to­lais­val­tioi­hin­sa, ja se sään­nöl­li­ses­ti ita­liai­sil­la kans­sa. Sak­sa­lai­sia ja­koi tek­ni­siä tut­ki­mus­a­se­mil­la, ra­ket­ti­ra­ken­nel­mia tes­tat­tiin sak­sa­lai­sen su­kel­lus­ve­neen ja hei­nä­kuus­sa 1945, ai­van ra­ken­ta­man ker­ro­taan tuo­neen sin­ne so­dan lop­pu­met­reil­lä, uu­den kek­sin­nön: pyö­reän ja­pa­ni­lais­ten ke­hi­ty­syk­si­köi­den lait­teen sak­sa­lais­ten sii­vet­tö­män len­to­ko­neen. nousi val­von­nas­sa Ja­pa­ni­lai­set ra­ken­si­vat il­maan tulta syök­sien ym­mär­tä­mät­tä, mi­ten se ja ka­to­si sa­man toi­mi. Kun lai­te käyn­nis­tet­tiin, päät­ti­vät unoh­taa koko tien lo­pul­li­ses­ti. Pe­läs­ty­neen se ih­mi­sen lait­teen. ja­pa­ni­lais­tut­ki­jat työ­ryh­mä len­si Tam­mi­kuus­sa 1946 sak­sa­lais-ja­pa­ni­lai­nen na­hoin kui­ten­kin toi­sel­la len­tä­väl­lä mo­nen sa­dan sen jäl­keen, kun alus oli lau­ta­sel­la kuu­hun ja las­keu­tui en­sin mel­kein haak­si­rik­kou­tu­nut. sin­ne eh­jin

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.