Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

NASA

Voi ol­la, et­tä NASA va­leh­te­lee kuun il­ma­ke­häs­tä, jot­ta in­nos­tui­si tut­ki­maan kuu­ta. muut maat ei­vät Se ha­lu­aa toi­sin sa­noen siel­lä. Yh­dys­val­to­jen ja Ve­nä­jän pi­tää mo­no­po­lin­sa ker­ro­taan ol­leen nat­sien ra­ken­si­vat omia kuu­ase­mi­aan 1960-lu­vul­la. vieraita, kun ne

Vril-seu­ra

Tämä mys­ti­nen ja sa­lai­nen yh­tei­sö on nat­si­puo­lu­een taustalla. Sen jä­se­niä oli­vat ky­see­na­lai­sen al­kuai­ko­jen teol­li­suus­pamp­pu­ja muun maus­sa Hit­le­rin hal­li­tuk­sen ideo­lo­gian ja ja vai­ku­tus­val­tai­sia kor­kea-ar­voi­sia jä­se­niä, suu­ria osal­lis­tui sen ke­hit­tä­mi­seen ok­kul­tis­te­ja. Vril-seu­ra an­toi ni­men mys­ti­sel­le Vril-aluk­sel­le ta­lou­del­li­ses­ti. Tie­däm­me, ro­dun pol­veu­tu­van ava­ruuso­len­nois­ta, et­tä osa seu­ran ju­ma­li­na. jot­ka las­keu­tui­vat jä­se­nis­tä us­koi ar­ja­lai­sen Onko Vril mah­dol­li­ses­ti Su­me­riin noin 4500 eaa. ra­ken­ta­mi­ses­sa? ol­lut taustalla vai­kut­ta­va ja joi­ta pi­det­tii voi­ma nat­sien kuu­tu­kia­se­mien

Ava­ruuso­len­to­ja

Joi­den­kin mu­kaan natsit lyöt­täy­tyi­vät yh­teen avaruusolentojen nat­sien ge­ne­tiik­kaan ja ra­ket­ti­tie­tee­seen kans­sa, ky­sy­mys, mikä se­lit­täi­si hy­vin et­tä kei­tä nä­mä liit­ty­vät edis­ty­sas­ke­leet. ava­ruuso­len­not oli­si­vat, Kes­kus­te­lua on he­rät­tä­nyt poh­jois­maa­lai­sia, jot­ka muis­tut­ta­vat mut­ta useim­mat us­ko­vat hei­dän ol­leen ul­ko­näöl­tään ar­ja­lai­sia, ei­kä aja­tel­laan, et­tä har­maat te­ke­vät sit­ten­kään mo­raa­li­ses­ti muu­te­kin mie­lel­lään ih­mis­ko­kei­ta, har­mai­ta. Kun tuo­mit­ta­via lää­ke­tie­teel­li­siä ja et­tä nat­si­hal­lin­to ava­ruu­den ros­ka­väes­tä. tut­ki­muk­sia, ky­se on voi­nut to­teut­ti ol­la myös sel­lai­ses­ta

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.