SIEPATTUA KARJAA

AVA­RUUSO­LEN­NOT EI­VÄT OLE SIEPANNEET JA VAHINGOITTANEET YKSINOMAAN IH­MI­SIÄ.

Salaliittoja - - AVARUUSOLIOIDEN HARJOITTAMAA -

Jo mo­nen vuo­si­sa­dan ajan kar­jan­kas­vat­ta­jat ovat jou­tu­neet kas­vok­kain pe­lot­ta­van ja se­lit­tä­mät­tö­män il­miön, ni­mit­täin sil­mit­tö­män kar­jan­ki­du­tuk­sen kans­sa. Ky­se ei ole pel­käs­tään ta­lou­del­li­sis­ta me­ne­tyk­sis­tä, joi­ta eläin­ten ka­toa­mi­set ai­heut­ta­vat, vaan sii­tä suo­ra­nai­ses­ta tar­koi­tuk­sel­li­ses­ta jul­muu­des­ta, jon­ka lo­pul­li­nen ta­voi­te on hä­mä­rän pei­tos­sa.

Useim­mat kar­jaan koh­dis­tu­vat jul­muu­det ovat ta­pah­tu­neet Yh­dys­val­lois­sa ja siel­lä eri­tyi­ses­ti New Mexicos­sa, mut­ta il­miös­tä on ker­rot­tu myös Puer­to Ricos­sa, Ete­lä-Ame­ri­kas­sa ja Ka­na­das­sa. Sil­po­mis­ten yk­si­tyis­koh­dat vaih­te­le­vat, mut­ta yh­tei­siä piir­tei­tä on niin pal­jon, et­tä voi­daan aja­tel­la nii­den kuu­lu­vaan yh­teen ja sa­maan pro­jek­tiin. Yh­täk­kiä jos­tain löy­tyy sil­vot­tu­ja nau­to­jen raa­to­ja, jois­ta on las­ket­tu ver­ta. Si­säe­li­met on pois­tet­tu ki­rur­gi­sel­la tark­kuu­del­la ja usein näyt­tää sil­tä, et­tä raa­to on on osit­tain pol­tet­tu (kau­te­ri­soi­tu). Te­ki­jöil­lä näyt­tää ole­van eri­tyi­sen pal­jon kiin­nos­tus­ta ais­tie­li­miin, ku­ten sil­miin, li­sään­ty­mi­se­li­miin se­kä ma­ha-suo­li­ka­na­van ylem­piin osiin.

Jo­pa 10 000 nau­taa on löy­det­ty täl­lä ta­voin ta­pet­tu­na, ja il­miös­tä on esi­tet­ty mo­nia teo­rioi­ta. Ai­van kuin sii­nä ei oli­si tar­peek­si, et­tä tais­te­lee pe­to­ja, sai­rauk­sia ja karjaa häi­rit­se­viä ih­mi­siä vas­taan. Nyt kar­jan­kas­vat­ta­jat jou­tu­vat koh­ta­maan tun­te­mat­to­man sa­dis­ti­sen voi­man, jo­ka tu­lee var­kaan el­kein öi­sin ja ka­to­aa yh­tä no­peas­ti.

ERIS­KUM­MAL­LI­SIA MERK­KE­JÄ

Yleen­sä sil­vot­tu­jen nau­to­jen lä­hel­lä ei näy maas­sa mi­tään merk­ke­jä, vain jon­kin­lai­sen kol­mi­ja­lan jät­tä­mä jäl­ki. On löy­det­ty yk­sit­täi­siä sor­kan­jäl­kiä, mikä viit­tai­si sii­hen, et­tä sil­po­mi­nen ta­pah­tuu eri pai­kas­sa kuin min­ne raa­dot jä­te­tään.

VERENOTTOA

Si­säe­lin­ten ir­rot­ta­mi­ses­sa ja ve­re­not­ta­mi­ses­sa käytetty tek­niik­ka on to­den­nä­köi­ses­ti hy­vin edis­tyk­sel­lis­tä, kos­ka viil­to­jäl­jet ei­vät viit­taa te­rä­viin ham­pai­siin ja kyn­siin. Haa­vat on pol­tet­tu kiin­ni (kau­te­ri­soi­tu), mikä voi­si vii­ta­ta la­se­rin käyt­töön. Mie­len­kiin­tois­ta kyl­lä, sel­lais­ta tek­niik­ka ei ol­lut ole­mas­sa vie­lä 1970-lu­vul­la, jol­loin löy­det­tiin en­sim­mäi­set sil­vo­tut nau­dan­ru­hot. Li­säk­si ve­ri on las­ket­tu niin siis­tis­ti, et­tä raa­don vie­res­tä ei löy­dy ti­pan tip­paa ver­ta. Se voi vii­ta­ta sii­hen, et­tä ar­mei­ja tai ava­ruuso­len­not ovat mu­ka­na ku­viois­sa. Jos raa­don lui­hin on jää­nyt jäl­kiä, on te­ki­jäl­le on ta­pah­tu­nut vir­he.

RYÖVÄREITÄ

Mik­si ava­ruuso­liot ha­luai­si­vat ot­taa nau­doil­ta tut­ki­muk­siin­sa, joil­la halutaan ris­teyt­tää ih­mi­siä? Ei­kö oli­si luon­nol­li­sem­paa sil­loin sie­pa­ta go­ril­lo­ja tai mui­ta kä­del­li­siä? Vi­ran­omais­ten epäil­lyt yh­teis­työ­kump­pa­nit tri­la­te­raa­li­ko­mis­sios­sa oli­si­vat hy­vin voi­neet hank­kia joi­ta­kin ree­susa­pi­nois­ta koe-eläin­la­bo­ra­to­riois­ta kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa? Kar­jan sil­po­mi­nen tie­tys­ti ol­la myös yk­sin­ker­tai­ses­ti jon­kin­lai­nen kie­rou­tu­nut muo­to vil­ja­pel­to­ku­viois­ta eli hy­vin jär­jes­täy­ty­neet ryö­vä­rit va­rus­tei­naan lää­kin­tä­vä­li­neet ja imu­rit tap­pa­vat karjaa kes­kel­lä yö­tä sen si­jaan, et­tä pol­ki­si­vat ym­py­rä­ku­vioi­ta pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­mien maan­vil­je­li­jöi­den pel­toon.

Sie­pa­tut ihmiset ovat ker­to­neet näh­neen­sä avaruusolentojen vie­vän myös karjaa aluk­siin­sa.

Ole tark­ka­na, Man­sik­ki ... Ovatko ava­ruuso­len­not siepanneet karjaa?

©Ala­my

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.