Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLIOIDEN HARJOITTAMAA -

Sa­ta­nis­tit

En­sin kar­ja­var­kauk­sis­ta syy­tet­tiin sa­ta­nis­te­ja. Hei­dän väi­tet­tiin käyt­tä­vän oli­vat niin yk­si­mie­li­siä, et­tä eläi­miä pa­ka­nal­li­sis­sa se­re­mo­niois­saan. Väit­teet mut­ta sii­tä ei kos­kaan esi­tet­ty sa­ta­nis­tien yh­teyt­tä kar­ja­var­kauk­siin sel­vi­tet­tiin, var­mo­ja to­dis­tei­ta.

Ufot

Teo­ria, jon­ka mu­kaan ava­ruuso­len­not, ku­ten har­maat, et­si­vät kei­noa pe­las­taa oman la­jin­sa tuo­tu esil­le myös nau­ta­sil­po­mis­ten yh­tey­des­sä. se­koit­ta­mal­la ih­mi­sen gee­ne­jä omiin­sa, on nau­dat eli­miä ja ver­ta omis­sa ko­keis­saan sik­si, et­tä Ken­ties ava­ruuso­len­not käyt­tä­vät nau­to­jen teo­riois­sa ole­te­taan, et­tä ava­ruuso­len­not muis­tut­ta­vat hei­tä bio­ke­mial­li­ses­ti. Op­ti­mis­ti­sis­sa sel­vit­täes­sään si­tä, mi­ten voim­me kaikki pe­las­tua käyt­tä­vät nau­to­ja sä­tei­ly­ko­kei­den te­ke­mi­seen joi­ta ava­ruusa­luk­siin ih­mis­ko­kei­siin sie­pa­tut ydin­ka­ta­stro­fil­ta. Tä­tä teo­ri­aa tu­ke­vat ra­por­tit, Usein nau­to­jen sil­po­mis­ta edel­tä­vä­nä il­ta­na ihmiset ovat ker­to­neet aluk­siin tuo­duis­ta nau­dois­ta. le­vot­to­mak­si tai pil­las­tuu näh­des­sään ufon. on myös näh­ty ufo tai­val­la, ja jos­kus kar­ja muuttuu kuin ar­vaam­me­kaan. Eh­kä nau­doil­la on enem­män ko­ke­muk­sia ufois­ta

Mus­tia he­li­kop­te­rei­ta

En­nen nau­to­jen sil­po­mi­sia lai­dun­mai­den lä­hel­lä on näh­ty myös näi­tä mys­ti­siä aluk­sia. Kar­ja Alu­eel­la näh­dyt aluk­set an­ta­vat tu­kea on usein säi­käh­tä­nyt nii­den voi­mak­kai­ta va­lon­heit­ti­miä. pois ja sil­vo­taan ja et­tä raa­dot sen jäl­keen vain teo­rial­le, jon­ka mu­kaan nau­dat kul­je­te­taan on teh­ty. Mus­tat he­li­kop­te­rit on yh­dis­tet­ty pu­do­te­taan lai­tu­mel­le ta­kai­sin, kun toi­men­pi­teet vah­vis­tu­mi­seen. Voi­han ol­la, et­tä sa­lai­siin val­tion oh­jel­miin ja Uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen asei­den tes­taa­mi­seen ja vält­tä­vät täl­lä ta­voin jär­jes­tö käyt­tää nau­to­ja voi­mak­kai­den ke­mial­lis­ten tiuk­ko­jen vi­ran­omais­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.