Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Har­maat

Jos läh­de­tään liik­keel­le har­mai­den tar­peis­ta, hei­dän kan­nat­taa pi­tää muu­al­ta maa­pal­lo eris­tyk­sis­sä maa­il­man­kaik­keu­del­ta. Jos har­maat ovat ka­pi­noi­via or­jia, jot­ka ovat pa­ko­mat­kal­la omis­ta­jil­taan ja ha­lua­vat is­tut­taa it­seen­sä ih­mi­sen gee­ni­pe­ri­mää li­sään­tyäk­seen en­nen kuin la­jin kloo­na­tut eli­met ha­joa­vat, ei ole hy­vä an­taa mui­den avaruusolentojen ei­kä var­sin­kaan har­mai­ta hal­lin­nei­den huomiota ih­mis­la­jiin. Jos olen­to­jen kiin­nit­tää huo­li­mat­ta löy­täi­sim­me ava­ruus­tut­ki­muk­sen to­dis­tei­ta myö­tä kaikesta elä­mäs­tä avaruudessa, on­gel­mia har­mai­den sa­lai­sil­le se ai­heut­tai­si val­taa pi­tä­vien kans­sa siep­pauk­sil­le ja nii­den maan po­liit­tis­ta te­ke­miin so­pi­muk­siin...

Mar­sin asuk­kaat

Häm­mäs­tyt­tä­vän mo­ni Mar­siin pyr­ki­nyt ret­ki­kun­ta Nii­tä on niin mon­ta, et­tä on epä­on­nis­tu­nut. ky­se ei voi ol­la vain huo­nos­ta Mar­sis­ta on löy­ty­nyt merk­ke­jä on­nes­ta. elä­mäs­tä. Eh­kä siel­lä on ja eh­kä he ha­lua­vat ol­la yhä elä­mää, rau­has­sa tai il­moit­taa ovat kiin­nos­tu­nei­ta vie­rais­ta. it­se, mil­loin ha­lua­vat Ava­ruusa­lus­ten haaksirikot, ja ar­vaa­mat­to­mat ta­pah­tu­mat ka­toa­mi­set pu­nai­sen pla­nee­tan lä­hei­syy­des­sä ovat saa­neet ai­kaan sen, et­tä jot­kin Nasan työn­te­ki­jät ar­ve­le­vat ga­lak­ti­sen pa­han hen­gen olei­le­van Mar­sin ja as­te­roi­di­vyö­hyk­keen vä­lis­sä. Eh­kä paha hen­ki on vain är­syyn­ty­nyt Mar­sin asu­kas.

"HAAKSIRIKOT, KA­TOA­MI­SET VIE­RAI­LUT JA ODOTTAMATTOMAT PLANEETALLE PUNAISELLE NASA:N OVAT SAA­NEET JOT­KIN TYÖNTEKIJÖISTÄ EPÄI­LE­MÄÄN GALAKTISTA PA­HAA HENKEÄ."

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.