Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

USA

Jo pit­kään on kier­tä­nyt teo­rioi­ta, joi­den mu­kaan vuon­na Yh­dys­val­tain 1947 ufo tai useam­pia ufo­ja pu­to­si maahan New Mexicoon Roswel­lin ja Co­ro­nan lä­his­töl­le. ufon hy­lyn Yh­dys­val­tain vi­ran­omais­ten ker­ro­taan vie­neen Neu­vos­to­lii­ton osat pian pois maas­tos­ta. Yh­dys­val­to­jen ja vä­lil­lä käy­tiin tuol­loin kyl­mää so­taa ja ame­rik­ka­lai­set Sen kai­pa­si­vat kuu­mei­ses­ti so­ti­laal­lis­ta etu­mat­kaa. vuok­si he ot­ti­vat hoi­taak­seen han­ka­lan teh­tä­vän ana­ly­soi­da ava­ruu­des­ta pe­räi­sin ole­vaa tek­niik­kaa, osa tut­ki­muk­ses­ta jo­ta ava­ruusa­luk­sen hy­lys­tä löy­det­tiin. Suu­ri jo­ka on ar­mei­jan sa­lai­nen ta­pah­tuu ole­tet­ta­vas­ti kuu­lui­sal­la Area 51 -alu­eel­la, tes­taus­paik­ka Ne­va­das­sa.

Har­maat

Nä­mä olen­not siep­paa­vat ih­mi­siä voi­dak­seen teh­dä heil­le ko­kei­ta kai­kes­sa rau­has­sa. Sik­si ja ken­ties muu­ta­ma muu val­tio sen ohes­sa on esi­tet­ty teo­ria, jon­ka mu­kaan Yh­dys­val­lat sor­mien lä­pi. Se se­lit­täi­si, mik­si jo liit­to­val­tion kat­so­vat ava­ruus­tek­no­lo­gian vas­tai­sia toi­mia ja ufo­ha­vain­to­ja. He pyr­ki­vät vi­ran­omai­set se­lit­te­le­vät ja ke­hit­te­le­vät siep­paus­ta­pah­tu­mia ta­pah­tu­mis­ta eli kan­nat­ta­vas­ta ih­mis­kau­pas­ta. kiin­nit­tä­mään huo­mion muu­al­le var­si­nai­sis­ta

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.