Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Ai­ka­mat­kai­li­jat

Ai­ka­mat­kai­li­jat voi­vat tuo­da tul­les­saan tek­niik­kaa. An­ta­mal­la meil­le osan omis­ta fu­tu­ris­ti­sis­ta vem­pe­leis­tään he ken­ties pyr­ki­vät pa­ran­ta­maan oman ai­kan­sa olo­suh­tei­ta. Joi­den­kin teo­rioi­den mu­kaan Yh­dys­val­tain vi­ran­omai­set ovat teh­neet ko­keen­omai­sia ly­hyi­tä ai­ka­mat­ko­ja ja ha­ke­neet tek­no­lo­gi­aa omas­ta tu­le­vai­suu­des­taan. Mui­den vas­taa­vien teo­rioi­den mu­kaan ky­se on mat­kois­ta eri ulot­tu­vuuk­sien vä­lil­lä. Tek­nii­kat ovat siis koko ajan ole­mas­sa täs­sä het­kes­sä, mut­ta ne kuu­lu­vat ny­ky­het­ken toi­seen ulot­tu­vuu­teen.

Hy­vän­tah­toi­set ava­ruuso­len­not

Val­mis­tel­lak­seen maa­ta vie­rai­den hyök­kää­jien in­vaa­sioon hy­vän­tah­toi­set ava­ruuso­len­not ovat mikä on näh­tä­vis­sä esi­mer­kik­si va­rus­ta­neet maailmaa hal­lit­se­vat val­lat puo­lus­tus­tek­nii­kal­la, tun­te­mat edis­ty­sas­ke­leet, ku­ten kän­ny­kät, Star Wars-sa­tel­lii­teis­sa. Ta­val­lis­ten ih­mis­ten ylel­li­siä si­vu­tuot­tei­ta, joi­ta syn­tyy näi­den mik­ro­aal­to­uu­nit ja ko­ti­tie­to­ko­neet, ovat vain Ne ovat vain bo­nus­ta yrit­tä­jil­le, jot­ka te­ke­vät tek­no­lo­gioi­den ana­ly­soin­nin si­vu­tuot­tee­na. sa­lais­ta maan­puo­lus­tus­työ­tä.

©MissMJ

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.