JOHN F. KEN­NE­DYN MURHA

PRE­SI­DEN­TIN KUO­LE­MA HE­RÄT­TI KYSYMYKSIÄ, JOI­HIN TUS­KIN SAA­DAAN KOS­KAAN VASTAUKSIA...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Tä­tä päi­vää em­me kos­kaan unoh­da: 25. mar­ras­kuu­ta 1963. Vie­lä­kin mo­net muis­ta­vat tar­kal­leen, mi­tä oli­vat te­ke­mäs­sä päi­vä­nä, jol­loin pre­si­dent­ti Kennedy am­mut­tiin.

Oli kir­kas ja lä­hes ke­säi­sen au­rin­koi­nen päi­vä Dal­la­sis­sa.

Tai­vas Texas Sc­hool Book De­po­si­to­ryn yllä oli pil­ve­tön. Pre­si­den­tin kun­niak­si jär­jes­te­tyn pa­raa­tin olo­suh­teet ei­vät oli­si voi­neet ol­la ihan­teel­li­sem­mat. Mut­ta muu­ta­man se­kun­nin ai­ka­na Dea­ley Plaza -au­kiol­la pre­si­den­tin li­mousi­neen len­si useita luo­te­ja, jot­ka muut­ti­vat his­to­rian­kul­kua pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti.

Vaik­ka suu­ri mää­rä to­dis­tus­ma­te­ri­aa­lia mer­kit­tiin sa­lai­sek­si ja vaik­ka War­re­nin ko­mis­sio murhan jäl­kei­se­nä ai­ka­na te­ki kaik­ken­sa esit­tääk­seen, et­tä Lee Har­vey Oswald toi­mi omaa­loit­tei­ses­ti tap­paes­saan John F. Ken­ne­dyn, 73 pro­sent­tia kai­kis­ta ame­rik­ka­lai­sis­ta us­koo, et­tä pre­si­den­tin murhan taustalla oli sa­la­liit­to.

Nä­kö­kul­ma saa tu­kea myös kongres­sin tar­kis­tus­va­lio­kun­nan ra­por­tis­ta: "Va­lio­kun­ta us­koo käy­tös­sä ole­van to­dis­tusai­neis­ton poh­jal­ta, et­tä pre­si­dent­ti John F. Kennedy mur­hat­tiin sa­la­lii­ton seu­rauk­se­na."

Jos John F. Ken­ne­dyn mur­haa tar­kas­tel­laan hie­man tar­kem­min, huo­ma­taan, et­tä on ole­mas­sa va­kuut­ta­vaa näyt­töä sii­tä, et­tä Oswald ei toi­mi­nut yk­sin ja et­tä ky­sei­nen sa­la­liit­to on yhä ole­mas­sa. Tähän päivään mennessä on esi­tet­ty huo­mat­ta­vas­ti enem­män kysymyksiä sa­la­lii­ton syis­tä kuin sii­tä, millainen sa­la­liit­to oi­keas­taan oli.

YKSI AI­NOA AM­PU­JA?

Vaik­ka vi­ran­omais­ten vi­ral­li­nen lausun­to oli, et­tä pre­si­dent­ti ta­pet­tiin yh­del­lä lau­kauk­sel­la, hä­nes­tä ja ku­ver­nöö­ri Con­nal­lys­ta, jo­ka oli au­ton toi­nen mat­kus­ta­ja, löy­tyi yh­teen­sä seit­se­män am­pu­ma­haa­vaa. Am­pu­ma­haa­vo­jen kul­mat ja luo­tien len­to­suun­nat ovat sel­lai­set, et­tä ne ei­vät ole mil­lään voi­neet tul­la sa­man am­pu­jan asees­ta. Lee Har­vey Oswald, jo­ka pi­dä­tet­tiin mur­has­ta epäil­ty­nä, sa­la­mur­hat­tiin en­nen kuin hä­nen oi­keu­den­käyn­tin­sä eh­dit­tiin käy­dä.

YKSI AI­NOA

Sa­la­liit­to­teo­rian puo­les­ta pu­huu myös "yh­den luo­din teo­rian" mah­dot­to­muus, jon­ka myös War­re­nin ko­mis­sio to­te­si. Sen mu­kaan Oswald am­pui vain yh­den lau­kauk­sen en­sim­mäi­sen ker­rok­sen ik­ku­nas­ta. Luo­ti osui Ken­ne­dyä sel­kään, mut­ta kään­tyi sii­tä ylös­päin ja tu­li ulos hä­nen kau­las­taan en­nen kuin vaih­toi suun­taa ja ai­heut­ti yh­teen­sä seit­se­män am­pu­ma­haa­va Ken­ne­dyyn ja ku­ver­nöö­ri Con­nal­lyyn, jo­ka is­tui au­tos­sa Ken­ne­dyn edes­sä.

PAIKKA KAI­KIL­LE

Le­gen­daa­ri­seen kes­kus­te­luun sii­tä, mistä toi­nen mah­dol­li­nen am­pu­ja oli­si am­pu­nut Ken­ne­dyä, osal­lis­tui niin pal­jon vä­keä, et­tä jon­kun on täy­ty­nyt näh­dä ne kaikki 30 am­pu­jaa, joi­den poh­jal­le kaikki sa­la­liit­to­teo­riat ra­ken­tui­vat. Eh­kä tämä on "ei savua il­man tulta" -ta­paus...

"TÄHÄN PÄIVÄÄN MENNESSÄ ON ESI­TET­TY HUO­MAT­TA­VAS­TI ENEM­MÄN KYSYMYKSIÄ SA­LA­LII­TON SYIS­TÄ KUIN SII­TÄ, MILLAINEN SA­LA­LIIT­TO OI­KEAS­TAAN OLI."

Kennedy oli ää­rim­mäi­sen suo­sit­tu pre­si­dent­ti, ja Yh­dys­val­lat voi­si näyt­tää nyt eri­lai­sel­ta, jos hä­nen val­ta­kau­ten­sa oli­si jat­ku­nut pi­dem­pään.

Pre­si­dent­ti Kennedy koh­ta­lok­kaa­na päi­vä­nä Dal­la­sis­sa vain het­keä en­nen kuin hä­net mur­hat­tiin.

Ken­ne­dyn murha saat­taa ol­la historian kaik­kein suu­rin sa­la­liit­to.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.