Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

CIA

Kennedy suun­nit­te­li CIA:n ha­jot­ta­mis­ta or­ga­ni­saa­tios­sa esiin­ty­vän lah­jon­nan vuok­si ja sik­si, et­tä se ei kyen­nyt hää­tä­mään Ca­stroa Kuu­bas­ta ja kos­ka se oli suh­tau­tu­nut hä­neen vi­ha­mie­li­ses­ti ai­na Si­ko­jen­lah­den ta­pah­tu­mis­ta läh­tien. Väi­te­tään, et­tä CIA puo­lus­ti it­se­ään ja lyöt­täy­tyi yh­teen ma­fian ja FBI:n kans­sa mur­ha­tak­seen Ken­ne­dyn ja var­mis­taak­seen, et­tä en­ti­nen kak­soi­sa­gent­ti Oswald, jou­tui­si vas­tuuseen mur­has­ta.

Kuu­ba­lai­set kom­mu­nis­tit/KGB

Ken­ne­dyn voi­tos­ta Fi­del Ca­stro ja hä­nen liit­to­lai­sen­sa KGB:ssä oli­vat yhä vi­hai­sia ja FBI huo­ma­si­vat Kuu­ban krii­sis­sä ja ha­lusi­vat tap­paa hä­net kos­tok­si sii­tä. CIA kyt­kös, jot­ta roo­lin­sa mur­ha­suun­ni­tel­mas­sa ja nii­den oli pak­ko salata tämä kol­mat­ta tyy­ty­mät­tö­myys ei pääs­syt le­viä­mään ja pa­him­mil­laan käyn­nis­tä­mään maa­il­man­so­taa.

Mafia

John F. Kennedy ja hä­nen vel­jen­sä, oi­keus­mi­nis­te­ri Robert Kennedy on­nis­tui­vat mel­kein voit­ta­maan tais­te­lun or­ga­ni­soi­tua ri­kol­li­suut­ta vas­taan. Yri­tyk­set ki­ris­tää Ken­ne­dyä tä­män syr­jä­hy­pys­tä epä­on­nis­tui ja mafia päät­ti eli­mi­noi­da hä­net. Dal­la­sin ma­fian Oswal­dil­la oli to­dis­tet­ta­vas­ti yh­teyk­siä ma­fian jä­se­niin. Mi­ten pik­ku­te­ki­jä Jack Ru­by pys­tyi am­pu­maan Oswal­din niin so­pi­vas­ti?

Puo­lus­tus­teol­li­suus

Kennedy oli suun­ni­tel­lut Viet­na­mis­ta ve­täy­ty­mis­tä. Se är­syt­ti puo­lus­tus­teol­li­suut­ta, ja ma­fian vä­li­siä jol­le so­dat ovat eli­neh­to. Hyö­dyn­net­tiin­kö sa­lai­sen pal­ve­lun John­so­nin hä­mä­riä kei­no­ja kaap­pauk­sen to­teut­ta­mi­seen ja va­rapre­si­dent­ti F. Ken­ne­dyn murhan keplot­te­luun Val­koi­sen ta­lon joh­toon? Vain nel­jä päi­vää John kyl­lä rik­koi niin jäl­keen John­son lä­het­ti li­sää jouk­ko­ja Viet­na­miin ja yl­lät­tä­vää teh­des­sään John F. Ken­ne­dyn suo­si­tuk­sia täy­sin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.