LEE HAR­VEY OSWALD

VEIKÖ AM­PU­JA TOTUUDEN KEN­NE­DYN MUR­HAS­TA MU­KA­NAAN HAUTAAN?

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

His­to­rian­kir­jois­sa ker­ro­taan, et­tä Lee Har­vey Oswald am­pui 22. mar­ras­kuu­ta 1963 John F. Ken­ne­dyn Dal­la­sin Texas Sc­hool Book De­po­si­to­ry -ra­ken­nuk­sen en­sim­mäi­sen ker­rok­sen ik­ku­nas­ta. Niis­sä sa­no­taan myös, et­tä noin 45 mi­nuut­tia myö­hem­min Oswald am­pui kons­taa­pe­li J.D. Tip­pi­tin Dal­la­sin po­lii­sia­se­man luo­na ja et­tä hä­net otet­tiin myö­hem­min kiin­ni elo­ku­va­teat­te­ris­ta.

Kak­si päi­vää myö­hem­min Oswald kuo­li it­se Jack Ru­byn luo­dis­ta. Ru­by oli vihainen pre­si­den­tin mur­has­ta. Mur­haa tut­ki­van War­re­nin komission mu­kaan se oli ta­ri­nan loppu – kuol­lut Oswald oli ai­noa te­ki­jä, mi­tään sa­la­liit­toa ei ol­lut, asia oli sel­vä.

Yhä vain ku­kois­ta­vat sa­la­liit­to­teo­riat Dal­la­sin koh­ta­lok­kaan päi­vän ta­pah­tu­mis­ta. Nii­den mu­kaan on erit­täin epätodennäköistä, et­tä Oswald toi­mi yk­sin. Li­säk­si Oswald it­se­sään on jo mys­tee­ri. Kun hän­tä ja hä­nen toi­mi­aan Dal­la­sin alu­eel­la mur­haa edel­tä­vi­nä päi­vi­nä tar­kas­te­lee hie­man enem­män, käy il­mi, et­tä hä­nen ta­ri­nas­saan on niin pal­jon poik­keuk­sia kuin vain sa­la­liit­to­teo­rias­sa voi ol­la, kun kai­ken yh­dis­tää toisiinsa.

Oswald liittyi San Die­gos­sa me­ri­jal­ka­vä­keen 26. lo­ka­kuu­ta 1957. Ol­les­saan me­ri­jal­ka­väes­sä hän ihas­tui Neu­vos­to­liit­toon ja maan po­li­tiik­kaan. Kun hä­net ero­tet­tiin 13. syyskuuta 1960, hän sa­noi ai­ko­van­sa luo­pua Yh­dys­val­tain kan­sa­lai­suu­des­ta ja muut­ta­van­sa Neu­vos­to­liit­toon. Hän saa­pui Mos­ko­vaan noin kuu­kaut­ta myö­hem­min. Siel­tä hän mat­kus­ti Mins­kiin ja me­ni nai­mi­siin Ma­ri­nan kans­sa, jo­ka oli erään KGB-ko­men­ta­jan ty­tär. Unel­mae­lä­mä Neu­vos­to­lii­tos­sa osoit­tau­tui il­mei­ses­ti odo­tet­tua vai­keam­mak­si, ja

Oswald pa­la­si vai­moi­neen Yh­dys­val­toi­hin 1962. Yh­dys­val­lois­sa hän te­ki monenlaisia töi­tä, ja hän­tä epäil­tiin myös ken­raa­li­ma­ju­ri Edwin Wal­ke­rin mur­hay­ri­tyk­ses­tä Dal­la­sis­sa 10. huh­ti­kuu­ta 1963.

Po­liit­tis­ten nä­ke­mys­ten­sä vuok­si hä­net pi­dä­tet­tiin New Or­lean­sis­sa 9. elo­kuu­ta, kun hän jou­tui kä­si­ry­syyn kuu­ba­lais­ten kans­sa sik­si, et­tä hän ja­koi kuu­ba­myön­tei­siä len­to­leh­ti­siä. Hä­nen vai­mon­sa ve­nä­läis­tä al­ku­pe­rää ys­tä­vä, jol­la oli yh­teyk­siä CIA:han, jär­jes­ti hä­nel­le työ­haas­tat­te­lun Texa­sin Sc­hool Book De­po­si­to­ry -va­ras­tol­le. Siel­lä hän va­leh­te­li men­nei­syy­des­tään ja sai työ­pai­kan 15. lo­ka­kuu­ta 1963. Sen jäl­kei­set ta­pah­tu­mat ovat hä­mä­rän pei­tos­sa, vai ovatko sit­ten­kään?

"OSWAL­DIN AM­PUI JACK RU­BY, JO­KA OLI VIHAINEN PRE­SI­DEN­TIN MUR­HAS­TA. WAR­RE­NIN KOMISSION MU­KAAN ASIA OLI KÄSITELTY."

OIKEA OSWALD

Oswal­din liik­keis­tä juu­ri en­nen Ken­ne­dyn mur­haa on ris­ti­rii­tai­sia tie­to­ja. Tek­sa­si­lai­nen au­to­kaup­pias Al­bert Guy Bo­gard ker­toi Oswal­din koea­ja­neen yh­den au­ton en­nen mur­haa ja mai­nin­neen, et­tä oli saa­mas­sa suu­ren sum­man ra­haa. Oswal­dil­la ei kui­ten­kaan ol­lut ajo­kort­tia. Toi­nen sil­min­nä­ki­jä ker­toi Oswal­din reh­vas­tel­leen dal­la­si­lai­sel­la am­pu­ra­dal­la ja am­mus­kel­leen mui­den am­pu­jien maa­li­tau­lun kes­ki­koh­taan, vaik­ka hä­net tun­net­tiin me­ri­jal­ka­väes­sä huo­no­na am­pu­ja­na. Nä­mä "Oswal­dit" oli­vat ken­ties näyt­te­li­jöi­tä, jot­ka sa­la­mur­han ti­lan­neet ta­hot oli­vat pal­kan­neet var­mis­ta­maan, et­tä to­del­li­nen Oswald jou­tui­si vas­tuuseen mur­has­ta.

OTA KUNNIA

Jos Oswald oli mur­han­nut Ken­ne­dyn po­liit­ti­sis­ta syis­tä, mik­si hän ei as­tu­nut esiin ja ot­ta­nut kun­ni­aa teos­taan? Sen si­jaan hän väit­ti ai­na kuo­le­maan­sa saak­ka, et­tä hän­tä oli hui­jat­tu. Fa­naa­ti­kon ei odot­tai­si toi­mi­van niin. Sat­tui myös ko­vin so­pi­vas­ti, et­tä Jack Ru­by tap­poi hä­net, ei­kä hä­nel­lä ol­lut mah­dol­li­suut­ta ker­toa to­tuut­ta ta­pah­tu­mis­ta.

MIES JA MO­TII­VI

On tie­tys­ti mah­dol­lis­ta, et­tä Oswald am­pui Ken­ne­dyn, ja sik­si to­den­nä­köis­tä , et­tä vi­has­tu­nut maan­mies Ru­by päät­ti ot­taa oi­keu­den omiin kä­siin­sä ja tap­paa Oswal­din. Jos us­koi­sim­me kaik­kia Oswal­dis­ta ke­hi­tel­ty­jä sa­la­liit­to­teo­riois­ta, hän voi­si ol­la kaik­kien maa­il­man mys­tee­rien ta­ka­na.

Jack Ru­by ot­taa oi­keu­den omiin kä­siin­sä ja am­puu Lee Har­vey Oswal­din.

Te­ki­jä saa­tiin kiin­ni... mut­ta oliko Oswald pelk­kä syntipukki suu­res­sa sa­la­juo­nes­sa?

Jack Ru­by es­ti totuuden pal­jas­tu­mi­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.