ROBERT KEN­NE­DYN MURHA

ROBERT F. KEN­NE­DYN MURHA ON TÄYN­NÄ MYS­TIIK­KAA JA ARVELUITA AI­VAN KUIN HÄ­NEN VEL­JEN­SÄ MURHA.

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Kes­kiyön ai­kaan 5. ke­sä­kuu­ta 1968 Los An­ge­le­sin hie­nos­to­ho­tel­lis­sa Am­bas­sa­do­ris­sa oli maa­gi­nen tun­nel­ma. Tyy­li­käs, ka­ris­maat­ti­nen ja idea­lis­ti­nen se­naat­to­ri Robert F. Kennedy oli juu­ri voit­ta­nut de­mok­raat­ti­puo­lu­een Ka­li­for­nian eh­do­kas­vaa­lit ja hä­net oli va­lit­tu pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si. Hän täyt­tä­si lu­kui­sien ame­rik­ka­lais­ten unel­man ja pää­si­si Val­koi­seen ta­loon ai­van ku­ten vel­jen­sä John oli teh­nyt en­nen hän­tä.

Sen jäl­keen, kun Robert F. Kennedy oli vas­taa­not­ta­nut suo­sio­no­soi­tuk­set ja on­nit­te­lut lii­kut­tu­neil­ta ho­tel­li­työn­te­ki­jöil­tä, tu­ki­joil­taan ja kat­se­li­joil­ta, hä­nen hen­ki­var­ti­jan­sa oh­ja­si­vat hä­net ho­tel­lin ruo­ka­sa­lin lä­pi, mis­sä hä­nen voit­to­kul­kun­sa koh­ti pre­si­den­tin vir­kaa lop­pui traa­gi­ses­ti luo­ti­sa­tee­seen. Mo­nien ame­rik­ka­lais­ten suu­ri toi­vo ma­ka­si kuolleena ruo­ka­sa­lin lat­tial­la.

Sa­man tien syn­tyi ka­hak­ka, kun am­pu­ja, jo­ka oli ly­hyt­kas­vui­nen Sirhan Bis­ha­ra Sirhan, oli va­kuut­tu­nut yli­maal­li­sis­ta voi­mis­taan ja yrit­ti puo­lus­tau­tua hen­ki­var­ti­joi­ta vas­taan. Lo­pul­ta he sai­vat hä­net tal­tu­tet­tua. Hä­nen kat­seen­sa oli ta­ri­nan mu­kaan ai­van tyy­ni ja hän rau­hoit­tui täy­sin kiin­ni jää­ty­ään. Po­lii­sia­se­mal­la Sirhan väit­ti, et­tei muis­ta mi­tään ta­pah­tu­nees­ta ja an­toi sel­lai­sen vai­ku­tel­man, et­tä hä­net oli hyp­no­ti­soi­tu.

Los An­ge­le­sin po­lii­sin mur­ha­tut­ki­jat tu­li­vat pian sii­hen tu­lok­seen, et­tä Sirhan oli vain ta­val­li­nen tomp­pe­li, murhaaja, jo­ka toi­mi yk­sin ja oli sa­maa maa­ta kuin Lee Har­vey Oswald. Oi­keus esit­ti nä­ke­myk­sen­sä ja Sirhan sai van­ki­la­tuo­mion. Vi­ran­omais­ten sil­mis­sä traa­gi­nen ta­pah­tu­ma oli si­ten käsitelty. Sa­la­liit­toin­toi­li­joi­den sil­mis­sä Robert F. Ken­ne­dyn mur­ha­tut­kin­ta oli vas­ta alkanut.

VÄÄRÄ PAIKKA

En­si kat­so­mal­ta Robert F. Ken­ne­dyn ta­paus näyt­ti il­mi­sel­väl­tä: Sirhan pi­dä­tet­tiin ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta ase kä­des­sään. Se on­kin ai­noa yk­sin­ker­tai­nen seik­ka koko ta­pauk­ses­sa. Sirhan oli vää­räs­sä pai­kas­sa ja lii­an kau­ka­na uh­ris­ta. Hän ei siis voi­nut am­pua Robert Ken­ne­dyä. Senaattoria am­mut­tiin takaapäin, mut­ta kaikki sil­min­nä­ki­jät sanovat, et­tä Sirhan seisoi Ken­ne­dyn edes­sä kas­vot hän­tä kohden. Kaikki sil­min­nä­ki­jät sanovat, et­tä ase oli 30–50 sen­tin pääs­sä Ken­ne­dys­tä, mut­ta ruu­mii­na­vauk­ses­sa kä­vi il­mi, et­tä senaattoria am­mut­tiin lä­hem­pää: ase oli muu­ta­mas­ta sen­tis­tä enin­tään kym­me­nen sent­tiin uh­ris­ta.

AMMUKSET

FBI:n va­lo­ku­vaa­jan do­ku­men­toi­ma oven­kar­miin tul­lut luo­din­rei­kä osoit­taa sel­väs­ti, et­tä Sir­ha­nin murha-asee­na käy­te­tyl­lä aseel­la am­mut­tiin useita lau­kauk­sia. Po­lii­si ei kos­kaan pal­jas­ta­nut, et­tä ammukset löy­det­tiin, vaik­ka muut Los An­ge­le­sin po­lii­sin po­lii­si­par­tiot nä­ki­vät, kun nii­tä luo­te­ja kai­vet­tiin esiin luo­din­rei'is­tä. Oven­kar­mi

tu­hot­tiin tuo­miois­tui­men mää­räyk­ses­tä pian sen jäl­keen, kun Sir­ha­nil­le oli luet­tu tuo­mio.

HUONOA VARTIOINTIA

Robert F. Ken­ne­dyn mur­ha­sa­la­liit­toon on eh­kä kaik­kein vai­kein­ta suh­tau­tua epäil­len, mut­ta toi­saal­ta ei pi­dä aliar­vioi­da mie­lel­tään häi­riin­ty­neen ja päät­tä­väi­sen ih­mi­sen te­ko­ja, kun hän saa kä­siin­sä pis­too­lin. Näin var­sin­kin, kos­ka huo­nos­ti toi­mi­nut var­tioin­ti an­toi hä­nel­le kul­tai­sen ti­lai­suu­den am­pua kuu­lui­san ih­mi­sen.

"SENAATTORIA AM­MUT­TIIN TAKAAPÄIN, MUT­TA KAIKKI SIL­MIN­NÄ­KI­JÄT SANOVAT, ET­TÄ SIRHAN SEISOI KEN­NE­DYN EDES­SÄ KAS­VOT HÄN­TÄ KOHDEN."

Oliko Sirhan oi­keas­sa pai­kas­sa voi­dak­seen am­pua Ken­ne­dyn?

Ro­be­ry L. Knud­sen

John ja Robert Ken­ne­dyn kuo­le­man­ta­pauk­set he­rät­ti­vät va­ka­via kysymyksiä ja mo­niin niis­tä ei kos­kaan saa­tu vas­taus­ta.

Sirhan B. Sirhan oli eh­kä lii­an kau­ka­na voi­dak­seen ol­la Ken­ne­dyn am­pu­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.