Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

MJ-12

Tämä ult­ra­sa­lai­nen tut­ki­joi­den ja tie­dus­te­lu­pal­ve­lun ar­vos­tet­tu­jen jä­sen­ten ryhmä, joi­den­kui­den mu­kaan sa­la­lii­tos­sa, jon­ka jo­ka tun­ne­taan myös ni­mel­lä Ma­jes­tic 12, on Ryh­mää epäil­tiin jo John F. ta­voit­tee­na on salata totuus ufois­ta ja ava­ruuso­len­nois­ta. myös Robert Ken­ne­dyn vält­tääk­seen Ken­ne­dyn mur­has­ta ja se oli hy­vin voi­nut mur­ha­ta kans­sa, jos hän oli­si pää­ty­nyt hän­tä pal­jas­ta­mas­ta hei­dän yh­teis­työ­tään har­mai­den pre­si­den­tik­si.

Uus­nat­sit

Jot­kut sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot us­ko­vat, et­tä Robert Kennedy ja et­tä ve­to­si niin mus­tiin kuin val­koi­siin­kin ää­nes­tä­jiin, ja hän oli­si voi­nut lo­pet­taa ro­tue­rot­te­lun Yh­dys­val­lois­sa ja vi­haa. luo­da kan­sa­kun­nan, jos­sa ei esiin­tyi­si syr­jin­tää ovat­kin Nat­si­mie­li­sil­le se ei tie­ten­kään so­pi­nut. Mo­net käyt­tää poh­ti­neet, olisiko uus­nat­si­ryh­mit­ty­mä voi­nut ja jär­jes­tää yh­teyk­si­ään Yh­dys­val­ta­lai­siin tie­dus­te­lu­ta­hoi­hin eni­ten pel­kää­män­sä vi­hol­li­sen kuo­le­man.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.