Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

CIA

Jos CIA:lla oli sor­men­sa pe­lis­sä Robert Ken­ne­dyn vel­jen mur­has­sa, Ro­ber­tin va­lin­taa niin sil­lä oli ai­van taa­tus­ti us­kot­ta­va syy pe­lä­tä Val­koi­seen ta­loon, hän pre­si­den­tik­si. Jos Robert F. Kennedy oli­si pää­syt tut­kin­nan. Sil­loin oli­si voi­nut käy­dä oli to­den­nä­köi­ses­ti käyn­nis­tä­nyt vel­jen­sä murhan ta­pa pei­tel­lä to­tuut­ta ja et­tä John F. Kennedy il­mi, et­tä War­re­nin ko­mis­sio oli vain kä­te­vä so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­ses­sa. to­del­li­suu­des­sa me­net­ti hen­ken­sä erään­lai­ses­sa

Mafia

Vel­jen­sä pre­si­dent­ti­kau­den ai­ka­na Robert Kennedy oli toi­mi­nut oi­keus­mi­nis­te­ri­nä Hän­tä saa­tet­tiin ki­ris­tää suh­tees­taan ja tais­tel­lut me­nes­tyk­sek­kääs­ti ma­fi­aa vas­taan. tu­los­ta, he ken­ties pel­kä­si­vät, Marilyn Mon­roeen, ja kun ki­ris­tä­mi­nen ei tuot­ta­nut jos hä­net va­lit­tai­siin pre­si­den­tik­si. et­tä hän läh­ti­si vie­lä­kin te­hok­kaam­paan tais­te­luun, tur­vau­tua pe­rin­tei­seen rat­kai­suun: luo­tei­hin Vas­taa­vis­sa ti­lan­teis­sa ma­fial­la on on ta­pa­na ja palk­ka­mur­haa­jaan.

Puo­lus­tus­teol­li­suus

Kennedy oli lu­van­nut lo­pet­taa Viet­na­min so­dan, jos hä­net va­lit­tai­siin pre­si­den­tik­si. tuot­ti val­ta­via voit­to­ja Yh­dys­val­tain tu­hoi­sa toi­min­ta Kaak­kois-Aa­sias­sa mi­tä vain oli­si­vat epäi­le­mät­tä teh­neet puo­lus­tus­teol­li­suu­del­le, jo­ten sen edus­ta­jat es­tääk­seen hä­nen pää­syn­sä Val­koi­seen ta­loon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.