LUCANIN JAARLI KA­TO­AA

EM­ME EH­KÄ KOS­KAAN SAA SEL­VIL­LE, MI­TÄ TA­PAH­TUI, KUN LUCANIN SEITSEMÄS JAARLI KA­TO­SI VUON­NA 1974.

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Ric­hard Bing­ha­min eli Lucanin 7. jaar­lin ka­toa­mis­ta­paus on yksi mys­ti­sim­mis­tä pa­ko­mat­kois­ta kaut­ta ai­ko­jen. "Luc­ky" Lucan oli aris­tok­raat­ti ja am­mat­ti­pe­laa­ja ja tun­net­tu hum­mai­li­ja. Lon­toon seu­ra­pii­reis­sä hän oli suo­sit­tu hah­mo ja jou­tu­nut vel­koi­hin kal­lii­den har­ras­tus­ten­sa vuok­si. Hä­nen avio­liit­ton­sa ha­jo­si ja pa­ris­kun­nal­la oli me­neil­lään kat­ke­ra avio­ero­kis­ta, kos­ka kum­pi­kin ha­lusi yh­tei­set kol­me las­ta huos­taan­sa.

San­dra Ri­vett, 29-vuotias las­ten­hoi­ta­ja, jo­ka oli pal­kat­tu hoi­ta­maan Lucan­sien lap­sia ta­pet­tiin vä­ki­val­tai­ses­ti 7. mar­ras­kuu­ta 1974 per­heen asun­nos­sa lyi­jy­put­kel­la. Kun ta­lon rou­va Ve­ro­nica Lucan me­ni kat­so­maan, mi­tä oli te­keil­lä, myös hän jou­tui hyök­käyk­sen koh­teek­si ja sai pa­ho­ja vam­mo­ja. Hälytys teh­tiin, kun hän kompuroi lähimpään pubiin verissä päin ja sa­noi, et­tä hä­nen mie­hen­sä on mur­han­nut lastenhoitajan.

Lucanin jaar­lil­la oli mat­ti kuk­ka­ros­sa ei­kä hän omis­ta­nut pas­sia, jo­ten hän kir­joit­ti sa­ma­na il­ta­na kir­jeen, jos­sa ker­toi ole­van­sa syy­tön. Hän lai­na­si hy­väl­tä ys­tä­väl­tään au­ton ja ka­to­si. Ve­ren tah­ri­ma au­to löy­tyi myö­hem­min New­ha­ve­nin lai­tu­ris­ta. Hä­net näh­tiin vii­mei­sen ker­ran Isos­sa-Bri­tan­nias­sa pie­nes­sä Uck­fiel­din ky­läs­sä noin kol­men­kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä ko­to­aan. Mo­nien mie­les­tä oli eri­kois­ta, et­tä lap­set sai­vat Lucanin ju­lis­tet­tua ta­lou­del­li­ses­sa mie­les­sä kuol­leek­si, mut­ta van­hin po­jis­ta ei on­nis­tu­nut saa­maan hän­tä ju­ri­di­ses­ti ju­lis­tet­tua kuol­leek­si en­nen kuin aa­te­lis­ten pe­rin­tö­lain­sää­dän­töä muu­tet­tiin vuon­na 1999. Jos se oli­si on­nis­tu­nut ai­em­min, van­hin poi­ka oli­si voi­nut pe­riä isän­sä pai­kan ylä­huo­neel­la.

"HÄLYTYS TEH­TIIN, KUN HÄN KOMPUROI LÄHIMPÄÄN PUBIIN VERISSÄ PÄIN JA SA­NOI, ET­TÄ HÄ­NEN MIE­HEN­SÄ ON MUR­HAN­NUT LASTENHOITAJAN."

USEITA HAVAINTOJA

El­vik­sen ta­voin myös Lucanin väi­tet­tiin tois­tu­vas­ti näh­dyn eri puo­lil­la maailmaa. Hän oli ta­ri­nan mu­kaan vael­ta­nut Si­si­lian vuo­ris­tos­sa ja asu­nut Ete­lä-Af­ri­kas­sa. Lon­toon po­lii­si tut­kii yhä hä­nes­tä an­net­tu­ja nä­kö­ha­vain­to­tie­to­ja ja heil­lä on ol­lut tut­kit­ta­va­na jo­pa 70 sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­toa sa­man­ai­kai­ses­ti. Jos Lucan elää yhä pii­lot­te­le­vaa elä­mää, hän on nyt 80-vuotias ja ol­lut si­ten pa­ko­mat­kal­la yli 40 vuot­ta.

ELOS­SA VAI KUOL­LUT?

Lap­set sai­vat kuin sai­vat­kin Lucanin lo­pul­ta ju­lis­tet­tua ju­ri­di­ses­ti kuol­leek­si, mut­ta Englannin po­lii­si ei ole asias­ta ol­len­kaan niin va­kuut­tu­nut. Kun kir­jai­li­ja David Southwell haas­tat­te­li Lon­toon po­lii­sin va­koo­jia vuon­na 1999, jot­kut heis­tä ar­ve­li­vat Lucanin asu­van ete­läi­ses­sä Af­ri­kas­sa Botswa­nas­sa ja hä­nen las­ten­sa on huo­mat­tu vie­rai­le­van tuol­la suun­nal­la usein. Re­surs­si­pu­lan vuok­si hän­tä on ol­lut vai­kea jäl­jit­tää. Lucanin lap­set sen si­jaan kiel­tä­vät moi­set väit­teet ab­sur­dei­na.

KULTTIHAHMO

Ku­ten Bar­ry Hal­pi­nin ku­van saa­ma jul­ki­suus osoit­ti, Luca­nis­ta on tul­lut suo­sit­tu traa­gi­nen san­ka­ri­hah­mo. Hän ko­mei­li jo­pa englan­ti­lai­sen po­pyh­tye Black Box Recor­de­rin le­vyn­kan­nes­sa ja hä­nes­tä lau­let­tiin yh­des­sä yh­tyeen lau­lus­sa. Vaik­ka hä­nen teo­reet­ti­set vas­ta­puo­len­sa ovat jo kuol­lei­ta Lucan voi­si an­sai­ta sie­voi­sen sum­man, jos il­mes­tyi­si ih­mis­ten il­moil­le nyt. Jul­ki­suus hä­nen ta­pauk­sen­sa ym­pä­ril­lä te­ki­si hä­nen oi­keu­teen saat­ta­mi­sen­sa to­den­nä­köi­ses­ti lä­hes mah­dot­to­mak­si. Jos hän pa­lai­si ja hä­net to­det­tai­siin syyt­tö­mäk­si, hä­nes­tä tu­li­si ta­kuu­var­mas­ti ai­to englan­ti­lai­nen kan­san­san­ka­ri. Hä­nen ta­pauk­seen­sa ei yk­sin­ker­tai­ses­ti lii­ty enää riit­tä­väs­ti skan­daa­lin ai­nek­sia, jot­ta hä­nen kan­nat­tai­si yhä vain pii­lo­tel­la.

©Ala­my

La­dy Lucan – le­vo­ton per­hee­näi­ti, jo­ka kai­paa mies­tään, vai sit­ten­kin mu­ka­na sa­la­juo­nes­sa, jon­ka avul­la hä­nen mie­hen­sä saa­tiin ka­toa­maan?

Kai­kis­ta esi­te­tyis­tä väit­teis­tä huo­li­mat­ta hip­pi ni­mel­tä "Jungle Bar­ry" ei ol­lut Lucanin 7. jaarli.

Ric­hard Bing­ham ja Ve­ro­nica Duncan omis­sa häis­sään 1963. 11 vuot­ta myö­hem­min Ric­hard ka­to­si ikia­joik­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.