Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Lucanin jaar­lin kuo­le­ma

Ylei­sin teo­ria Lucanin 8. jaar­lin kuo­le­mas­ta on se, et­tä hän te­ki it­se­mur­han epä­on­nis­tut­tu­aan mur­haa­maan vai­mon­sa. Hän ajoi ran­ni­kol­le, läh­ti ui­maan Englannin ka­naa­liin ja huk­kui.

Lucanin jaarli on elos­sa

Tä­män teo­rian mu­kaan Lucan sai apua rik­kaal­ta ys­tä­väl­tään – mah­dol­li­ses­ti edes­men­neel­tä sir Ja­mes Golds­mit­hil­tä – ja pää­si pois krei­vi­kun­nas­ta ja tä­män yk­si­tyis­ko­neel­la Ete­lä-Englan­nis­ta Rans­kaan. Hy­vän­te­ki­jä lah­joit­ti hä­nel­le myös ra­haa ja vaat­tei­ta. Kun Lucan oli pääs­syt man­ner-Eu­roo­pan puo­lel­le, oli help­poa mat­kus­taa ym­pä­riin­sä il­man pas­sia. Tuol­loin ra­ja­val­von­ta ei ol­lut ko­vin tark­kaa. Sil­lä ta­voin hän ken­ties pää­si vä­hi­tel­len ai­na Botswa­naan saak­ka, mis­sä hän nyt asuu ja voi mel­ko hy­vin nii­den ih­mis­ten ra­hoil­la, jot­ka ei­vät ha­lua aa­te­lis­mie­hen elä­vän kur­juu­des­sa yk­sit­täi­sen ri­kok­sen vuok­si.

© Thinks­tock

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.