Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Vii­vyt­te­lyä

Earhart saat­toi myös len­tää ai­ka­poi­muun. Ber­mu­dan kol­mion sa­no­taan myös ole­van ai­ka­poi­mu. Se se­lit­täi­si on­gel­mat len­to­ko­neen ja Itascan vä­li­ses­sä ra­dio­yh­tey­des­sä ja sa­moin hä­nen häm­men­nyk­sen­sä. Eh­kä len­to­ko­ne vain ka­to­si men­nee­seen ai­kaan tai tu­le­vai­suu­teen. Sa­mal­la alu­eel­la on ta­ri­noi­den mu­kaan kadonnut pal­jon mui­ta­kin len­to­ko­nei­ta ja lai­vo­ja.

Ja­pa­ni­lai­set

Tämä teo­ria on sa­man­suun­tai­nen kuin nat­si­teo­ria ja sen mu­kaan hä­net te­ke­mään ja­pa­ni­lai­set ot­ti­vat Ear­har­tin van­gik­si ja pa­kot­ti­vat Ro­sea", nais­puo­lis­ta ra­dio­lä­he­tyk­siä, ku­ten kau­his­tut­ta­vaa "To­kyo's mies­ten mo­raa­lia toi­ses­sa pro­pa­gan­da­ko­net­ta, jo­ka mu­ren­si liit­tou­tu­nei­den maa­il­man­so­das­sa.

USA

Jos Earhart toi­mi Yh­dys­val­to­jen va­koo­ja­na, eh­kä hän huo­ma­si jo­tain len­nos­to sii­nä ta­pauk­ses­sa on huo­les­tut­ta­vaa liit­tyen työ­nan­ta­jaan­sa. Eh­kä vain jär­jes­tääk­seen sen jäl­keen vas­ta­toi­me­na am­pu­nut hä­nen ko­neen­sa alas myön­teis­tä jul­ki­suut­ta ja san­ka­ril­li­sen et­sin­tä­ope­raa­tion puh­taas­ti saa­dak­seen jäl­kien hä­vit­tä­mi­ses­tä. huo­leh­ti­nut sa­maan ai­kaan kaik­kien mah­dol­lis­ten

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.