Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Mafia

Ma­fial­la oli ti­lai­suus an­sai­ta pal­jon ra­haa Teams­ter­sis­sa eri­tyi­ses­ti, kos­ka sil­lä oli Hoffa käy­tet­tä­vis­sään sen val­ta­va elä­ke­ra­has­to. Jos ei niin ko­vin yh­teis­työ­ha­lui­nen tu­lon­läh­teen­sä va­lit­tai­siin taas am­mat­ti­lii­ton joh­toon, mafia me­net­täi­si kan­nat­ta­van ker­rot­tiin pal­jas­ta­neen hal­lin­nan, mikä oli­si sil­le suu­ri ta­lou­del­li­nen tap­pio. Hof­fan ol­la yksi niis­tä po­lii­sil­le ma­fian se­kaan­tu­mi­ses­ta am­mat­ti­liit­toon, ja se saat­toi eh­dois­ta, joi­ta hä­nel­le ase­tet­tiin, jot­ta hän sai taas lu­van toi­mia am­mat­ti­lii­tos­sa. Ma­fian nä­kö­kul­mas­ta se oli kos­ton paikka.

To­ny Pro­venza­no

Hoffa oli pää­ty­nyt vas­tak­kai­na­set­te­luun mo­nien ma­fian jä­sen­ten kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la­kin ta­sol­la. Yksi heis­tä oli To­ny Pro­venza­no. "To­ny Prol­la", ku­ten hän­tä kut­sut­tiin, oli ka­na ky­nit­tä­vä­nään Hof­fan kans­sa jo niil­tä ajoil­ta, kun he oli­vat kum­pi­kin kal­te­rei­den ta­ka­na. Niin­pä hän oli ti­lan­nut en­ti­sen am­mat­ti­liit­to­po­mon murhan. Hän nä­ki pal­jon vai­vaa hank­kiak­seen it­sel­leen ali­bin Hof­fan ka­toa­mis­päi­väl­le.

Chuc­kie O’Brien

O'Brien saat­toi ol­la mies, jo­ta Hoffa me­ni ta­paa­maan Red Foxiin. luot­taa ja jo­ka oli­kin Hän oli eh­kä pelk­kä hou­ku­tus­lin­tu, jo­hon Hoffa us­koi voi­van­sa Hof­fan per­heen luo­na ja to­del­lis­ten mur­haa­jien käs­ky­läi­nen. O'Brien eli lap­suu­ten­sa uh­ka­na it­sel­leen. O'Brien adop­tio­lap­sen ase­mas­sa. Hoffa ei oli­si osan­nut pi­tää hän­tä ma­fial­le. jou­tui po­lii­sin tut­kit­ta­vak­si, kun kä­vi il­mi, et­tä hän oli vel­kaa

Lii­ton työn­te­ki­jät

Jot­kut Teams­ter­sin vä­li­por­taan joh­ta­jat pel­kä­si­vät me­net­tä­vän­sä ase­man­sa, jos Hoffa va­lit­tai­siin jäl­leen pu­heen­joh­ta­jak­si, ja palk­ka­si­vat jon­kun mur­haa­maan hä­net.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.