Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Teams­ters Union

Jot­kin am­mat­ti­lii­ton jä­se­net ei­vät mis­sään ni­mes­sä ha­lun­neet enää kat­sel­la Hof­fan kor­rup­toi­tu­nut­ta joh­ta­mis­ta, ja kos­ka Hof­fal­la oli lii­tos­sa myös vah­va kan­nat­ta­ja­jouk­ko, murha oli ai­noa kei­no pääs­tä hä­nes­tä eroon.

FBI

Kau­kaa haet­tu teo­ria liit­tyy FBI:hin. Val­tio ei ha­lun­nut kiis­tel­lyn Hof­fan pää­ty­vän ta­kai­sin USA:n suu­rim­paan am­mat­ti­liit­toon FBI osal­li­suus var­sin­kaan, kun hä­nel­lä oli jo val­miik­si huo­not vä­lit po­lii­siin. rat­kai­se­maan hä­nen mur­haan­sa se­lit­täi­si sen, mik­si po­lii­si "ei on­nis­tu­nut" ta­paus­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.