Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

FBI

FBI:n joh­ta­jan J. Ed­gar Hoo­ve­rin mie­les­tä King oli Yh­dys­val­to­jen vaa­ral­li­sin mies. Pyr­kies­sään mur­ta­maan Kin­gin val­ta-ase­man FBI la­vas­ti ti­lan­teen, jo­ka voi­tiin tul­ki­ta Kin­gin syr­jä­hy­pyk­si. King yri­tet­tiin pai­nos­taa te­ke­mään itsemurha, jot­ta hän sääs­tyi­si hä­peäl­tä ih­mis­ten sil­mis­sä. Kun se ei joh­ta­nut mi­hin­kään, jäl­jel­lä oli vain yksi vaih­toeh­to...

CIA

Toi­sen teo­rian mu­kaan Kin­gin murhaaja oli CIA:sta ja pu­keu­tu­nut Memp­hi­sin po­lii­sin asuun. Ray­tä syy­tet­tiin mur­has­ta, vaik­ka oikeasti murhan te­ki­vät vi­ran­omais­ten va­koo­jat. Tä­tä teo­ri­aa tu­kee hen­ki­lö­pa­pe­rei­ta se seik­ka, et­tä Rayl­la oli useita vää­riä ja useita pas­se­ja, kun hä­net otet­tiin kiin­ni. Hu­hu­jen mu­kaan ne oli­vat CIA:n eks­pert­tien kä­sia­laa.

Ku Klux Klan

King edus­ti kaik­kea si­tä, mi­tä Ku Klux Klan vi­haa. Mur­haa­mal­la Kin­gin klaa­ni te­ki sel­väk­si, mi­ten kä­vi­si mus­til­le, jot­ka ase­maan. yrit­tä­vät nous­ta heil­le kuu­lu­mat­to­maan

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.