Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

FBI

FBI:n joh­ta­ja J. Ed­gar Hoo­ver seu­ra­si Malcolm X:ää jo­ka ei epä­us­koi­se­na, kos­ka hän edus­ti mus­tien val­taa, Sil­loin ol­lut osa hä­nen mie­li­ku­vaan­sa hy­väs­tä USA:sta. jon­ka käyn­nis­tet­tiin FBI:n tu­ke­ma vas­ta­va­koi­luoh­jel­ma, "mus­taa ta­voit­tee­na oli es­tää "Malcolm X:n kal­tais­ta Kun mes­sias­ta" ko­koa­mas­ta taak­seen mus­tien lii­ket­tä. FBI:n sa­no­taan Malcolm X al­koi lä­hes­tyä Martin Luther Kin­giä, jol­la voi­tiin es­tää ot­ta­neen käyt­töön­sä ai­noan var­man kei­non, murhan. mus­tan rin­ta­man syn­ty­mi­nen: Malcolm X:n

USA

Al­koi näyt­tää mah­dol­li­sel­ta, et­tä YK:ssa teh­täi­siin pää­tös­lausel­ma, jos­sa se­kä ih­mi­soi­keuk­sia vas­taan. Se oli­si Yh­dys­val­lat et­tä Ete­lä-Af­rik­ka tuo­mi­taan ri­kok­ses­ta pää­tös­lausel­man suu­rim­man ol­lut USA:lle ää­rim­mäi­sen kiusal­lis­ta. Pois­ta­mal­la ti­lan­tees­ta ja kek­si­mään puo­les­ta­pu­hu­jan Malcolm X:n USA pys­tyi kie­mur­te­le­maan ikä­väl­le ta­pauk­sel­le se­li­tyk­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.