DAVID KELLY

TOHTORIN JA BBC:N KÄYMÄ KESKUSTELU MASSATUHOASEISTA JOH­TI POLIITTISEEN SKANDAALIIN - KESKUSTELU, JO­TA TOHTORI EI OL­LUT HYVÄKSYNYT.

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Val­tion palk­kaa­ma tut­ki­ja ker­toi toi­mit­ta­jal­le totuuden val­heis­ta, joil­la ha­lut­tiin saa­da kan­sa hy­väk­sy­mään so­ta, jos­ta se ei ol­lut in­nos­tu­nut. Muu­ta­maa viik­koa myö­hem­min hä­net löy­det­tiin kuolleena hä­mä­ris­sä olo­suh­teis­sa. Kuu­los­taa ai­van Hol­lywoodt­ril­le­rin juo­nel­ta. Ky­se oli kui­ten­kin Ison-Britannian mer­kit­tä­vim­mäs­tä ase­asian­tun­ti­jas­ta dr David Kel­lys­tä, jo­ka löy­det­tiin kuolleena pel­lol­ta lä­hel­tä ko­ti­aan.

Hä­nen va­sem­man kä­den ran­teen­sa oli viil­let­ty. Ta­pauk­ses­ta tu­li yksi kaik­kien ai­ko­jen kor­keim­man ta­son sa­la­liit­to­teo­riois­ta, jo­ka he­rät­ti valtavan kiin­nos­tuk­sen.

Hei­nä­kuus­sa 2003, vain muu­ta­maa viik­koa en­nen Kel­lyn mur­haa, hän jou­tui yl­lät­täen tie­do­tus­vä­li­nei­den por­ras­va­loi­hin, kun kä­vi il­mi, et­tä vi­ran­omais­ten mu­kaan hän­tä voi­tiin haas­ta­tel­la yh­te­nä läh­tee­nä BBC:n te­ke­mään Irak-do­ku­ment­tiin. Hä­nen teh­tä­viin­sä kuu­lui pi­tää myös leh­dis­tö ajan ta­sal­la, mut­ta hän jär­kyt­tyi sii­tä, et­tä hä­nes­tä tu­li­kin yh­täk­kiä kes­kei­nen jul­ki­suu­den hen­ki­lö Ison-Britannian vi­ran­omais­ten ja BBC:n vä­li­seen konflik­tiin sik­si, et­tä hal­li­tus oli hie­man "kau­nis­tel­lut" Irakin ase­luo­vu­tuk­ses­ta teh­tyä ra­port­tia.

Ox­for­dis­sa mik­ro­bio­lo­gik­si opis­kel­lut Kelly oli vi­ran­omais­ten asei­den ja ase­kau­pan val­von­tae­li­men tie­teel­li­nen neu­vo­nan­ta­ja. Hän oli myös YK:n pää­neu­vo­nan­ta­ja Irakin vuo­sien 1994–1999 bio­lo­gi­sin asein käy­mään so­taan liit­tyen. Kelly oli yksi No­be­lin rau­han­pal­kin­non saa­jaeh­dok­kais­ta ja tun­net­tu älyk­kyy­des­tään. Hä­nen ai­voil­laan sa­not­tiin "voi­van vaik­ka keit­tää vet­tä". Hän oli ase­tar­kas­ta­ja, jo­ka oli ai­em­min löy­tä­nyt Ira­kis­ta ra­dio­ak­tii­vis­ta ma­te­ri­aa­lia. Hän oli niin tai­ta­va, et­tä Sad­da­min ker­ro­taan sa­no­neen, et­tä hä­net pi­täi­si hää­tää pois maas­ta.

Kelly jou­tui kes­kel­le val­ta­vaa po­liit­tis­ta skan­daa­lia, kun vi­ran­omais­ten mää­räyk­siä ri­kot­tiin ja hä­net mai­nit­tiin läh­tee­nä BBC:n oh­jel­mas­sa, jos­sa epäil­tiin To­ny Blai­rin lausun­toa massatuhoaseista. Hä­net pa­ko­tet­tiin Ison-Britannian ul­koa­siain­va­lio­kun­nan eteen to­dis­ta­maan jul­ki­ses­ti 15. hei­nä­kuu­ta 2003. Kak­si päi­vää myö­hem­min Kelly läh­ti ko­to­aan klo 15.00. Vai­mol­leen hän sa­noi me­ne­vän­sä kä­ve­lyl­le. Kun hän ei ol­lut pa­lan­nut ko­tiin vart­tia vail­la kah­teen­tois­ta mennessä yöl­lä, per­he ot­ti yh­teyt­tä po­lii­siin.

Seu­raa­va­na aa­mu­na Tha­mes Val­leyn po­lii­si jul­kis­ti tie­don hä­nen ka­toa­mi­ses­taan ja pian sen jäl­keen löy­det­tiin ruumis Har­row­down Hil­lin lä­hel­lä si­jait­se­vas­ta met­säs­tä ai­van hä­nen ko­tin­sa lä­hel­tä Ox­fords­hi­res­ta. Pää­mi­nis­te­ri Blai­ril­la oli täy­si työ vas­ta­ta ky­sy­myk­siin Kel­lyn kuo­le­mas­ta Ja­pa­nis­sa pi­de­tys­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa, ja sa­maan ai­kaan po­lii­si ja tur­val­li­suus­pal­ve­lu tut­ki­vat bak­tee­ri­so­ta-asian­tun­ti­jan ko­tia ja yrit­ti­vät löy­tää "tär­kei­tä asia­kir­jo­ja".

Kel­lyn kuo­le­ma ju­lis­tet­tiin pian it­se­mur­hak­si, mut­ta vi­ran­omais­ten oli pak­ko käyn­nis­tää ju­ri­di­nen tar­kis­tus, kos­ka kuo­le­man hä­mä­ris­tä olo­suh­teis­ta oli niin pal­jon spe­ku­laa­tio­ta ja kos­ka me­diat oli­vat sii­tä niin kiin­nos­tu­nei­ta. Lord Hut­to­nin joh­dol­la aloi­tet­tiin sel­vi­tys, jol­la ha­lut­tiin sel­vit­tää kuo­le­man­ta­pauk­seen liit­ty­vät olo­suh­teet tar­kem­min se­kä väit­teet, et­tä vi­ran­omai­set oli­si­vat muut­ta­neet tie­dus­te­lu­ra­port­te­ja.

Pro­fes­so­ri Ser­gei Ry­ba­kov, Kel­lyn en­ti­nen kol­le­ga ja yksi Ve­nä­jän joh­ta­vis­ta tut­ki­jois­ta il­mai­si vä­lit­tö­mäs­ti epäi­lyn­sä väit­tees­tä, et­tä ky­se oli­si it­se­mur­has­ta. "David oli op­ti­mis­ti", Ry­ba­kov to­te­si "ei­kä kos­kaan me­net­tä­nyt otet­taan edes ää­rim­mäi­ses­sä kuor­mi­tuk­ses­sa. Hän ei ol­lut it­se­mur­ha­tyyp­piä."

SYNK­KÄ en­nus­tus

Ry­ba­ko­vin lausun­to sai suu­rem­man pai­noar­von, kun kä­vi il­mi, et­tä vii­si kuu­kaut­ta en­nen kuo­le­maan­sa Kelly oli en­nus­ta­nut, et­tä hä­net "to­den­nä­köi­ses­ti löy­de­tään kuolleena met­säs­tä", jos brit­ti­läis-ame­rik­ka­lai­nen ar­mei­ja tun­keu­tuu Irakiin. Hän esit­ti näin­kin tar­kan ku­vauk­sen hel­mi­kuus­sa 2003 pu­hues­saan David Brouc­he­rin kans­sa, jo­ka toi­mi Ge­ne­ves­sä Ison-Britannian edus­ta­ja­na aseis­ta­rii­sun­ta­kon­fe­rens­sis­sa.

Sen li­säk­si, et­tä hän osa­si en­nus­taa oman kuo­le­man­sa, hän ei jät­tä­nyt vai­mol­leen

jää­hy­väis­kir­jet­tä ja tun­nus­ti it­se­mur­ha­vas­tais­ta Ba'hai-us­koa ja Hut­to­nin sel­vi­tyk­ses­sä löy­tyi säh­kö­pos­ti­vies­ti Kel­lyl­tä erääl­le ame­rik­ka­lai­sel­le toi­mit­ta­jal­le. Se oli lä­he­tet­ty vain muu­ta­ma tunti en­nen kuin hän läh­ti met­sään, mis­sä koh­ta­si kuo­le­man­sa vuo­ta­mal­la kui­viin. "Liik­keel­lä on pal­jon synk­kiä toi­mi­joi­ta", hän kir­joit­ti.

EPÄILYKSET HERÄÄVÄT

Po­lii­si­pääl­li­kön si­jai­nen Mic­hael Pa­ge Tha­mes Val­leyn po­lii­si­pii­ris­tä il­moit­ti Hut­to­nin tut­ki­joil­le, et­tei hän uskonut ke­nen­kään muun vai­kut­ta­neen Kel­lyn kuo­le­maan. Kaikki hä­nen alai­sen­sa ei­vät kui­ten­kaan ol­leet hä­nen kans­saan sa­maa miel­tä, mikä käy il­mi epä­vi­ral­li­sis­ta kes­kus­te­luis­ta kir­jai­li­ja David Southwel­lin kans­sa. He­ti alus­ta läh­tien he­rä­si epäi­lys, et­tä sen enem­pää po­lii­si, sa­lai­nen tur­val­li­suus­po­lii­si kuin muut­kaan ta­hot ei­vät tark­kail­leet Kel­lyn liik­kei­tä, vaik­ka hän­tä pi­det­tiin uh­ka­na valtakunnan turvallisuudelle. Se oli vas­toin ylei­siä toi­min­ta­ta­po­ja.

Mo­net epäi­le­vät, et­tä Kelly oli­si it­se viil­tä­nyt ran­teen­sa ja men­nyt sit­ten usean met­rin pää­hän pii­loon jät­tä­mät­tä ai­nut­ta­kaan ve­ri­jäl­keä. He ih­met­te­le­vät myös ra­port­te­ja kol­mes­ta mus­tiin pu­keu­tu­nees­ta mie­hes­tä, joi­den ker­ro­taan liik­ku­neen alu­eel­la, mistä Kelly löy­tyi kuolleena. Hei­dän on oletettu ol­leen po­lii­se­ja, mut­ta Hut­to­nin sel­vi­tys­työ­ryh­män mu­kaan yh­tä näis­tä epäil­lyis­tä po­lii­seis­ta haas­ta­tel­tiin ei­vät­kä mustapukuiset miehet voi­neet ol­la ai­na­kaan Tha­mes Val­leyn po­lii­se­ja. Yh­tä suur­ta huol­ta ai­heut­ti se, et­tä po­lii­si­pääl­lik­kö Pa­ge pa­ko­tet­tiin ker­to­maan tut­ki­joil­le, et­tä dr Kel­lyn ham­mas­lää­kä­ri oli ot­ta­nut yh­teyt­tä po­lii­sin Kel­lyn kuo­le­man jäl­keen. Vai­na­jan ham­mas­hoi­to­tie­dot ka­to­si­vat mys­ti­ses­ti lu­ki­tus­ta ar­kis­to­kaa­pis­ta sa­ma­na päi­vä­nä, kun Kelly kuo­li, mut­ta il­mes­tyi jos­tain uu­del­leen seu­raa­va­na sun­nun­tai­na.

SEL­VI­TYK­SEN JÄL­KEEN

Hut­to­nin sel­vi­tys jät­ti mo­nia David Kel­lyn kuo­le­maan liit­ty­viä kysymyksiä avoi­mik­si. Eh­kä mur­hak­si ei las­ke­ta si­tä, et­tä ajaa jon­kun te­ke­mään it­se­mur­han. Eh­kä si­tä ei voi myös­kään kut­sua sa­la­juo­nek­si, mut­ta brit­ti­vi­ran­omai­set ovat il­man muuta vas­tuus­sa sii­tä, et­tä hy­vä mies, jo­ta käy­tet­tiin hy­väk­si, koh­ta­si traa­gi­sen ja epä­oi­keu­den­mu­kai­sen kuo­le­man.

"KELLY JOU­TUI VALTAVAN POLIITTISEN SKAN­DAA­LIN KESKIÖÖN, KUN VI­RAN­OMAIS­TEN SÄÄNTÖJÄ RI­KOT­TIIN."

Kei­tä oli­vat mus­taan pu­keu­tu­neet miehet pai­kas­sa, jos­ta myö­hem­min löy­det­tiin Kel­lyn ruumis?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.