Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

MI6

Mo­net, jot­ka ana­ly­soi­vat niin kut­sut­tua us­ko­vat, pa­ra­po­li­tiik­kaa, et­tä tur­val­li­suus­pal­ve­lu mur­ha­si Kel­lyn esi­mer­kin vuok­si, jot­ta muil­le ei tu­li­si pal­jas­taa kiusaus­ta yk­si­tyis­koh­tia sa­lai­sek­si luo­ki­tel­lus­ta asias­ta. Oli­pa ky­sees­sä ylei­ses­ti hy­väk­syt­ty murha mo­nien mie­les­tä taik­ka ei, sen to­den­nä­köi­sin to­teut­ta­ja MI6:n hen­ki­lös­tö. oli Näin eri­tyi­ses­ti sik­si, et­tä heil­lä oli en­tuu­des­taan yh­teyk­siä Kel­lyyn, jo­ka oli teh­nyt osan­sa hei­dän hy­väk­seen ot­taes­saan vas­taan tie­to­ja mer­kit­tä­vil­tä ve­nä­läi­sil­tä ja ira­ki­lai­sil­ta loik­ka­reil­ta.

Puo­lus­tus­voi­mien tut­ki­ja

Dr Kel­lyn työ Irak-tut­ki­mus­ko­mi­teas­sa, sel­vit­tääk­seen, jon­ka USA ja Iso-Bri­tan­nia pe­rus­ti­vat millainen ar­se­naa­li mas­sa­tu­hoa­sei­ta yh­teyk­siin Yh­dys­val­tain Sad­da­mil­la on, saat­toi hä­net puo­lus­tus­voi­mien tut­ki­joi­den kans­sa. ko­ke­mus­ta Ira­kis­ta ja hän oli yksi Kel­lyl­la oli pal­jon Ta­haa, har­vois­ta, jot­ka oli­vat kuu­lus­tel­leet dr jo­ka oli Sad­da­min bio­lo­gis­ten Ri­hab osoit­ta­maan, asei­den asian­tun­ti­ja. So­dan jäl­keen hän et­tä puo­lus­tus­voi­mien tut­ki­joi­den pys­tyi ei­vät pi­tä­neet täy­sin ar­gu­men­tit so­ta­va­rus­te­luis­ta paik­kaan­sa. Ar­mei­jan tie­dus­te­luo­sas­to uh­kaa­vak­si, mikä voi­si riit­tää ko­ki hä­nen väit­teen­sä murhan mo­tii­vik­si. Li­säk­si mo­net sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot ovat si­tä miel­tä, et­tä ar­mei­jan tie­dus­te­lu­pal­ve­lu tur­val­li­suuse­li­mis­tä, oli yksi niis­tä Yh­dys­val­tain joil­la oli par­haat mah­dol­li­suu­det jär­jes­tää murha.

©Alas­tairRae

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.