Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Irakin sa­lai­set agen­tit

Kelly oli piik­ki Irakin ar­mei­jan ja tie­dus­te­lu­pal­ve­lun li­has­sa. Sad­dam oli rai­vois­saan hä­nen tu­li sel­lai­nen työs­tään, mistä vai­ku­tel­ma, et­tä Irak ei ol­lut näyt­tä­nyt mas­sa­tu­hoa­se­suun­ni­tel­mi­aan. Voi ol­la, agent­tin­sa et­tä Irak lä­het­ti mur­haa­maan Kel­lyn sen jäl­keen, kun maahan oli tun­keu­dut­tu. Se oli kos­to hä­nel­le, jo­ta he pi­ti­vät syyl­li­se­nä maan­sa val­loit­ta­mi­seen. pi­tää paik­kan­sa, Jos tämä Irakin sa­lai­set agen­tit to­teu­tet­tua sai­vat kos­ton­sa ja ti­lan­ne oli Blai­rin hal­li­tuk­sel­le kiusal­li­nen. Li­säk­si se pa­hen­si epäi­le­vää il­ma­pii­riä, luu­li­vat, kos­ka useim­mat et­tä juu­ri hei­dän vas­ta­puo­len­sa eli Ison-Britannian sa­lai­set agen­tit oli­vat Kel­lyn ja USA:n murhan ta­ka­na.

YSKIKÖ 13

Ison-Britannian sa­lai­sen kuo­le­man­par­tion ni­men väi­te­tään ole­van yk­sik­kö 13. Sii­hen sa­no­taan kuu­lu­van jä­se­niä toi­mii Sec­ret Air Ser­vice -osas­tos­ta, jo­ka M16-osas­tos­ta läh­te­nei­den puo­les­ta ja puo­lus­tus­teol­li­suu­teen. kyt­ke­tään vah­vas­ti USA:n Si­tä on syy­tet­ty po­liit­ti­sin pe­rus­tein teh­ty­jen mur­hien to­teut­ta­mi­ses­ta ja "han­ka­lien" kuuluisa hen­ki­löi­den ta­pois­ta. niin sa­no­tuis­ta mä­ris­tä Ryhmä on ti­laa­mis­ta ope­raa­tiois­taan eli kor­kei­den ta­ho­jen te­loi­tuk­sis­ta, näin eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Ir­lan­nis­sa. maan­pet­tu­rei­ta lain­kaan. Ryhmä Ryhmä ei sie­dä jol­la saat­toi päät­tää ran­gais­ta Kel­lyä ta­vas­ta, hän toi­mi suh­tees­sa pää­mi­nis­te­ri Blai­riin. epä­lo­jaa­li­suu­des­ta Ryhmä pi­ti si­tä osoi­tuk­se­na tai eh­kä se ha­lusi pääs­tä hal­lit­se­maan so­dan­käyn­tiä it­se. bio­lo­gis­ta

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.