Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT -

Ric­hard Nixon

Kos­ka Nixon on­nis­tui hyö­dyn­tä­mään vaa­li­kam­pan­jas­saan Tate-murhan Man­so­nin ta­pauk­ses­ta ai­heut­ta­maan pel­koa ja kos­ka hän oli it­se kiin­nos­tu­nut us­ko­vat, et­tä täl­lä myös juu­ri oi­keu­den­käyn­nin ai­kaan, sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot oli sor­men­sa pe­lis­sä. He us­ko­vat, ni­mel­lä Tric­ky Dic­kie tun­ne­tul­la juo­nit­te­li­jal­la oli mes­ta­roi­nut sen luo­dak­seen et­tä murha oli juo­nit­te­lun tu­los­ta, ja et­tä Nixon omaa po­liit­tis­ta hä­tään­ty­neen il­ma­pii­rin, jo­ta voi­si käyt­tää vah­vis­taak­seen kam­pan­jas­saan ko­via oh­jel­maan­sa en­nen vaa­li­kam­pan­jaa. Hän ko­ros­ti vaih­toeh­toi­siin kult­tuu­rei­hin. ran­gais­tuk­sia, la­kia ja jär­jes­tys­tä ja ot­ti etäi­syyt­tä

Sa­ta­nis­tit

Tuo­hon ai­kaan Ka­li­for­nias­sa oli lu­kui­sia sa­ta­nis­ti­ryh­miä. Murhan ri­tu­aa­liin viit­taa­vat piir­teet ja sen, et­tä Ba­by sa­ta­nis­ti­si­ne ele­ment­tei­neen, sai ai­kaan Po­lans­kin kuu­lui­sat elo­ku­vat, ku­ten Ro­se­ma­ryn mur­has­ta lan­gen­nei­ta en­ke­lei­tä ei­kä pik­ku­ri­kol­lis­ten mo­nien mie­les­tä oli­si ol­lut so­pi­vam­paa syyt­tää jouk­kio­ta ja epä­on­nis­ta rock­täh­teä.

Ku Klux Klan

Jos murha to­si­aan­kin oli yri­tys an­taa Black Pant­her­sis­ta sel­lai­nen ku­va, et­tä ryhmä on jon­kin­lai­nen Ku Klux syyt­tä­jä epäi­li, sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen mu­kaan val­loit­ta­ja ja pyr­kii liet­so­maan ro­tuso­taa, ku­ten luo­pua oli sen­tään il­mais­sut sel­väs­ti omat ta­voit­teen­sa Klan oli­si to­den­nä­köi­sem­pi syyl­li­nen. Klaa­ni tur­mel­tu­nei­ta kimp­puun, jot­ka ovat "va­sem­mis­to­mie­li­siä, ro­tu­ris­ti­rii­to­jen liet­son­nas­ta ja hyö­kä­tä nii­den juu­ta­lai­sia".

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.