PYHÄ GRAALIN MALJA

JEE­SUK­SEN PERILLISET OVAT SA­LA­LIIT­TO­TEO­RIOI­DEN GRAALIN MALJA.

Salaliittoja - - HISTORIA -

Le­gen­dat kuningas Art­hu­ris­ta ja py­häs­tä Graalin mal­jas­ta, jos­ta Jee­sus joi vii­mei­sel­lä eh­tool­li­sel­la, muo­tou­tui­vat pit­käl­ti ny­kyi­seen muo­toon­sa 1300-lu­vul­la, jol­loin rans­ka­lai­set ja sak­sa­lai­set ro­mant­ti­set ru­noi­li­jat kir­joit­ti­vat ta­van­omai­siin ta­ri­noi­hin poh­jau­tu­via saa­go­ja.

Kuningas Art­hur ja pyö­reän pöy­dän ri­ta­rit on his­to­rial­li­nen vää­ren­nös, jol­la ei ole mi­tään te­ke­mis­tä todellisuuden kans­sa. Art­hu­rin ri­ta­rit tun­ne­taan me­tal­li­haar­nis­kois­taan, mut­ta to­del­li­suu­des­sa nii­tä alettiin käyt­tää vas­ta mon­ta sa­taa vuot­ta myö­hem­min. Py­häs­tä Graa­lis­ta on pe­räi­sin myös aja­tus, et­tä lois­ta­va kul­ta­hiek­ka on ju­ma­lal­li­sen voi­man läh­de ja voi­si pe­las­taa maan ja he­rät­tää kuol­leet hen­kiin.

Kä­si­tys Graa­lis­ta pe­rus­tuu ka­to­li­sen kir­kon tar­koi­tuk­sel­li­seen vää­rin­tul­kin­taan il­mai­sus­ta "Sangreal". He ja­koi­vat sa­nan kah­teen osan "San Greal", mistä muo­dos­tuu sa­nat "San Graal" tai "Sankt Gral" eli Pyhä Graal, ja niin sii­tä saa­tiin hel­pos­ti Py­hän Graalin maljan kä­si­te. Jos sa­nan ja­kaa eri ta­val­la "Sang Real", se saa­kin täy­sin eri mer­ki­tyk­sen: kuninkaallinen ve­ri. Pyhä GRAaLin malja EI OLE Jee­sus Kris­tuk­ses­ta alkanut kuninkaallinen pe­rin­tö.

Neit­syt ei syn­nyt­tä­nyt­kään Jee­sus­ta, vaan hän syn­tyi ai­van tai­val­li­sel­la ta­val­la. Hä­nen ys­tä­vän­sä pelastivat hä­net ristiinnaulitsemiselta ja hän me­ni nai­mi­siin Maria Magdalenan kans­sa. He sai­vat kol­me las­ta, tyt­tä­ren ja kak­si poi­kaa, aset­tui­vat asu­maan Rans­kaan kau­as roo­ma­lais­ten ulot­tu­vil­ta. Kun Jo­sef Ari­ma­tia­lai­nen pa­la­si Englan­tiin, hä­nel­lä väi­te­tään ol­leen mu­ka­naan Graalin malja, jo­ka ei suin­kaan ol­lut mi­kään pi­ka­ri. Hä­nel­lä oli mu­ka­naan myös vel­jen­poi­kan­sa, Jee­suk­sen van­hin poi­ka.

Vuo­sien ai­ka­na heprea­lai­nen maan­paos­sa elä­vä per­he sai lap­sia alu­een aa­te­lis­ten kans­sa, ja niin sai­vat alkunsa Rans­kan me­ro­vin­git. Myös kuningas Art­hu­rin ni­mi on to­den­nä­köi­ses­ti lem­pi­ni­mi – Ar­tos tar­koit­taa kar­hua. Oikea Art­hur oli so­tu­ri ja su­kua me­ro­vin­geil­le – Kar­hu­ku­nin­gas, jon­ka suo­nis­sa vir­taa kuninkaallinen ve­ri.

Pyhä Graalin malja – Kris­tuk­sen ve­ri – on kul­ke­nut me­ro­vin­gien, temp­pe­li­her­ro­jen ja ris­ti­ret­kei­li­jöi­den kä­sis­sä kaut­ta vuo­si­sa­to­jen ja edel­leen Eu­roo­pan feo­daa­li­su­vuil­le, rans­kan Stuar­teil­le, Skot­lan­nin Sinclai­reil­le se­kä joil­le­kin Krei­kan ja Ita­lian aa­te­lis­su­vul­le. Mie­len­kiin­tois­ta kyl­lä Graalin su­ku­lin­jo­ja ei ole sak­sa­lai­sis­sa Sach­sen-Co­burg-Got­ha-aa­te­lis­su­vuis­sa, joi­ta kutsutaan ny­kyi­sin Wind­so­rin su­vuk­si eli Ison-Britannian ku­nin­gas­huo­neek­si.

KUNINKAALLINEN ISO-BRI­TAN­NIA

"HÄ­NEN YS­TÄ­VÄN­SÄ PELASTIVAT HÄ­NET RISTIINNAULITSEMISELTA JA HÄN ME­NI NAMISIIN MARIA MAGDALENAN KANS­SA."

Bri­tan­nia-sa­nan sa­no­taan juon­tu­van il­mai­sus­ta B'rith-ain, jo­ka tar­koit­taa Lii­ton maa­ta. Li­säk­si sa­na­pa­ri Mer­ry England, jo­ka edus­taa uto­pis­tis­ta mie­li­ku­vaa englan­ti­lai­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta ja jo­ka usein kir­joi­te­taan lei­kil­li­ses­ti vää­rin "Mer­rie

England", on oikeasti joh­det­tu brit­tien St Ma­ry the Gyp­syn eli Maria Ja­ko­bi­nan nimestä, jo­ka saa­pui Eu­roop­paan Maria Magdalenan kans­sa. Hä­nel­lä oli mui­noin Eu­roo­pas­sa laa­jal­le le­vin­nyt kult­ti, ja hän on ken­ties par­hai­ten tun­net­tu neit­syt Ma­rio­ni­na Ro­bin Hood -ta­ri­nois­ta. Nä­mä ko­vin "hä­mä­rät" tiedot to­dis­ta­vat siis, et­tä Isos­sa-Bri­tan­nias­sa on yhä py­hän su­vun jäl­ke­läi­siä.

KUNINGAS JEE­SUS

Raa­ma­tun pit­kät su­ku­luet­te­lot ovat kir­jas­sa sik­si, et­tä Jee­suk­sen voi­daan osoit­taa ole­van Daa­vi­din su­kua. Mat­teus ku­vai­lee koko su­ku­lin­jan läh­tien kuningas Daa­vi­dis­ta ai­na Jaa­ko­biin, jo­ka oli Ma­rian mie­hen Jo­se­fin isä. Kris­tus viit­taa Jee­suk­sen ku­nin­kaal­li­seen ase­maan, jo­ten oi­keas­taan mei­dän­kin pi­täi­sin pu­hua kuningas Jee­suk­ses­ta. Koko neit­seel­li­sen si­kiä­mi­sen ja ku­nin­kaal­li­sen il­mes­tyk­sen ja al­ku­pe­rän aja­tus on ka­to­li­sen kir­kon opeis­sa 300-lu­vul­la puo­lus­ta­mas­sa kir­kon val­taa. Kirk­ko omak­sui ku­nin­kaal­li­sen ve­ren auk­to­ri­tee­tin ot­ta­mal­la käyt­töön­sä "Ju­ma­lan ar­mon".

EI niin AINUTKERTAISTA

Jos pyhä Graal oli gee­ni­mu­taa­tio, jos­ta syn­tyi Eu­roo­pan ku­nin­kaal­li­sil­le su­vuil­le siir­ty­nyt yli­ver­tai­nen pe­ri­mä, maa­pal­lol­la pi­täi­si ol­la tu­han­sia ih­mi­siä, joil­la on tuo sa­ma gee­ni­pe­ri­mä, ja sil­loin lää­ke­tie­teen tut­ki­muk­ses­sa tämä ero oli­si pi­tä­nyt käy­dä il­mi.

Voi­ko ro­mant­ti­sis­sa ta­ruis­sa Art­hu­rin ajois­ta ol­la vies­ti Py­hän Graalin maljan to­del­li­ses­ta ole­muk­ses­ta?

© Jo­lan­ta Dyr

Olisiko Jee­sus voi­nut ol­la At­lan­tis-kan­san jäl­ke­läi­nen?

Pyhä Graal – Sangreal, ku­ten si­tä myös kutsutaan – voi johtaa mei­dät Kris­tuk­sen su­vun jäl­jil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.