Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - HISTORIA -

Meo­nia

Sa­lai­nen mys­ti­nen lah­ko, jon­ka teh­tä­vä­nä on suo­jel­la Ison-Britannian saa­rien koh­ta­loa ja tun­tee totuuden Graalin mal­jas­ta, on vai­kut­ta­nut historian kul­kuun ja ku­nin­kaal­li­siin dy­nas­tioi­hin. On vai­kea sa­noa, mi­ten or­ga­ni­saa­tio vai­kut­ti sii­hen, et­tä Diana me­ni nai­mi­siin Wind­so­rin su­vun edus­ta­jan kans­sa, mut­ta Dia­nan su­ku­lai­sia kuu­luu Meo­nia­jär­jes­töön.

Sii­onin lah­ko

Rans­ka­lais­ten ver­sio Meo­nia-lah­kos­ta on si­tä­kin sur­rea­lis­ti­sem­pi or­ga­ni­saa­tio. Jos se on oikeasti ole­mas­sa, se on taa­tus­ti se­koit­tu­nut Graalin mal­jaan kyt­ket­tyyn sa­la­liit­toon.

Ka­to­li­nen kirk­ko

Ei ole epäi­lys­tä­kään sii­tä, et­tei­kö ka­to­li­sel­la kir­kol­la ole kaik­kein eni­ten me­ne­tet­tä­vää, jos pyhä Graalin malja pal­jas­tuu Kris­tuk­sen su­ku­lin­jak­si. Suo­si­mal­la ro­mant­ti­sia tul­kin­to­ja Graalin ta­rus­ta ja esit­tä­mäl­lä Kris­tuk­sen syn­ty­män ja kuo­le­man ih­mei­tä, kirk­ko yl­lä­pi­tää omaa val­ta-ase­maan­sa, jon­ka se on saa­nut Ju­ma­lan ar­mos­ta. Jos jos­kus pal­jas­tui­si, et­tä kris­ti­nus­ko pe­rus­tuu sii­hen, et­tä pa­pit nap­pa­si­vat it­sel­leen heprea­lais­ku­nin­kai­den val­lan, ti­lan­ne oli­si kirk­ko­jen kan­nal­ta ka­ta­stro­faa­li­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.