RUUTISALALIITTO

EPÄ­ON­NIS­TU­NUT KU­NIN­KAAN MURHASUUNNITELMA ON JUURTUNUT SYVÄLLE BRIT­TIEN TIETOISUUTEEN.

Salaliittoja - - HISTORIA -

Mar­ras­kuun vii­des – ruu­tia, pet­tu­rei­ta ja juo­nit­te­lua." Sii­nä on brit­ti­lap­sien kou­lus­sa op­pi­man läk­syn ydin­ai­nek­set, kun kou­lus­sa kä­si­tel­lään Guy Faw­kes -päi­vää. Useim­mat ovat sil­loin kiin­nos­tu­nei­ta lä­hin­nä juh­la­päi­vään ko­kois­ta ja ilo­tu­li­tuk­sis­ta ei­vät­kä ajat­te­le sen enem­pää juh­la­päi­vän al­ku­pe­räis­tä mer­ki­tys­tä: se oli koko Englannin historian tun­ne­tuin poliittinen sa­la­liit­to.

Kos­ka ruutisalaliitto pal­jas­tui en­nen kuin se eh­dit­tiin to­teut­taa, sii­hen on help­po suh­tau­tua epä­on­nis­tu­nee­na juo­ne­na, sa­la­liit­to­na, jo­ka on poh­jia myö­ten tut­kit­tu ja sel­vi­tet­ty ja jo­hon vii­ta­taan pö­lyi­sis­sä his­to­rian­kir­jois­sa. Joi­ta­kin sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­ja kal­vaa kui­ten­kin vah­va epäi­lys. Hei­dän mie­les­tään kou­luo­pe­tuk­ses­sa käytetty ver­sio ruu­ti­sa­la­lii­tos­ta on vain jää­vuo­ren huip­pu. Ky­se on oikeasti pal­jon laa­jem­mas­ta sa­la­lii­tos­ta.

Juo­nen si­säl­tö tun­ne­taan hy­vin. Guy Faw­ke­sia ki­du­tet­tiin par­la­ment­ti­ra­ken­nuk­sen kel­la­ris­sa il­lal­la, kun Jaa­ko­bin oli mää­rä seu­raa­va­na päi­vä­nä käyn­nis­tää kan­san­ko­kouk­sen neu­vot­te­lut. Muut hä­nen kans­saan juo­nit­te­le­vat saa­tiin pian sel­vil­le. Ne heis­tä, jot­ka ei­vät teh­neet pi­dä­tys­het­kel­lä vas­ta­rin­taa, vie­tiin oi­keu­teen, to­det­tiin syyl­li­sik­si pe­tok­seen ja tuo­mit­tiin kuo­le­maan. Viik­ko oi­keu­den­käyn­nin jäl­keen hei­dät kaikki oli te­loi­tet­tu kar­mi­val­la ta­val­la: hei­dät hir­tet­tiin, suo­lis­tet­tiin ja sil­vot­tiin.

Ylei­ses­ti hy­väk­syt­ty teo­ria – jo­hon siis kan­nat­tai­si suh­tau­tua epäil­len – pe­rus­tuu sii­hen, et­tä pie­ni jouk­ko ka­to­li­sia fa­naa­tik­ko­ja toi­mi it­se­näi­se­nä ryh­mä­nään. He suun­nit­te­li­vat kuningas Jaak­ko I:n mur­haa ja toi­voi­vat voi­van­sa käyt­tää hy­väk­seen sii­tä seu­raa­vaa se­kaan­nus­ta ja saa­da ka­to­li­sen Englannin val­tais­tui­mel­le. Mo­nien sa­la­liit­to­teo­ree­ti­koi­den mie­les­tä kiin­ni ote­tut ja te­loi­te­tut oli­vat kui­ten­kin suu­rel­ta osin pelk­kiä syn­ti­puk­ke­ja ja varsinaisen sa­la­lii­ton ta­voi­te oli ai­van muu kuin pa­laut­taa ka­to­li­nen us­ko Isoon-Bri­tan­ni­aan. Yksi ruu­ti­sa­la­lii­ton tärkeimmistä puo­lis­ta on sen täy­del­li­nen epä­on­nis­tu­mi­nen. On vai­kea us­koa, et­tä jouk­ko sa­man­hen­ki­siä liit­to­lai­sia – var­sin­kaan Guy Faw­ke­sin joh­ta­mat ama­töö­rit – oli­si­vat pääs­seet par­la­ment­ti­ra­ken­nuk­sen kel­la­riin ja kyen­neet sa­la­kul­jet­ta­maan sin­ne useita ton­ne­ja ruu­tia jää­mät­tä kiin­ni ja jää­dä kuin tai­kais­kus­ta kiin­ni juu­ri sil­loin, kun oli­vat sy­tyt­tä­mäs­sä sy­ty­tys­lan­kaa. Vai­kea us­koa – jos sa­la­lii­tol­la oli muu kuin ylei­ses­ti tun­net­tu ta­voi­te.

YH­TÄ­LÄI­SYYK­SIÄ

Kak­si muuta kuningas Ja­ko­bin ai­ka­na pal­jas­tu­nut­ta sa­la­liit­toa joh­ti­vat Sir Wal­ter Ra­leig­hin tu­hoon. Oli pää­sa­la­liit­to ja si­vusa­la­liit­to, ja niis­sä oli kum­mas­sa­kin sa­mo­ja piir­tei­tä kuin ruu­ti­sa­la­lii­tos­sa. Kum­pi­kin sa­la­liit­to epä­on­nis­tui pa­han ker­ran. Ne pal­jas­tui­vat vii­me het­kel­lä Sa­lis­bu­ryn jaar­lin Robert Ceci­lin an­sios­ta, mikä joh­ti sii­hen, et­tä se­kä ku­nin­kaan et­tä val­lit­se­van yh­teis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen ase­ma vah­vis­tui ja kas­voi en­ti­ses­tään.

ILMEISIÄ YH­TEYK­SIÄ

Vi­ral­li­nen se­li­tys ei ole pel­käs­tään in­for­ma­tii­vi­nen vaan pi­tää myös paik­kan­sa. Rans­kal­la ja Es­pan­jal­la oli ka­to­li­si­na mai­na ha­lu hei­ken­tää Englannin va­kaut­ta, ja niin oli ai­em­min­kin teh­ty, kun maa­na­lai­nen pap­pien ver­kos­to oli he­rät­tä­nyt le­vot­to­muut­ta maas­sa. Eh­kä sa­la­liit­to on ker­ran­kin juu­ri niin yk­sin­ker­tai­nen kuin mil­tä se näyt­tää.

Va­ro­vas­ti tu­li­ti­kun kans­sa! Oliko Guy Faw­kes yksi ruu­ti­sa­la­lii­ton jä­se­nis­tä vai pelk­kä ta­val­li­nen sa­la­lii­ton syntipukki?

Sa­la­juo­nit­te­li­jat ko­koon­tu­vat, mut­ta ku­ka pi­te­li na­ru­ja kä­sis­sään?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.